Sta­tul aju­tă sis­te­mul ener­ge­tic, în ci­u­da opo­zi­ţi­ei UE

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Da­to­ri­i­le Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Hu­ne­doa­ra și ale pro­du­că­to­ru­lui de ener­gie elec­tri­că și căl­du­ră Elcen Bu­cu­rești vor fi șter­se, Gu­ver­nul con­si­de­rând că ace­as­ta es­te uni­ca so­luție pen­tru a le asi­gu­ra ac­ti­vi­ta­tea în con­ti­nua­re – con­diție si­ne-qua-non pen­tru ca Sis­te­mul Ener­ge­tic Nați­o­nal să fun­cți­o­ne­ze în si­gu­ra­nță.

Ace­as­tă mă­su­ră va fi im­ple­men­ta­tă prin­tr-o OUG a Mi­nis­te­ru­lui Ener­gi­ei și pre­su­pu­ne o da­re în pla­tă de ac­ti­ve ale ce­lor do­uă en­ti­tăți, pen­tru stin­ge­rea da­to­ri­i­lor la ANAF. Mai clar,Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei va pri­mi, spre com­pen­sa­re, pă­rți din cei doi pro­du­că­tori, ca­re vor fi ast­fel de­gre­vați de da­to­rii.De­ci­de­nții spun că,în lip­sa unei ast­fel de mă­suri, înce­ta­rea ac­ti­vi­tății în ce­le do­uă uni­tăți de pro­du­cție ar pu­tea fi imi­nen­tă.

Mă­su­ra ar ur­ma să se apli­ce până la 31 de­cem­brie 2021. Pen­tru că se­a­mă­nă foar­te mult a aju­tor de stat, nu es­te clar cum are de gând Gu­ver­nul să re­zol­ve pre­vi­zi­bi­le­le pro­ble­me cu Con­si­li­ul Con­cu­re­nței și Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă.

Gu­ver­nul mai jus­ti­fi­că mă­su­ra prin fap­tul că uni­tăți­le de pro­du­cție de ener­gie dis­pe­ce­ri­za­bi­le au obli­gația să ofer­te­ze între­a­ga pu­te­re elec­tri­că dis­po­ni­bi­lă pe piața de echi­li­bra­re și prin fap­tul că ope­ra­to­rii eco­no­mici ca­re dețin uni­tăți dis­pe­ce­ri­za­bi­le au da­to­rii ges­ti­o­na­te de Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, iar adop­ta­rea unor mă­suri pri­vind re­cu­pe­ra­rea aces­to­ra prin de­ci­zii de exe­cu­ta­re si­li­tă sau alte mo­da­li­tăți de stin­ge­re a cre­a­nțe­lor nu asi­gu­ră de­zi­de­ra­tul me­nți­ne­rii în ca­drul Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Nați­o­nal.

„Stin­ge­rea cre­a­nțe­lor fis­ca­le ad­mi­nis­tra­te de Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce prin Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă prin tre­ce­rea în pro­pri­e­ta­tea pu­bli­că a sta­tu­lui și în ad­mi­nis­tra­rea Mi­nis­te­ru­lui Ener­gi­ei a unor uni­tăți dis­pe­ce­ri­za­bi­le poa­te con­tri­bui la asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tății Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Nați­o­nal. (...) Pro­ce­du­ra de stin­ge­re a cre­a­nțe­lor se re­a­li­ze­a­ză doar

cu avi­zul Mi­nis­te­ru­lui Ener­gi­ei, în ca­li­ta­te de mi­nis­ter de re­sort, al Au­to­ri­tății Nați­o­na­le de Re­gle­men­ta­re în Do­me­ni­ul Ener­gi­ei și al ope­ra­to­ru­lui de tran­sport și sis­tem – Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Tran­sport al Ener­gi­ei Elec­tri­ce Tran­se­lec­tri­ca SA“, se pre­ci­ze­a­ză în do­cu­ment și se aver­ti­ze­a­ză în pri­vi­nța con­se­ci­nțe­lor ne­ga­ti­ve ce pot apă­rea în si­tuația nea­dop­tă­rii mă­su­ri­lor pro­pu­se, ca­re „pot afec­ta si­gu­ra­nța ali­men­tă­rii Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Nați­o­nal și chiar se­cu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a ță­rii“.

Ca­pa­ci­ta­tea in­sta­la­tă, su­fi­ci­en­tă doar pe hârtie

Po­tri­vit unui do­cu­ment gu­ver­na­men­tal, eva­lua­rea re­a­li­za­tă de au­to­ri­tăți­le și in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce im­pli­ca­te a re­le­vat o di­fe­re­nță ma­jo­ră între pu­te­rea in­sta­la­tă și pu­te­rea dis­po­ni­bi­lă a uni­tăți­lor de pro­du­ce­re a ener­gi­ei elec­tri­ce, fapt ce de­mon­stre­a­ză ne­ce­si­ta­tea adop­tă­rii de mă­suri pen­tru asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tății Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Nați­o­nal. Ast­fel, deși ca­pa­ci­ta­tea to­ta­lă in­sta­la­tă în cen­tra­le­le de pro­du­cție ener­gie elec­tri­că din Ro­mânia era de pes­te 24.700 MW anul tre­cut, iar cea ne­tă de pro­du­ce­re era de 18.800 MW, pu­te­rea dis­po­ni­bi­lă ne­tă asi­gu­ra­tă era de nu­mai 10.850 MW, din cau­za vo­lu­mu­lui ma­re de pu­te­re in­dis­po­ni­bi­lă com­pus din uni­tăți de pro­du­cție ac­ti­ve „pe hârtie“, dar afla­te în con­ser­va­re, din cen­tra­le opri­te pro­gra­mat sau ac­ci­den­tal pen­tru re­pa­rații (în spe­cial pe căr­bu­ne și ga­ze), din ca­pa­ci­tăți ți­nu­te în re­zer­vă pen­tru ser­vi­cii de sis­tem, pre­cum și din par­curi eo­li­e­ne și fo­to­vol­tai­ce cu pro­du­cție in­ter­mi­ten­tă, ce fun­cți­o­nea­ză la pu­te­re ma­xi­mă doar un nu­măr mic de ore.

Des­pre sal­va­rea Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Hu­ne­doa­ra (CEH) – aflat într-o si­tuație fi­nan­cia­ră de­zas­tru­oa­să – prin da­rea în pla­tă a ac­ti­ve­lor con­tra stin­ge­rii da­to­ri­i­lor bu­ge­ta­re se dis­cu­tă de trei ani. Se con­si­de­ră că nu se mai poa­te pu­ne pro­ble­ma luă­rii unor mă­suri de re­lan­sa­re a aces­tui pro­du­că­tor de ener­gie pe ba­ză de căr­bu­ne, ci doar even­tua­la iden­ti­fi­ca­re a unor mo­da­li­tăți le­ga­le de sal­va­re a ac­ti­ve­lor sa­le încă via­bi­le. Ace­as­ta, în con­diți­i­le în ca­re CEH nu a pu­tut nici mă­car să ono­re­ze spri­ji­nul acor­dat anul tre­cut de Exe­cu­tiv, ca­re i-a ga­ran­tat vânzări de ener­gie de re­zer­vă până în 2020, din cau­za lip­sei de ma­te­rie de pri­mă și a in­dis­po­ni­bi­li­tății cen­tra­le­lor sa­le, iar pe 9 mar­tie a ex­pi­rat ter­me­nul de re­cu­pe­ra­re a aju­to­ru­lui de stat, de 60 mi­li­oa­ne eu­ro, de­cla­rat ile­gal de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă.

Foto: AGERPRES

Ter­mo­cen­tra­la Min­tia din ca­drul Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Hu­ne­doa­ra

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.