Pros­pec­tul de emi­si­u­ne la MTN de­mon­stre­a­ză că Gu­ver­nul cu­noaște si­tua­ţia eco­no­mi­că a ţă­rii

Săp­tă­mâna tre­cu­tă, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor (MFP) s-a mai împru­mu­tat cu trei mi­liar­de de eu­ro pe MTN, la Bur­sa din Lu­xem­burg. „Ro­mânia li­be­ră“are pros­pec­tul de emi­si­u­ne aso­ciat. Lu­cru­ri­le scri­se aici de MFP sunt su­ges­ti­ve.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu La acest mo­ment, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor a tras pe MTN chiar un pic mai mult de­cât 27 de mi­liar­de de eu­ro, cât era li­mi­ta.“ SORIN DINU, ANALIST ECO­NO­MIC

Pros­pec­tul de emi­si­u­ne pre­ci­ze­a­ză, la pa­gi­na opt, “fac­to­rii ex­terni ne­fa­vo­ra­bi­li, cum ar fi înce­ti­ni­rea eco­no­mi­că glo­ba­lă sau re­gi­o­na­lă, ca­re ar pu­tea afec­ta Ro­mânia”, apoi “ra­te­le mai mari ale do­bânzi­lor in­ter­nați­o­na­le” ca­re ar apă­rea în ace­as­tă si­tua­ţie, “scă­de­rea ce­re­rii pen­tru ex­por­tu­ri­le Ro­mâni­ei sau crește­rea prețu­ri­lor la pe­trol și ga­ze, ca­re ar pu­tea afec­ta ne­ga­tiv eco­no­mia Ro­mâni­ei și, în spe­cial, ba­la­nța de plăți și re­zer­ve­le in­ter­nați­o­na­le”, ca­re pot cau­za “sau con­tri­bu­ie la re­ce­si­u­ne sau crește­re re­du­să în Ro­mânia”.

Fac­to­rii in­terni

Ur­me­a­ză, în ace­lași do­cu­ment, „fac­to­rii in­terni ne­fa­vo­ra­bi­li, cum ar fi re­ce­si­u­nea, scă­de­rea in­ves­tiți­i­lor străi­ne di­rec­te și in­ves­tiți­i­le de por­to­fo­liu, in­flația in­ter­nă ri­di­ca­tă, ra­te­le in­ter­ne ri­di­ca­te ale do­bânzi­lor, vo­la­ti­li­ta­tea cur­su­lui de schimb, va­riați­i­le pu­ter­ni­ce ale pro­du­cți­ei agri­co­le anua­le, împru­mu­tu­ri­le pe piața in­ter­nă și străi­nă, dis­pu­te­le co­mer­cia­le și po­li­ti­ce din­tre Ro­mânia și par­te­ne­rii săi co­mer­cia­li, in­cer­ti­tu­di­nea po­li­ti­că sau lip­sa unui con­sens po­li­tic, ca­re ar pu­tea con­du­ce la scă­de­rea eco­no­mi­că a Ro­mâni­ei și la scă­de­rea re­zer­ve­lor va­lu­ta­re in­ter­nați­o­na­le”.

Mai apoi, es­te vor­ba des­pre “de­ci­zi­i­le cre­di­to­ri­lor ofi­cia­li ai Ro­mâni­ei, pri­vind fur­ni­za­rea de noi da­to­rii sau re­eșa­lo­na­rea da­to­ri­ei exis­ten­te și de­ci­zi­i­le unor or­ga­ni­zații in­ter­nați­o­na­le, cum ar fi Fon­dul Mo­ne­tar Inter­nați­o­nal (FMI) sau UE, pri­vind con­diți­i­le de asis­te­nță fi­nan­cia­ră acor­da­tă Ro­mâni­ei și, în con­se­ci­nță, flu­xul net de nu­me­rar că­tre sau din­spre Ro­mânia, pe du­ra­ta de viață a emi­si­u­nii de obli­ga­ţi­uni”.

Alt grup de fac­tori de risc es­te re­pre­zen­tat de “de­ci­zi­i­le in­sti­tuți­i­lor fi­nan­cia­re in­ter­nați­o­na­le, cum ar fi FMI, Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă pen­tru Re­con­stru­cție și Dez­vol­ta­re și

Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de In­ves­tiții, pri­vind fi­na­nța­rea proi­ec­te­lor noi sau exis­ten­te pe par­cur­sul pe­ri­oa­dei de viață a emi­si­u­nii”.

Ur­me­a­ză „fac­tori po­li­tici și eco­no­mici din Ro­mânia și din străi­nă­ta­te, ca­re afec­te­a­ză ca­len­da­rul și struc­tu­ra re­for­me­lor eco­no­mi­ce din Ro­mânia, cli­ma­tul pen­tru in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te, ra­ta de ab­sor­bție a fon­du­ri­lor UE și rit­mul, am­ploa­rea și ca­len­da­rul pri­va­ti­ză­ri­lor din Ro­mânia”.

Incer­ti­tu­di­ne po­li­ti­că to­xi­că

Apoi, la pa­gi­na 17 a do­cu­men­tu­lui, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce reia în de­ta­liu ce­le de mai sus, înce­pând cu fap­tul că „in­cer­ti­tu­di­nea po­li­ti­că și eco­no­mi­că ar pu­tea avea un efect ne­ga­tiv asu­pra eco­no­mi­ei Ro­mâni­ei”, con­ti­nuând cu un lu­cru sim­plu: “(…) O in­ves­tiție într-o piață emer­gen­tă, cum ar fi Ro­mânia, es­te su­pu­să unor ris­curi mai mari de­cât o in­ves­tiție într-o ța­ră mai dez­vol­ta­tă”.

Ur­me­a­ză o no­uă de­ta­li­e­re, sub ver­bul că “Ro­mânia es­te ex­pu­să ris­cu­ri­lor le­ga­te de eveni­men­te­le ma­cro­e­co­no­mi­ce, în spe­cial ce­le ca­re afec­te­a­ză Eu­ro­pa și Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă”, cu ca­re in­trăm iar în te­ri­to­ri­ul fac­to­ri­lor obi­ec­ti­vi ex­terni. Aici es­te

no­mi­na­li­za­tă, prin­tre alte­le, po­si­bi­li­ta­tea unui Bre­xit fă­ră acord, ca­re ar afec­ta pu­ter­nic Ro­mânia, așa cum a scris de­ja „Ro­mânia li­be­ră“.

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor știe exact ce a re­a­li­zat cu OUG 114/2018 și cu OUG 19/2019 (de rec­ti­fi­ca­re a OUG 114), pen­tru că scrie, în pros­pec­tul de emi­si­u­ne, că „exis­tă un ca­dru le­gis­la­tiv in­cert și im­pre­vi­zi­bil în do­me­ni­ul fi­nan­ciar-ban­car din Ro­mânia”. În fapt, OUG 114 chiar e no­mi­na­li­za­tă ca fac­tor de risc, în pros­pec­tul de emi­si­u­ne.

MFP atra­ge aten­ţia ama­to­ri­lor de sub­scri­eri la bon­du­ri­le (ti­tlu­ri­le de stat) ro­mânești că “ni­ve­lul ri­di­cat al pro­pri­e­tății străi­ne și ni­ve­lul în crește­re al da­to­ri­ei pri­va­te în sis­te­mul ban­car ro­mânesc îl fac vul­ne­ra­bil la per­tur­bări, ca ur­ma­re a unor fac­tori in­terni sau ex­terni”. De ace­ea, “nu poa­te exis­ta nici o asi­gu­ra­re că ra­tin­gul de cre­dit al Ro­mâni­ei nu se va schim­ba”.

Aici, Fi­nan­ţe­le lis­te­a­ză ra­tin­gu­ri­le pe ca­re le are în pre­zent Ro­mânia, la di­fe­ri­te­le agen­ţii de spe­cia­li­ta­te: BBBla S&P, Baa3 la Moo­dy’s, BBBla Fit­ch și BBB/BBB+ la JCRA, toa­te cu per­spec­ti­vă sta­bi­lă. Toa­te cer­ti­fi­când că Ro­mânia es­te la un pas de cel mai bun ra­ting junk, la ca­re a mai ajuns și acum 10 ani, în ur­ma ace­lu­iași tip de po­li­tici pu­bli­ce

ne­să­bu­i­te. Ar mai fi de adău­gat și că Sco­pe Ra­tin­gs a dat re­cent Ro­mâni­ei un ra­ting ana­log aces­to­ra.

In­fras­truc­tu­ra es­te sub­dez­vol­ta­tă

În con­text, știe Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, de par­că do­cu­men­tul ar fi sem­nat de un con­clav for­mat din to­ţi cri­ti­cii ca­bi­ne­tu­lui PSDALDE, “in­fras­truc­tu­ra din Ro­mânia es­te sub­dez­vol­ta­tă, iar Ro­mânia poa­te întâmpi­na di­fi­cul­tăți în fi­na­nța­rea și dez­vol­ta­rea in­fras­truc­tu­rii cu suc­ces”, în timp ce “întârzi­e­ri­le în re­for­ma­rea între­prin­de­ri­lor de stat pot împi­e­di­ca crește­rea eco­no­mi­că”.

„Ro­mânia es­te su­pu­să ris­cu­lui în ra­port cu sol­du­ri­le ex­ter­ne”, atra­ge aten­ţia in­sti­tu­ţia con­du­să de Orlan­do Te­o­do­ro­vici, în pros­pec­tul de emi­si­u­ne da­tat 26 mar­tie 2019, și de ase­me­nea “es­te su­pu­să ris­cu­lui de schimb va­lu­tar și in­flați­ei”, dar și “ris­cu­ri­lor de alu­ne­ca­re fis­ca­lă și su­praîncăl­zi­rii eco­no­mi­ce”. Mai apoi, “lip­sa ac­ce­su­lui la toa­te fon­du­ri­le UE dis­po­ni­bi­le ar pu­tea înce­tini dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei”, știe MFP.

„Pro­ble­me­le le­ga­te de co­ru­pție și spă­la­rea ba­ni­lor pot împi­e­di­ca crește­rea eco­no­mi­ei ro­mânești și pot avea un efect ne­ga­tiv asu­pra Ro­mâni­ei”,

spu­ne pros­pec­tul de emi­si­u­ne pen­tru MTN, aver­ti­zând că “apli­ca­rea in­con­sec­ven­tă a le­gii în in­sta­nțe­le ro­mânești ar pu­tea avea un efect ne­ga­tiv asu­pra eco­no­mi­ei”.

În fi­ne, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce a înce­put să-și pu­nă pro­ble­ma că nu va mai pu­tea fa­ce un rol­lo­ver al ser­vi­ci­u­lui da­to­ri­ei, pen­tru că mai scrie și că „crește­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a ni­ve­lu­lui da­to­ri­ei Ro­mâni­ei ar pu­tea fa­ce di­fi­ci­lă re­fi­na­nța­rea da­to­ri­ei în con­diții fa­vo­ra­bi­le”.

MFP es­te obli­gat să pre­zin­te in­ves­ti­to­ri­lor străini, ca­re cum­pă­ră de la Bur­sa din Lu­xem­burg bon­duri ro­mânești, si­tua­ţia exac­tă, pen­tru că altfel, da­că aces­te ris­curi nu sunt pre­zen­ta­te, in­ves­ti­to­rii se vor îndrep­ta con­tra sta­tu­lui ro­mân, du­pă ce une­le din­tre ris­curi se vor con­cre­ti­za, iar ace­as­ta va fi foar­te ne­plă­cut pen­tru sta­tul ro­mân.

Pes­te li­mi­ta MTN de 27 de mi­liar­de eu­ro

Sorin Dinu, analist eco­no­mic, sus­ţi­ne că, prac­tic, „la acest mo­ment, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor a tras pe MTN (n.r.: Me­di­um Term No­te, pro­gra­mul de emi­si­u­ne de ti­tluri de stat de la Bur­sa din Lu­xem­burg) chiar un pic mai mult de­cât 27 de mi­liar­de de eu­ro, cât era li­mi­ta”.

„Fă­ră aces­te trei mi­liar­de de eu­ro”, a de­ta­liat pen­tru Ro­mânia li­be­ră Dinu, „erau tra­se de­ja 6,6 mi­liar­de de do­lari și un­de­va pes­te 18 mi­liar­de de eu­ro. Con­ver­tind do­la­rul la 1,12, re­zul­tă un to­tal tras până acum o săp­tă­mână de 24,4 mi­liar­de de eu­ro. Deci, acum au fost ac­ce­sa­te cu vreo 400 de mi­li­oa­ne de eu­ro pes­te li­mi­ta exis­ten­tă în MTN, în pre­zent”.

„Ci­u­dat”, ob­ser­vă ex­per­tul, „es­te că MFP încă nu a dat co­mu­ni­ca­tul ofi­cial. De săp­tă­mâna tre­cu­tă, mas­sme­dia scrie, dar Fi­nan­ţe­le nu con­fir­mă prin­tr-un co­mu­ni­cat ofi­cial ce­ea ce de­ja se știe pu­blic. Pro­ba­bil că vor să ex­tin­dă li­mi­ta împru­mu­tu­lui. Ba­nii aceștia însă de-abia ajung pen­tru aco­pe­ri­rea ser­vi­ci­u­lui da­to­ri­ei pe lu­na ace­as­ta”, când „avem o da­to­rie ex­ter­nă de 1,2 mi­liar­de de eu­ro, plus 8,8 mi­liar­de de lei, în to­tal 3 mi­liar­de de eu­ro”.

Se­di­ul Bur­sei din Lu­xem­burg Foto: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.