Noc­tur­na de pe Gi­u­lești, mu­ta­tă la Că­lă­rași

Romania Libera - - Sport - S Cris­ti Frisk

Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal „Ion Co­mșa“din Că­lă­rași va fi do­tat cu in­sta­la­ţie de noc­tur­nă. Li­de­rul Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Că­lă­rași,Va­si­le Ili­u­ţă, a sem­nat ală­turi de di­rec­to­rul Clu­bu­lui Spor­tiv Ra­pid Bu­cu­rești,Va­ly Io­nes­cu-Ca­ci­u­re­ac, pro­ce­sul

ver­bal de pre­da­re-pre­lua­re a unor mij­loa­ce fi­xe și obi­ec­te de in­ven­tar de pe Sta­di­o­nul „Va­len­tin Stă­nes­cu – Gi­u­lești“ca­re a fost de­mo­lat pen­tru a fi re­fă­cut în ve­de­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de fot­bal din 2020. Es­te vor­ba de sis­te­mul de ilu­mi­nat noc­turn

cu o va­loa­re de in­ven­tar de 2.640.600 lei, dar și ta­be­la de mar­caj. Pen­tru aces­te bu­nuri, CJ Că­lă­rași, prin­ci­pal fi­nan­ţa­tor al AFC Du­nă­rea 2005 Că­lă­rași, nu a plă­tit nici un leu! CS Ra­pid Bu­cu­rești es­te in­sti­tuție de drept pu­blic, afla­tă în su­bor­do­na­rea Mi­nis­te­ru­lui

Tran­spor­tu­ri­lor, mo­tiv pen­tru ca­re a fost po­si­bi­lă ace­as­tă tran­za­cție.

Cel mai pro­ba­bil, în pe­ri­oa­da ime­diat ur­mă­toa­re, vor de­ma­ra lu­cră­ri­le de mon­ta­re ast­fel încât din se­zo­nul vi­i­tor, echi­pa de fot­bal Du­nă­rea Că­lă­rași să poa­tă dis­pu­ta jo­cu­ri­le, con­si­de­ra­te

pe te­ren pro­priu, în noc­tur­nă.Ace­as­ta es­te de fapt și o con­di­ţie obli­ga­to­rie ce tre­bu­ie înde­pli­ni­tă da­că „gal­ben – al­baștrii” vor evo­lua și din se­zo­nul 2019-2020 în Li­ga I. Du­nă­rea Că­lă­rași tre­bu­ie să se sal­ve­ze de la re­tro­gra­da­re pe cri­te­rii spor­ti­ve, ofi­cia­lii

echi­pei da­nu­bi­e­ne reușind să adu­că îmbu­nă­tățiri sem­ni­fi­ca­ti­ve la sta­di­on.

Du­nă­rea Că­lă­rași es­te una din­tre frun­tașe în ie­rar­hia me­di­ei de spec­ta­tori,la fi­e­ca­re meci de pe te­ren pro­priu asis­tând în jur de 4.000 de spec­ta­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.