La Iași es­te cel mai prost te­ren din ţa­ră

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Du­mi­ni­că au avut loc do­uă me­ci­uri în play-out-ul Li­gii I la fot­bal, încheia­te cu ace­lași re­zul­tat: Con­cor­dia Chiaj­na – FC Vo­lun­tari 1-2, res­pec­tiv Po­li Iași – Gaz Me­tan Me­diaș 1-2.

Vo­lun­ta­ri­ul a câști­gat al doi­lea der­by ju­dețe­an con­se­cu­tiv,la Chiaj­na,du­pă ce și în se­zo­nul re­gu­lat lua­se punc­te­le,învin­gând cu 3-1. Oas­peții,con­duși de pe ban­ca teh­ni­că de ita­lia­nul Cris­tia­no

Ber­go­di,au des­chis sco­rul prin fun­dașul dre­ap­ta Ri­car­din­ho.De­ac a ma­jo­rat di­fe­re­nța în a do­ua re­pri­ză, în timp ce tu­ni­sia­nul Mo­us­sa a re­dus din han­di­cap pen­tru lan­ter­na roșie.Efor­tu­ri­le de fi­nal ale gaz­de­lor nu s-au ma­te­ria­li­zat, așa că, mă­car pen­tru mo­ment, FC Vo­lun­tari res­pi­ră ușu­ra­tă.Cu 20 de punc­te acu­mu­la­te,FC Vo­lun­tari se ui­tă spre par­tea su­pe­ri­oa­ră a ie­rar­hi­ei,însă gri­ji­le pen­tru evi­ta­rea re­tro­gra­dă­rii

nu s-au ter­mi­nat pen­tru ni­cio echi­pă.

Gaz Me­tan Me­diaș a câști­gat la Iași

Po­li Iași a căl­cat strâmb pe te­ren pro­priu, fi­ind învin­să cu 2-1 de că­tre Gaz Me­tan Me­diaș. Go­lu­ri­le au venit du­pă pau­ză, în pri­ma re­pri­ză oas­peții do­mi­nând te­ri­to­ri­ul, un meci însă anost, fă­ră oca­zii prea mari. În mi­nu­tul 50, Ron­don a

des­chis sco­rul cu o lo­vi­tu­ră de cap la cen­tra­rea lui Caia­do. Pa­tru mi­nu­te mai târziu, si­bi­e­nii și-au du­blat avan­ta­jul du­pă ce pe con­traa­tac Ron­don l-a ser­vit pe Lu­is Au­re­lio, sin­gur cu por­ta­rul.

Sa­noh a înscris la o greșe­a­lă a por­ta­ru­lui Pleșca, re­a­du­când spe­ra­nțe­le în ta­bă­ra ieșe­a­nă.A fost însă prea puțin, iar Gaz Me­tan Me­diaș, du­pă acest meci, a ur­cat pe pri­ma po­ziție în

cla­sa­men­tul play-out-ului, cu 25 de punc­te acu­mu­la­te.

Te­ren exe­cra­bil la Iași

Ca­li­ta­tea ga­zo­nu­lui de la Iași a fost acu­za­tă,de­o­po­tri­vă, de gaz­de și oas­peți. An­tre­no­rul me­di­eșe­an, Edward Ior­dă­nes­cu, se între­ba cum de a pu­tut fi omo­lo­ga­tă o ast­fel de su­pra­față de joc. La rândul său, Fla­vi­us Stoi­can, teh­ni­cia­nul ieșe­ni­lor, a vor­bit

des­pre iar­na grea ca­re a afec­tat su­pra­fața de joc, dar și des­pre efor­tu­ri­le au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le de a pu­ne la punct sta­di­o­nul.

Te­re­nul a pre­zen­tat de­ni­ve­lări,smo­curi,iar iar­ba era ne­tun­să.În aces­te con­diții, pre­luă­ri­le și pa­se­le au avut de su­fe­rit,lu­cru ca­re s-a re­per­cu­tat ne­ga­tiv la ni­ve­lul es­te­ti­cii jo­cu­lui.Du­pă acest eșec,Po­li Iași in­tră în ho­ra re­tro­gra­dă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.