Seism elec­to­ral pen­tru Erdo­gan și par­ti­dul său, AKP

Re­zul­ta­tul scru­ti­nu­lui mu­ni­ci­pal, cel mai ma­re șoc po­li­tic în Tur­cia du­pă pu­ci­ul eșuat din 2016

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

În ur­ma ale­ge­ri­lor mu­ni­ci­pa­le de du­mi­ni­că în Tur­cia, Par­ti­dul Jus­tiți­ei și Dez­vol­tă­rii, AKP, al preșe­din­te­lui Re­cep Tayyip Erdo­gan, a pi­er­dut ca­pi­ta­la Anka­ra și Istan­bul, câști­ga­te de opo­ziție. Înfrânge­re elec­to­ra­lă du­ră pen­tru Erdo­gan.

Re­cep Tayyip Erdo­gan a tran­sfor­mat ale­ge­ri­le lo­ca­le în Tur­cia în re­fe­ren­dum asu­pra le­a­der­shi­pu­lui său per­so­nal, însă pre­si­u­nea sa asu­pra ță­rii prin mă­suri au­to­ri­ta­re a fost con­tes­ta­tă prin re­sur­ge­nța opo­ziți­ei la acest vot. Po­tri­vit re­zul­ta­te­lor pa­rția­le (99% din vo­turi),opo­ziția a câști­gat ca­pi­ta­la tur­că, dar și alte mari orașe din ța­ră.Da­că AKP con­ser­vă ma­jo­ri­ta­tea su­fra­gi­i­lor la sca­ră nați­o­na­lă, pi­er­de­rea con­tro­lu­lui în șap­te din ce­le 12 prin­ci­pa­le orașe ale Tur­ci­ei, fă­ră a so­co­ti Istan­bul – plă­mânul eco­no­mic și fi­nan­ciar al ță­rii – re­pre­zin­tă o se­ri­oa­să înfrânge­re pen­tru preșe­din­te­le is­la­mo-con­ser­va­tor. Age­nția de pre­să Ana­do­lu a pre­ci­zat că la Anka­ra, can­di­da­tul opo­ziți­ei,Man­sur Ya­vas l-a învins pe can­di­da­tul AKP, Meh­met Ozha­se­ki, cu 50,9% din vo­turi con­tra 47%. La Istan­bul, cel mai ma­re oraș turc, un­de Erdo­gan a fost pri­mar, bă­tă­lia elec­to­ra­lă a fost ex­trem de strânsă, cu răs­tur­nări de si­tuații. În fi­nal, preșe­din­te­le Înal­tu­lui co­mi­tet elec­to­ral (YSK) al Tur­ci­ei a anu­nțat luni că re­zul­ta­te­le pa­rția­le îl pla­se­a­ză în frun­te pe Ekrem Ima­mo­glu,can­di­da­tul blo­cu­lui opo­ziți­ei con­sti­tu­it din CHP (so­cial-de­mo­crat)

și Îyi (dre­ap­ta). Aces­te do­uă mari orașe erau de un sfert de se­col fi­e­fu­ri­le im­pe­ne­tra­bi­le ale AKP.

Semn că par­ti­dul la pu­te­re nu va lă­sa din mână ce­le do­uă prin­ci­pa­le orașe ale Tur­ci­ei,AKP a anu­nțat în noap­tea de du­mi­ni­că spre luni că va de­pu­ne re­curs pen­tru re­a­na­li­za­rea va­li­di­tății a zeci de mii de bu­le­ti­ne con­si­de­ra­te nu­le. Dar în sta­rea ac­tua­lă a

lu­cru­ri­lor, re­zul­ta­te­le anu­nța­te vor cau­za du­reri de cap preșe­din­te­lui turc în sânul par­ti­du­lui său, ali­men­tând zvo­nu­ri­le pri­vind o se­pa­ra­re în ca­drul AKP. Po­tri­vit pre­sei tur­cești, între­ba­rea es­te cum va re­a­cți­o­na Erdo­gan? Omul ca­re do­mi­nă po­li­ti­ca tur­că din 2003 nu es­te obișnu­it să fie înfrânt. El nu poa­te ac­cep­ta nici o cri­ti­că sub ori­ce for­mă ar fi și în po­fi­da afir­mați­i­lor

sa­le, ma­rea lo­vi­tu­ră pri­mi­tă de AKP, în an­sam­blul ță­rii, echi­va­le­a­ză cu o ad­mo­nes­ta­re fă­ră pre­ce­dent. Erdo­gan, ca de obi­cei, a con­dus sin­gur cam­pa­nia AKP și aban­do­nând ori­ce pre­te­nție de im­pa­rția­li­ta­te a ex­ploa­tat fun­cția sa de preșe­din­te și a or­ga­ni­zat adu­nări aproa­pe zil­ni­ce timp de do­uă luni înain­te de vot.El a de­cla­rat că o vic­to­rie a AKP es­te „o pro­ble­mă

de su­pra­vi­ețu­i­re nați­o­na­lă“și a im­pus un dis­curs dur față de pu­te­ri­le „os­ti­le“și de opo­za­nții săi, toți acu­zați că au le­gă­turi cu „te­ro­riștii“.

Po­si­bi­le re­a­cții du­re

Re­zul­ta­tul scru­ti­nu­lui mu­ni­ci­pal re­pre­zin­tă cel mai ma­re șoc po­li­tic în Tur­cia du­pă eșe­cul ten­ta­ti­vei de lo­vi­tu­ră de stat din 2016. Atunci, Erdo­gan

a re­a­cți­o­nat ime­diat or­do­nând ares­tări ma­si­ve și acu­zând con­spi­ra­tori străini. Apoi a fo­lo­sit lo­vi­tu­ra ca pre­text pen­tru lan­sa­rea de epu­rări la ni­vel nați­o­nal fă­ră dis­cri­mi­na­re pen­tru a-și întări pu­te­rea.Ana­liștii es­ti­me­a­ză și de ace­as­tă da­tă po­si­bi­le re­a­cții si­mi­la­re,deși poa­te nu de ace­e­ași am­ploa­re. Ca și în tre­cut, AKP va lan­sa ur­mă­riri ju­di­cia­re con­tra opo­za­nți­lor câști­gă­tori cu aju­to­rul unei pu­teri ju­di­cia­re su­ple, cău­tând să-i des­ca­li­fi­ce înain­te de a-și pre­lua fun­cți­i­le sau să con­tes­te pro­ce­du­ri­le elec­to­ra­le lo­ca­le.

Du­pă ce a obți­nut vas­te pu­teri exe­cu­ti­ve prin re­fe­ren­du­mul or­ga­ni­zat anul tre­cut, Erdo­gan și-a ex­tins do­mi­nația asu­pra in­sti­tuți­i­lor tur­ce, in­clu­siv gu­vern, arma­tă și tri­bu­na­le. Drep­tul jur­na­liști­lor de a an­che­ta a fost re­dus, deși în ma­jo­ri­ta­te an­che­te­le erau asu­pra co­ru­pți­ei.Și ori­ce va fi, Erdo­gan va ți­ne strâns avan­ta­je­le pu­te­rii pe ca­re o deți­ne. În acest con­text, es­te re­mar­ca­bi­lă per­for­ma­nța par­ti­du­lui prin­ci­pal de opo­ziție, Par­ti­dul re­pu­bli­can al po­po­ru­lui (CHP) în vic­to­ria de la Anka­ra și în alte orașe. Suc­ce­se­le CHP vor sti­mu­la toa­te for­mați­u­ni­le de opo­ziție și vor du­ce la re­naște­rea spe­ra­nței că de­mo­crația în Tur­cia poa­te învin­ge.

Scru­ti­nul a avut loc într-o pe­ri­oa­dă în ca­re re­ce­si­u­nea eco­no­mi­că atin­ge por­to­fe­le­le elec­to­ri­lor. Du­pă brus­ca de­pre­ci­e­re a li­rei tur­cești (-30%) în va­ra tre­cu­tă, crește­rea a in­trat în pi­caj, pro­du­cția in­dus­tria­lă a scă­zut și șo­ma­jul es­te în crește­re (13,5%) iar in­flația a atins 19% în mar­tie. Fi­resc, elec­to­ra­tul a dat AKP un aver­tis­ment.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.