Sep­si și Vi­i­to­rul, din nou ega­li­ta­te albă

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Luni se­a­ră au fost pro­gra­ma­te ul­ti­me­le me­ci­uri ale eta­pei din Li­ga I la fot­bal. În play-off, pe Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal din Sf. Ghe­or­ghe, Sep­si OSK din lo­ca­li­ta­te a re­mi­zat, 0-0, cu Vi­i­to­rul Con­sta­nța. La Bo­toșani, Du­nă­rea Că­lă­rași a câști­gat în play-out cu 2-1, vic­to­ria ali­men­tând spe­ra­nțe­le noii pro­mo­va­te pen­tru evi­ta­rea re­veni­rii în li­ga se­cun­dă.

Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe și Vi­i­to­rul Con­sta­nța sunt la al doi­lea re­zul­tat alb, du­pă ce și în se­zo­nul re­gu­lat,în pri­mă­va­ra lui 2019, tot la Sf. Ghe­or­ghe, ce­le do­uă au ter­mi­nat fă­ră gol. Par­ti­da a fost una echi­li­bra­tă, mi­za di­rec­tă a ce­lor do­uă pu­tând fi, la un mo­ment dat, par­ti­ci­pa­rea în Eu­ro­pa Le­a­gue.

Că­lă­rași­ul a întors de la 0-1

Du­nă­rea Că­lă­rași es­te per­for­me­ra run­dei, învin­gând într-o de­pla­sa­re in­co­mo­dă, la Bo­toșani.Sco­rul a fost des­chis de gaz­de, șu­tul lui Buș, din mi­nu­tul 7, fi­ind de­viat ne­fe­ri­cit de Hon­ciu, în pro­pria poar­tă. Ega­la­rea a venit du­pă o fa­ză con­tro­ver­sa­tă,în ca­re s-a acor­dat fault de la mar­gi­nea la­te­ra­lă a ca­reu­lui, du­pă un duel între Hol­zmann și Ga­bi Ena­che. Ga­bi Ian­cu a exe­cu­tat ex­ce­lent, pes­te zid, pe co­lțul scurt, fi­ind la al doi­lea gol con­se­cu­tiv din fa­ză fi­xă, du­pă cor­ne­rul din par­ti­da cu Po­li Iași.

În re­pri­za se­cun­dă, la o lo­vi­tu­ră de co­lț exe­cu­ta­tă de Ammari, So­u­da a re­luat de do­uă ori spre poar­tă, fun­dașii mol­do­veni res­pin­gând de fi­e­ca­re da­tă. Min­gea a ajuns din nou la Ammari, ca­re a avut timp să vi­nă în ca­reu, iar șu­tul aces­tu­ia pe jos a fă­cut ca pla­sa po­rții să fie scu­tu­ra­tă din nou.

Li­viu Ci­o­bo­raiu, an­tre­no­rul Bo­toșa­ni­u­lui, a sur­prins prin așe­za­rea în te­ren, el lă­sând pe ban­ca de re­zer­ve doi din­tre cei mai buni ju­că­tori ofen­si­vi, Fa­brrini și Ongen­da. Ambii au fost in­tro­duși du­pă pau­ză, dar nu au avut vi­ta­li­ta­tea ne­ce­sa­ră pen­tru a întoar­ce soar­ta jo­cu­lui. Dan Ale­xa, teh­ni­cia­nul Că­lă­rași­u­lui, cel mai tânăr din­tre an­tre­no­rii de Li­ga I, 39 de ani neîmpli­niți, a ju­cat in­te­li­gent. El l-a ani­hi­lat pe ca­ta­li­za­to­rul Bo­toșa­ni­u­lui, Fu­lop, ca­re ori­cum a pă­rut obo­sit du­pă se­le­cți­o­na­rea la echi­pa nați­o­na­lă de ti­ne­ret. Spre fi­nal, Ale­xa a fă­cut schim­ba­re post pe post adu­cându-l în te­ren pe gol­ge­te­rul Ndyaie, în spe­ra­nța mar­că­rii ce­lui de-al trei­lea gol. Că­lă­rași­ul a ter­mi­nat în 10, du­pă eli­mi­na­rea lui Do­bro­sa­vle­vici, co­rec­tă, pen­tru cu­mul de aver­tis­men­te.

Inci­den­te la fi­nal

Ten­si­u­nea acu­mu­la­tă în tim­pul ce­lor 90 de mi­nu­te a ră­buf­nit la fi­nal, când a exis­tat un me­leu cu ju­că­to­rii și băn­ci­le teh­ni­ce im­pli­ca­te. Arbi­trul a acor­dat mai mul­te car­to­nașe gal­be­ne, iar sta­rea a fost am­pli­fi­ca­tă și de crai­ni­cul are­nei.Aces­ta, chiar da­că nu a jig­nit ex­pli­cit echi­pa oas­pe­te, a avut câte­va re­marci mai puțin con­gruen­te cu noți­u­ni­le de obi­ec­ti­vi­ta­te și fair-play. Până la ur­mă spi­ri­te­le s-au cal­mat, fă­ră alte inci­den­te ma­jo­re.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.