Hua­wei și 5G, cap­ca­ne­le spi­o­na­ju­lui chi­nez?

Se­di­ul Uni­u­nii Afri­ca­ne din Addis Abe­ba, „ca­lul troian“al Chi­nei în Afri­ca

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Afri­ca va de­ve­ni un spațiu fă­ră fron­ti­e­re prin in­tro­du­ce­rea unui pașa­port afri­can unic, po­tri­vit preșe­din­te­lui Co­mi­si­ei Uni­u­nii Afri­ca­ne (UA), Mo­us­sa Fa­ki Ma­ha­mat. Chi­na, cu in­te­re­se ma­jo­re pe con­ti­nent, a spi­o­nat și a con­tro­lat timp de cinci ani da­te­le or­ga­ni­zați­ei pan-afri­ca­ne.

Chi­na are in­ves­tiții uriașe în di­ver­se sta­te afri­ca­ne ca­re au in­trat în me­ga­proi­ec­tul Bei­jin­gu­lui cu­nos­cut drept „Noi­le ru­te ale mă­tă­sii“. Ast­fel, in­ter­cep­ta­rea in­for­mați­i­lor con­fi­de­nția­le ale di­ve­rși­lor șe­fi de stat afri­cani, dar și cu­noaște­rea do­sa­re­lor „fi­er­bi­nți“sunt vi­ta­le pen­tru au­to­ri­tăți­le chi­ne­ze.

No­ul se­diu al Uni­u­nii Afri­ca­ne (UA) din Addis Abe­ba, „do­nație a Chi­nei pen­tru pri­e­te­nii din Afri­ca“, a fost con­stru­it de fir­me din Bei­jing și din Hong Kong și a fost in­te­gral echi­pat de chi­ne­zi. Sis­te­me­le in­for­ma­ti­ce au fost li­vra­te la cheie, iar in­gi­ne­rii chi­ne­zi au lă­sat in­te­nți­o­nat do­uă „por­tițe“ca­re fa­ci­li­tau ac­ce­sul dis­cret la toa­te ope­rați­u­ni­le or­ga­ni­zați­ei. Sur­se din in­te­ri­o­rul in­sti­tuți­ei au pre­ci­zat că toa­te do­sa­re­le sen­si­bi­le au pu­tut fi spi­o­na­te de Chi­na.

Influe­nța chi­ne­ză în Afri­ca și bu­ne­le re­lații din­tre Bei­jing și ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor afri­ca­ne nu au împi­e­di­cat gu­ver­nul chi­nez să le ofe­re un „ca­dou otră­vit“, acest nou se­diu al UA fi­ind înțe­sat de că­tre ser­vi­ci­i­le se­cre­te chi­ne­ze cu mi­cro­foa­ne și ser­ve­re afla­te sub con­tro­lul lor, o fa­lie de se­cu­ri­ta­te ca­re a du­rat ani de zi­le. Abia în 2017 in­for­ma­ti­ci­e­nii or­ga­ni­zați­ei pan-afri­ca­ne au con­sta­tat o stra­nie „su­praîncăr­ca­re“a ser­ve­re­lor Uni­u­nii Afri­ca­ne între mi­e­zul no­pții și ora 2 di­mi­neața. Bi­ro­u­ri­le erau goa­le, dar tran­sfe­rul de da­te era ma­xim. O ano­ma­lie ca­re, în ur­ma in­ves­ti­gați­i­lor, s-a do­ve­dit a fi fost da­to­ra­tă tran­sfe­ru­ri­lor ma­si­ve de in­for­mații in­ter­ne ale Uni­u­nii Afri­ca­ne spre ser­ve­re­le afla­te în apro­pi­e­re de Shan­ghai (Chi­na). Des­co­pe­ri­rea a per­mis iden­ti­fi­ca­rea „po­rți­lor“in­sta­la­te vo­lun­tar de in­gi­ne­rii chi­ne­zi, ca­re ofe­re­au ac­ces dis­cret și pri­vi­le­giat la to­ta­li­ta­tea schim­bu­ri­lor de in­for­mații și ac­ti­vi­tăți­lor in­ter­ne ale or­ga­ni­zați­ei.

„Ca­dou otră­vit“

Uriașa scur­ge­re de in­for­mații a du­rat cinci ani, dar Uni­u­nea Afri­ca­nă a op­tat pen­tru dis­creție în ace­as­tă afa­ce­re, li­mi­tându-se a le mu­lțu­mi in­gi­ne­ri­lor chi­ne­zi de­tașați la se­di­ul din

Addis Abe­ba și de­cli­nând ofer­ta Bei­jin­gu­lui de re­con­fi­gu­ra­re a ser­ve­re­lor com­pro­mi­se. Te­le­co­mu­ni­cați­i­le tran­smi­se din se­diu au fost de atunci co­di­fi­ca­te și nu mai trec prin ope­ra­to­rul pu­blic eti­o­pian. Cei mai îna­lți res­pon­sa­bi­li ai UA dis­pun de li­nii te­le­fo­ni­ce străi­ne și de apli­cații se­cu­ri­za­te. Du­pă ce, la unul din­tre sum­mit-uri, echi­pe al­ge­ri­e­ne și eti­o­pi­e­ne au des­co­pe­rit mi­cro­foa­ne pla­sa­te sub bi­ro­uri și în pe­reți, a fost re­or­ga­ni­za­tă ar­hi­tec­tu­ra in­for­ma­ti­că, in­de­pen­den­tă de chi­ne­zi, dar unii di­plo­mați și șe­fi de stat pot con­ti­nua să uti­li­ze­ze apa­ra­te­le de bru­iaj. Iar con­troa­le­le au de­venit mai stric­te la intra­rea în ace­as­tă clă­di­re un­de șe­fi de stat sau mi­niștri se întâlnesc de do­uă ori pe an pen­tru a dis­cu­ta do­sa­re­le fi­er­bi­nți ale con­ti­nen­tu­lui. Addis Abe­ba (ales în 1963 pen­tru a fi se­di­ul Uni­u­nii Afri­ca­ne) es­te al trei­lea oraș din lu­me ca nu­măr de di­plo­mați, du­pă New York și Ge­ne­va, de­venind un hub di­plo­ma­tic în plan inter­nați­o­nal.

Proi­ec­tul UA de a re­a­li­za un spațiu fă­ră fron­ti­e­re, du­pă sis­te­mul Schen­gen din Eu­ro­pa, va fa­ce din Addis Abe­ba ca­pi­ta­la Afri­cii. Sco­pul unui „Schen­gen afri­can“es­te de a per­mi­te tu­tu­ror să se de­pla­se­ze li­ber pe con­ti­nent, fă­ră ba­ri­e­re ad­mi­nis­tra­ti­ve. În pre­zent,

pen­tru ce­tățe­nii ori­că­rui stat afri­can de­pla­sa­rea poa­te de­ve­ni com­pli­ca­tă, vi­za fi­ind obli­ga­to­rie. For­ma­li­ta­tea împi­e­di­că nu­me­roși co­mer­cia­nți să că­lă­to­re­as­că din­tr-o ța­ră în alta pen­tru afa­ceri. În 2018, Uni­u­nea Afri­ca­nă a fi­xat ca obi­ec­tiv fa­ci­li­ta­rea for­ma­li­tăți­lor de de­pla­sa­re in­ter-afri­ca­nă. Con­troa­le­le vor fi me­nți­nu­te, dar vi­ze­le vor fi su­pri­ma­te. Pe un con­ti­nent mi­nat de gru­puri te­ro­ris­te ca­re pro­fi­tă de po­ro­zi­ta­tea unor fron­ti­e­re es­te ne­ce­sa­ră pre­ze­nța fo­rțe­lor de se­cu­ri­ta­te la punc­te­le de con­trol. De­ci­zia de a in­stau­ra o to­ta­lă li­ber­ta­te de cir­cu­lație a afri­ca­ni­lor pe con­ti­nent și de abo­li­re a obli­ga­ti­vi­tății vi­zei a fost apro­ba­tă la a 32-a se­si­u­ne or­di­na­ră a Con­fe­ri­nței Uni­u­nii Afri­ca­ne din fe­brua­rie 2019, de la Addis Abe­ba.

Hua­wei per­sis­tă, SUA in­sis­tă, Eu­ro­pa re­zis­tă

Po­ves­tea se­di­u­lui Uni­u­nii Afri­ca­ne din ca­pi­ta­la Eti­o­pi­ei es­te un exem­plu de ce­ea ce poa­te fa­ce spi­o­na­jul chi­nez. De câte­va luni, Hua­wei, gi­gan­tul chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor, es­te obi­ec­tul acu­zați­i­lor de spi­o­naj din par­tea SUA.

Lu­na tre­cu­tă, la Mo­bi­le Wor­ld Con­gress de la Bar­ce­lo­na, gru­pul chi­nez s-a con­frun­tat din nou cu acu­zați­i­le Sta­te­lor Uni­te pri­vind

se­cu­ri­ta­tea pro­du­se­lor sa­le te­le­com. Stan­dul Hua­wei a sus­ci­tat o ate­nție enor­mă, iar com­pa­nia a pro­fi­tat de intra­rea pe so­lul ca­ta­lan pen­tru a dez­vă­lui mult aștep­ta­tul său te­le­fon plia­bil, Ma­te X, dar a ofe­rit ex­pli­cații și în ce pri­vește do­sa­rul 5G, un do­sar „fi­er­bin­te“. Din noi­em­brie anul tre­cut, Hua­wei, pri­mul pro­du­că­tor mon­dial de echi­pa­men­te de te­le­co­mu­ni­cații, se află în cen­trul unei po­li­tici in­ter­nați­o­na­le asu­pra se­cu­ri­tății ofe­ri­te de ma­te­ria­le­le sa­le. Gru­pul es­te sus­pec­tat de SUA că in­te­gre­a­ză „por­tițe“pen­tru spi­o­na­rea co­mu­ni­cați­i­lor în pro­fi­tul Bei­jin­gu­lui. O acu­zație res­pin­să, din nou, la Bar­ce­lo­na.

În po­fi­da cam­pa­ni­ei an­ti-Hua­wei du­să de ame­ri­cani pe lângă gu­ver­ne­le și ope­ra­to­rii din Eu­ro­pa, aceștia ră­mân pru­de­nți, re­fu­zând, pen­tru mo­ment, să închi­dă de­fi­ni­tiv ușa sis­te­mu­lui 5G dez­vol­tat de com­pa­nia chi­ne­ză. Dar bă­tă­lia es­te de­par­te de a fi câști­ga­tă. Do­va­dă a fe­bri­li­tății pro­du­că­to­ru­lui chi­nez, pen­tru ca­re Eu­ro­pa es­te una din­tre prin­ci­pa­le­le sa­le pi­ețe, Hua­wei și-a de­pla­sat în ma­să sta­tul ma­jor la Bar­ce­lo­na, înmu­lțind dis­cur­su­ri­le în pe­ri­oa­da aces­tei ma­ni­fes­tări.

Cu ris­cul de a iri­ta Was­hin­gto­nul, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a de­cis pe 26 mar­tie să nu ex­clu­dă com­pa­nia

Hua­wei de pe piața 5G din Eu­ro­pa și a lan­sat un plan de acți­u­ne pen­tru se­cu­ri­za­rea vi­i­toa­re­lor rețe­le de te­le­fo­nie mo­bi­lă. Gu­ver­nul Trump a mul­ti­pli­cat pre­si­u­ni­le în ul­ti­me­le luni, pu­nând în gar­dă Ger­ma­nia, Ita­lia și Fra­nța în pri­vi­nța uti­li­ză­rii teh­no­lo­gi­ei wi­re­less a pro­du­că­to­ru­lui Hua­wei în 5G.

Sta­te­le Uni­te, ca­re in­vo­că ris­curi de spi­o­naj și de ame­ni­nțări asu­pra sec­toa­re­lor stra­te­gi­ce, au in­ter­zis Hua­wei și cer ad­mi­nis­trați­i­lor să re­nu­nțe la pro­du­se­le și ser­vi­ci­i­le pro­du­că­to­ru­lui chi­nez. Și ar dori ca eu­ro­pe­nii să fa­că ace­lași lu­cru. Însă Lon­dra a in­vo­cat de­ja „un risc con­tro­la­bil“, iar Ber­li­nul a su­bli­niat că nu poa­te ex­clu­de o com­pa­nie din cau­za nați­o­na­li­tății ei.

Expe­rții es­ti­me­a­ză că ame­ri­ca­nii sunt îngri­jo­rați de crește­rea în pu­te­re a teh­no­lo­gi­ei chi­ne­ze, dar re­fe­ri­tor la 5G afa­ce­rea es­te mai com­ple­xă, în spe­cial în plan ge­o­po­li­tic. Sis­te­mul 5G es­te stra­te­gic pen­tru că va fi im­ple­men­tat pes­te tot – mașini au­to­no­me, rețe­le de cir­cu­lație, in­dus­trii co­nec­ta­te... Și ne pu­tem ima­gi­na con­se­ci­nțe­le ac­ti­vi­tăți­lor de pi­ra­ta­re. Iar chi­ne­zii nu stă­pânesc doar echi­pa­men­te­le, ci și eco­sis­te­me­le, cu con­cu­re­nți foar­te pu­ter­nici în fața Ama­zon, Goo­gle, Fa­ce­book sau Apple.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Se­di­ul Uni­u­nii Afri­ca­ne din Addis Abe­ba

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.