„La Vi­da Lo­ca – Brid­ges“, cu flau­tis­tul Ma­tei Ioa­chi­mes­cu și pia­nis­tul Alfre­do Oval­les

Romania Libera - - Timp Liber -

„ La Vi­da Lo­ca“, proi­ec­tul flau­tis­tu­lui Ma­tei Ioa­chi­mes­cu și al pia­nis­tu­lui Alfre­do Oval­les, ca­re s-a bu­cu­rat de un suc­ces in­ter­nați­o­nal, se află în tur­neu, sub ge­ne­ri­cul „Brid­ges“. Ast­fel, du­pă ce au con­cer­tat la Tal­linn (Esto­nia), la Vi­e­na, dar și în Po­lo­nia, cei doi mu­zi­ci­eni vor pu­tea fi as­cul­tați li­ve pe 5 apri­lie la Te­a­trel­li, în Bu­cu­rești, și pe 10 apri­lie la Ora­dea. Oda­tă cu no­ul pro­gram „La Vi­da Lo­ca – Brid­ges“, vir­tu­o­zul flau­tist de ori­gi­ne ro­mână Ma­tei Ioa­chi­mes­cu și ver­sa­ti­lul pia­nist vene­zue­le­an Alfre­do Oval­les, ar­tiști sta­bi­liți la Vi­e­na, cre­e­a­ză o lu­me mu­zi­ca­lă no­uă, dar ca­re pa­re fa­mi­lia­ră în ace­lași timp. „La Vi­da Lo­ca“tes­te­a­ză li­mi­te­le ce­lor do­uă in­stru­men­te, se­te­a­ză noi im­pul­suri și adu­ce un su­flu nou re­per­to­ri­u­lui ca­me­ral. Într-o lu­me din ce

în ce mai frag­men­ta­tă, cei doi ar­tiști cre­e­a­ză pu­nți între di­fe­ri­te sti­luri mu­zi­ca­le, mi­xând mu­zi­ca cla­si­că și con­tem­po­ra­nă cu rit­muri de jazz, rock sau wor­ld mu­sic din di­fe­ri­te zo­ne ale lu­mii. Spec­ta­to­rii vor avea par­te de un pro­gram unic, cross-over, ce va in­clu­de lu­crări scri­se spe­cial pen­tru acest eveni­ment. Imen­sa bu­cu­rie de a cânta, vir­tu­o­zi­ta­tea ex­plo­zi­vă și su­ne­tul in­con­fun­da­bil al flau­tu­lui lui Ma­tei Ioa­chi­mes­cu, pre­să­ra­te cu mult umor și ener­gie, stau la ba­za suc­ce­su­lui in­ter­nați­o­nal al proi­ec­tu­lui „La Vi­da Lo­ca“. Ce­le­brul com­po­zi­tor fin­lan­dez Ka­le­vi Aho afir­ma des­pre Ma­tei Ioa­chi­mes­cu: „Cânta­tul lui a im­pre­si­o­nat pro­fund pu­bli­cul, du­pă fi­e­ca­re con­cert mai mu­lți spec­ta­tori au iz­buc­nit în la­cri­mi, iar aplau­ze­le au fost ne­o­bișnu­it de lun­gi. Ma­tei Ioa­chi­mes­cu fa­ce par­te din­tre cei mai mari flau­tiști pe ca­re i-am as­cul­tat“. Flau­tis­tul Ma­tei Ioa­chi­mes­cu es­te re­cu­nos­cut pen­tru in­ter­pre­tă­ri­le re­per­to­ri­u­lui ba­roc, mo­dern, dar și pen­tru re­ci­ta­luri cross-over. Es­te ab­sol­vent al Uni­ver­si­tății de Mu­zi­că din Vi­e­na, oraș în ca­re s-a și sta­bi­lit. De-a lun­gul ca­ri­e­rei, a obți­nut mai mul­te im­por­tan­te dis­tin­cții și bur­se (pre­cum ce­le de la Fun­dația Thyll-Dürr sau Ye­hu­di Me­nu­hin Fo­un­da­ti­on), a co­la­bo­rat cu unii din­tre cei mai in­te­re­sa­nți mu­zi­ci­eni in­ter­nați­o­na­li și a con­cer­tat pe re­nu­mi­te sce­ne din Eu­ro­pa și Ja­po­nia, pre­cum Kon­zer­thaus Wi­en, Ate­neul Ro­mân, Con­ser­va­to­rio San­ta Ce­ci­lia din Ro­ma, Bu­da­pest Mu­sic Cen­ter sau Sun­to­ry Hall.

Albu­mul de de­but, in­ti­tu­lat „Lu­mière“și re­a­li­zat în co­la­bo­ra­re cu pia­nis­ta Că­tă­li­na But­ca­ru, es­te con­si­de­rat de că­tre cri­ti­cii de spe­cia­li­ta­te un pro­dus de re­fe­ri­nță pen­tru aces­te do­uă in­stru­men­te. Pen­tru ac­ti­vi­ta­tea sa in­ten­să și înal­ta ca­li­ta­te a proi­ec­te­lor su­sți­nu­te, i-a fost încre­di­nțat ti­tlul de „Amba­sa­dor al Inte­gră­rii“, în anul 2013, de că­tre ac­tua­lul can­ce­lar al Aus­tri­ei, Se­bas­tian Kurz. Es­te in­vi­tat ca mem­bru al ju­ri­u­lui în com­pe­tiții in­ter­nați­o­na­le și su­sți­ne wor­ksho­puri în Aus­tria, Ja­po­nia, Unga­ria, Ro­mânia și Croația.

Alfre­do Oval­les s-a for­mat ca mu­zi­cian com­plex și ver­sa­til în orașul său na­tal, Ca­ra­cas (Ve­ne­zue­la), apoi la Bay­lor Uni­ver­si­ty din SUA și la Uni­ver­si­ta­tea de Mu­zi­că din Vi­e­na. Are o ca­ri­e­ră in­ter­nați­o­na­lă ce l-a pur­tat pe sce­ne pre­cum Ber­li­ner Phil­har­mo­nie, Wi­e­ner Kon­zer­thaus, Mu­sik­ve­rein sau King’s Pla­ce din Lon­dra. Pe lângă re­ci­ta­luri so­lo, Alfre­do Oval­les co­la­bo­re­a­ză cu Orches­tra „Fre­de­ric Cho­pin“din Gdań­sk (Po­lo­nia), cu Fi­lar­mo­ni­ca din Min­sk și cu Orches­tra Sim­fo­ni­că a Re­pu­bli­cii Do­mi­ni­ca­ne. Es­te câști­gă­tor al unor im­por­tan­te con­cur­suri in­ter­nați­o­na­le, pre­cum Osa­ka Inter­na­ti­o­nal Mu­sic Com­pe­ti­ti­on sau „Franz Schu­bert“Com­pe­ti­ti­on din Bul­ga­ria. Es­te un ar­tist în per­ma­nen­tă dez­vol­ta­re și un avo­cat al mu­zi­cii noi, ca­re co­la­bo­re­a­ză in­tens cu ar­tiști, com­po­zi­tori și an­sam­bluri pre­cum Gre­en Thing sau Black Pa­ge Orches­tra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.