Inves­ti­ţii de 30 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru tu­riști și con­stăn­ţeni

Vi­ce­prim-mi­nis­trul Da­ni­el Su­ciu a de­cla­rat că pri­ma­rii sunt spri­ji­niți, in­di­fe­rent de cu­loa­rea lor po­li­ti­că

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Do­uă dru­muri im­por­tan­te pen­tru tu­ris­mul din Con­sta­nța vor fi re­a­bi­li­ta­te, iar Ca­zi­no­ul se pre­gă­tește pen­tru a pa­tra li­ci­tație.

Ce­ta­tea ele­nă His­tria, înte­meia­tă în ju­rul anu­lui 657 î.Hr., es­te cel mai ve­chi oraș ates­tat din Ro­mânia. În Cor­bu gă­siți une­le din­tre ce­le mai săl­ba­ti­ce și fru­moa­se pla­je din ța­ră. În am­be­le lo­cații veți pu­tea ajun­ge mai ușor pen­tru că dru­mu­ri­le spre aces­te obi­ec­ti­ve vor fi re­a­bi­li­ta­te. Ma­ri­us Ho­ria Țuțu­ia­nu (preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța) împreu­nă cu Da­ni­el Su­ciu (vi­ce­prim-mi­nis­tru și mi­nis­trul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­trați­ei Pu­bli­ce) și

cu Adrian Gâdea (se­cre­ta­rul de stat din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­trați­ei Pu­bli­ce) au sem­nat pe 26 mar­tie con­trac­te­le de fi­na­nța­re pen­tru mo­der­ni­za­rea in­fras­truc­tu­rii de tran­sport pe tra­se­e­le DJ 226 Cor­bu – Să­ce­le – Istria — Mi­hai Vi­te­a­zul, res­pec­tiv DJ 226A – Ce­ta­tea His­tria – DN22/Ta­ri­ver­de.

Prin aces­te proi­ec­te, Con­si­li­ul Ju­dețe­an Con­sta­nța ur­mă­rește și crește­rea si­gu­ra­nței ru­ti­e­re, dar și im­pul­si­o­na­rea mo­bi­li­tă­ţii po­pu­lați­ei și a schim­bu­ri­lor co­mer­cia­le. „O in­fras­truc­tu­ră so­li­dă, con­for­mă cu stan­dar­de­le eu­ro­pe­ne, atra­ge du­pă si­ne și noi opor­tu­ni­tăți. Prin im­ple­men­ta­rea aces­tor trei proi­ec­te, în va­loa­re de apro­xi­ma­tiv 30 mi­li­oa­ne eu­ro, vom reuși să creștem eco­no­mia ju­dețu­lui

nos­tru prin atra­ge­rea de noi in­ves­ti­tori. Mai mult de­cât atât, se vor con­so­li­da co­ne­xi­u­ni­le cu re­gi­u­nea Du­nă­rii, re­lați­i­le co­mer­cia­le se vor dez­vol­ta într-un ritm mai alert și va crește atrac­ti­vi­ta­tea re­gi­u­nii din punct de ve­de­re tu­ris­tic. Dis­cuți­i­le pe ca­re le-am avut, ală­turi de dom­nul mi­nis­tru, cu pri­ma­rii lo­ca­li­tăți­lor ju­dețu­lui Con­sta­nța au avut ca scop re­zol­va­rea pro­ble­me­lor întâmpi­na­te de că­tre UAT-uri în im­ple­men­ta­rea proi­ec­te­lor fi­na­nța­te de Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le. Mu­lțu­mesc dom­nu­lui vi­ce­prim­mi­nis­tru Da­ni­el Su­ciu pen­tru încre­de­re și su­sți­ne­re, dar și între­gii echi­pe im­pli­ca­te în aces­te proi­ec­te de o im­por­ta­nță ma­jo­ră pen­tru ju­dețul Con­sta­nța“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui

Ju­dețe­an Con­sta­nța, Ma­ri­us Ho­ria Țuțu­ia­nu.

54 ki­lo­me­tri de drum

Proi­ec­te­le vor fi fi­na­nța­te prin Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Re­gi­o­nal 2014-2020 ITI Del­ta Du­nă­rii, iar va­loa­rea to­ta­lă a aces­to­ra es­te de 23 mi­li­oa­ne eu­ro, res­pec­tiv 5,8 mi­li­oa­ne eu­ro. Du­ra­ta de im­ple­men­ta­re a ce­lor do­uă proi­ec­te es­te de 44 luni, res­pec­tiv 33 luni de la emi­te­rea or­di­nu­lui de înce­pe­re pen­tru exe­cuția de lu­crări. Obi­ec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce proi­ec­te­lor vi­ze­a­ză re­a­bi­li­ta­rea și mo­der­ni­za­rea dru­mu­ri­lor pe o lun­gi­me de 40 km, res­pec­tiv 14 km, și con­stau în lu­crări de re­a­bi­li­ta­re și mo­der­ni­za­re a struc­tu­rii ru­ti­e­re, lu­crări la po­duri, pen­tru crește­rea si­gu­ra­nței

ru­ti­e­re și ame­na­ja­rea in­ter­se­cți­i­lor și dru­mu­ri­lor la­te­ra­le.

Arhi­vă di­gi­ta­lă la CJ

Cu ace­as­tă oca­zie s-a sem­nat și un proi­ect ce are ca obi­ec­tiv re­a­li­za­rea Stra­te­gi­ei de Dez­vol­ta­re a Ju­dețu­lui Con­sta­nța pen­tru pe­ri­oa­da 2021-2027. Ast­fel vor fi co­lec­ta­te, in­ter­pre­ta­te și re­a­li­za­te sin­te­ze ale da­te­lor și in­for­mați­i­lor ac­tua­li­za­te pri­vind dez­vol­ta­rea so­cio-eco­no­mi­că a ju­dețu­lui. De ase­me­nea, ar­hi­va Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța va fi mo­der­ni­za­tă și se va crea o arhi­vă de co­pii di­gi­ta­le ale do­cu­men­te­lor in­sti­tuți­ei. Va­loa­rea aces­tui proi­ect es­te de apro­xi­ma­tiv 490.000 de eu­ro.

S-a sem­nat, de ase­me­nea, un con­tract pen­tru con­stru­i­rea

unei noi șco­li, Gu­ver­nul Ro­mâni­ei acor­dând bani pen­tru o no­uă uni­ta­te de învăță­mânt în Agi­gea. Pri­ma­rul Cris­tian Cârja­liu a de­cla­rat că no­ua școa­lă va avea 25 să­li de cla­să, un te­ren de sport aco­pe­rit, dar și unul des­co­pe­rit. Școa­la va avea și un ele­ment ine­dit: o se­ră un­de ele­vii vor pu­tea crește di­fe­ri­te le­gu­me. Proi­ec­tul se ri­di­că la 2,5 mi­li­oa­ne de eu­ro.

Ca­zi­no­ul din Con­sta­nța, la a pa­tra încer­ca­re

Vi­ce­prim-mi­nis­trul a venit și cu o ves­te bu­nă nu doar pen­tru con­stă­nțeni, ci și pen­tru tu­riști: se fac pași con­creți pen­tru re­a­bi­li­ta­rea Ca­zi­no­u­lui. „Săp­tă­mâna tre­cu­tă când am fost la Con­stan­ţa, vă spu­neam că ur­me­a­ză pro­mo­va­rea aces­tui proi­ect în Co­mi­te­tul teh­nic. Acest lu­cru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.