Scor iden­tic ca și în par­ti­da din se­zo­nul re­gu­lat

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

FCSB și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va s-au întâlnit la Are­na Nați­o­na­lă din Bu­cu­rești în eta­pa a treia a play-off-ului din Li­ga I la fot­bal. Re­zul­ta­tul fi­nal al par­ti­dei, 3-2 pen­tru roș-al­baștri, es­te iden­tic cu cel înre­gis­trat re­cent, tot în Ca­pi­ta­lă, în me­ci­ul ca­re a avut loc în se­zo­nul re­gu­lat.

Des­fășu­ra­rea eveni­men­te­lor a fost și ea oa­re­cum iden­ti­că. Gaz­de­le au des­chis sco­rul în mi­nu­tul 8,du­pă o fa­ză cre­a­tă pe stânga de Ju­ni­or Mo­rais. Aces­ta a in­sis­tat și, cu toa­te că a fost faul­tat, a con­ti­nuat fa­za cen­trând pen­tru Ho­ra, ca­re a mar­cat din ca­reul mic. Olte­nii au ega­lat în mi­nu­tul 23 din pe­nal­ty, prin Ban­cu. Spre de­o­se­bi­re de me­ci­ul pre­ce­dent, an­tre­no­rul Crai­o­vei, De­vis Man­gia nu a mai ris­cat să îl tri­mi­tă să exe­cu­te

lo­vi­tu­ra de pe­de­ap­să pe por­ta­rul Pi­glia­cel­li.

FCSB a tre­cut în avan­taj du­pă go­lul mar­cat de Man, la un cor­ner, însă cel mai scund ju­că­tor de pe te­ren, Ci­câldău, a înscris cu ca­pul pen­tru 2-2, în pre­lun­gi­ri­le pri­mei re­pri­ze.

Gno­he­re de­ci­siv pen­tru vic­to­rie

Der­by-ul a fost tra­nșat în mi­nu­tul 71, când om­ni­pre­zen­tul Ju­ni­or Mo­rais a cen­trat de pe stânga, iar Gno­he­re, de­mar­cat, a înscris cu o lo­vi­tu­ră de cap. grație aces­tui suc­ces, FCSB a ur­cat pe lo­cul se­cund, cu 31 de punc­te,fă­când ro­ca­dă chiar cu echi­pa din Bă­nie,ca­re ră­mâne pe po­di­um, cu 29 de punc­te. Li­der es­te CFR Cluj, cam­pi­oa­na en-ti­tre, ca­re a acu­mu­lat 36 de punc­te.

Pau­za com­pe­tiți­o­na­lă de­di­ca­tă echi­pe­lor nați­o­na­le se pa­re că le-a fost d ebun au­gur ce­lor do­uă for­mații de top în cam­pi­o­na­tul ro­mânesc. Deși am­be­le au avut fot­ba­liști con­vo­cați, obo­se­a­la aces­to­ra nu s-a re­si­mțit, iar jo­cul a fost unul de o exce­len­tă ca­li­ta­te teh­ni­co-tac­ti­că. Lup­ta pen­tru ti­tlul ră­mâne des­chi­să, iar olte­nii, ca și CFR Cluj de alt­fel, sunt im­pli­cați și în Cu­pa Ro­mâni­ei.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.