„Ruu­my“– de la obi­ect de mo­bi­li­er la pi­e­să ves­ti­men­ta­ră

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

O echi­pă for­ma­tă din de­sig­ne­rul Si­mi­na Fi­lat (li­der de proi­ect), ar­hi­tec­tul dr. Emil Ivă­nes­cu și ar­hi­tec­tul Min Hong (No­vum – Fra­nța) a obți­nut o fi­na­nța­re de 60.000 de eu­ro de la Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă pen­tru proi­ec­tul „Ruu­my“, un pro­dus mul­ti­fun­cți­o­nal cu mul­ti­ple uti­li­zări, de la obi­ect de mo­bi­li­er până la pi­e­să ves­ti­men­ta­ră.

În com­pe­tiția or­ga­ni­za­tă de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă prin in­ter­me­di­ul par­te­ne­ria­tu­lui WORTH au fost înscri­se 183 de proi­ec­te din Eu­ro­pa, 65 din­tre aces­tea (prin­tre ca­re și Rum­my) pri­mind fi­na­nța­re pen­tru pro­du­cție și dis­tri­buție. Echi­pa ro­mâno-fran­ce­ză va be­ne­fi­cia de o fi­na­nța­re de 60.000 eu­ro, ca­re in­clu­de spri­jin fi­nan­ciar pen­tru a tran­sfor­ma con­cep­tul într-un pro­dus co­mer­cial și a-l in­tro­du­ce

pe piață (10.000 de eu­ro), coa­ching per­so­na­li­zat și men­to­rat în pri­vi­nța de­sig­nu­lui, teh­no­lo­gi­ei, pro­ce­se­lor de fa­bri­cație și stra­te­gi­ei de bu­si­ness, par­ti­ci­pa­re la do­uă târguri in­ter­nați­o­na­le și ac­ti­vi­tăți de net­wor­king (50.000 de eu­ro).

Worth Par­tner­ship Pro­jec­ts es­te unul din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se me­dii de pro­mo­va­re, de­pis­ta­re și su­sți­ne­re a cre­a­ti­vi­tății au­ten­ti­ce, pen­tru ne­voi­le noii eco­no­mii. Pre­su­pu­ne stra­te­gii și mo­de­le ine­di­te de afa­ceri, ba­za­te pe cre­a­ti­vi­ta­te, ino­vație, sus­te­na­bi­li­ta­te, noi teh­no­lo­gii și cu­noaște­re.

Ruu­my es­te un pe­re­te ar­hi­tec­tu­ral, mo­du­lar, ca­re poa­te fi com­bi­nat pen­tru a for­ma pe­reți des­pă­rți­tori, dres­sing, ar­ti­co­le de mo­bi­li­er pen­tru ca­să sau chiar ar­ti­co­le de îmbră­că­min­te. De­sig­nul per­mi­te tran­sfor­ma­rea dres­sing-ului într-un ar­ti­col de îmbră­că­min­te, ge­an­tă sau obi­ec­te de ca­să. Re­a­li­zat din ma­te­rial moa­le, Ruu­my es­te un dres­sing mo­du­lar în for­mă de puz­zle, cu până la 10 uti­li­zări ex­trem de fun­cți­o­na­le. Pro­du­sul îi aju­tă pe cei ca­re se de­pla­se­a­ză frec­vent să mun­ce­as­că și să tran­spor­te cu ușu­ri­nță o par­te din mo­bi­li­e­rul lor. Nu­me­le pro­du­su­lui a fost ales prin ală­tu­ra­rea cu­vin­te­lor „room“(ca­me­ră), „roo­mi­es“(co­le­gi de lo­cu­i­nță, ca­re își împru­mu­tă de­se­ori lu­cru­ri­le unul altu­ia) și „Re­my“(joc de so­ci­e­ta­te).

Cu o for­mă mo­du­la­ră și mul­ti­fun­cți­o­na­lă, ce per­mi­te co-par­ti­ci­pa­rea cre­a­ti­vă a unei între­gi co­mu­ni­tăți, „Ruu­my“are in­clu­să com­po­nen­ta de co­mu­ni­ca­re di­gi­ta­lă, creând un val de „in­te­res cul­tu­ral“. Fi­e­ca­re per­soa­nă im­pli­ca­tă de­vi­ne in­stan­ta­neu cre­a­tor, cu in­stru­men­te și lim­baj de ex­pri­ma­re, ofe­ri­te de sis­te­mul „Ruu­my“în si­ne. Pi­e­se­le și ac­ce­so­ri­i­le au­xi­lia­re pot să dea sens de uni­ci­ta­te pro­pri­ei cre­ații, fi­ind în ace­lași timp și se­ria­bi­le.

Nu întâmplă­tor echi­pa are ală­turi un par­te­ner fran­cez și se poa­te afir­ma că proi­ec­tul ar pu­tea de­ve­ni un „am­ba­sa­dor soft po­wer“al de­sig­nu­lui, ca vec­tor cul­tu­ral de cea mai ma­re im­por­ta­nță. Proi­ec­tul es­te asu­mat de un co­lec­tiv cre­a­tiv, for­mat din trei per­soa­ne: de­sig­ne­rul Si­mi­na Fi­lat (li­der de proi­ect), ar­hi­tec­tul dr. Emil Ivă­nes­cu și ar­hi­tec­tul Min Hong (No­vum – Fra­nța).

Si­mi­na Fi­lat fa­ce par­te din no­ul val de cre­a­tori ro­mâni ca­re răs­pund punct cu punct – prin so­luții stra­te­gi­ce, uti­li­zând in­stru­men­te cre­a­ti­ve – pro­vo­că­ri­lor com­ple­xe cu ca­re se con­frun­tă so­ci­e­ta­tea ac­tua­lă.

„Ace­as­ta es­te mai mult de­cât o sim­plă fi­na­nța­re și nu se li­mi­te­a­ză la su­ma efec­ti­vă de bani pri­mi­tă pen­tru a spri­jini pro­du­cția și co­mer­cia­li­za­rea Ruu­my. Mi­za com­pe­tiți­ei se ma­te­ria­li­ze­a­ză pe mai mul­te pla­nuri, pri­mul fi­ind cel de re­cu­noaște­re a unui proi­ect și a unui au­tor, ca va­loa­re cre­a­ti­vă de ni­vel glo­bal, dar și de adop­ta­re și in­te­gra­re a aces­tu­ia în sis­te­mul noii eco­no­mii, prin me­to­de de men­to­rat și su­sți­ne­re“, a de­cla­rat de­sig­ne­rul ro­mân Si­mi­na Fi­lat.

„Al doi­lea plan es­te cel de con­sti­tu­i­re a unor co­mu­ni­tăți cre­a­ti­ve fun­cți­o­na­le, sus­te­na­bi­le și ino­va­toa­re, ca­pa­bi­le să schim­be men­ta­li­tăți. Aces­te en­ti­tăți cre­a­ti­ve au ca mi­si­u­ne să su­sți­nă schim­ba­rea, nu doar pe plan cul­tu­ral, cât mai ales eco­no­mic, iar al trei­lea plan es­te spri­ji­nul fi­nan­ciar pen­tru re­a­li­za­rea în con­diții ex­ce­pți­o­na­le a pro­to­ti­pu­lui ales“, com­ple­te­a­ză ea.

Si­mi­na Fi­lat es­te de­sig­ne­rul din spa­te­le bran­du­lui „Si­mi­na Fi­lat De­sign“, ca­re are la ac­tiv cel puțin 100 de pro­du­se co­mer­cia­le vi­ra­le. În ca­drul bran­du­lui a fost des­chi­să o di­re­cție de cer­ce­ta­re ca­re să răs­pun­dă la schim­bă­ri­le dis­rup­ti­ve ale aces­tui mo­ment is­to­ric.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.