„Class“, o con­frun­ta­re ex­plo­zi­vă

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

La sfârși­tul aces­tei săp­tă­mâni, la TNB va ve­dea lu­mi­ni­le ram­pei una din­tre ce­le mai re­cen­te cre­a­ţii ale dra­ma­tur­gi­ei ir­lan­de­ze, „Class“, de Iseult Gol­den și Da­vid Ho­ran, în tra­du­ce­rea lui Andrei Ma­ri­nes­cu și re­gia lui Fe­lix Ale­xa, pi­e­să ce a obți­nut ma­re­le pre­miu la Edin­bur­gh Frin­ge Fes­ti­val și a fost de­cla­ra­tă

Cea mai bu­nă pi­e­să de te­a­tru a anu­lui 2018 (Best The­a­tre Script) la ZeBBie Awar­ds, or­ga­ni­zat de Wri­ters Gu­ild of Ire­land (Uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor din Irlan­da). Scris într-un stil ci­ne­ma­to­gra­fic, cu sce­ne non­li­nea­re, in­ter­co­nec­ta­te, „Class“es­te un text în ca­re apa­ren­ta sim­pli­ta­te a dia­lo­gu­ri­lor și acți­u­ni­lor con­tra­ba­lan­se­a­ză nes­fârși­te­le pro­fun­zi­mi și com­ple­xi­tăți­le afla­te din­co­lo de su­pra­fața cu­vin­te­lor. O pi­e­să ca un in­stan­ta­neu ve­ri­dic al so­ci­e­tății se­co­lu­lui XXI, în ca­re ten­si­u­nea es­ca­la­de­a­ză ra­pid, scoțând la su­pra­față „un mix ex­trem de

to­xic de mânie, re­sen­ti­men­te și dis­pe­ra­re“(The Scot­sman). Fi­ul de 9 ani al lui Brian și al Don­nei are pro­ble­me. Cel puțin așa su­sți­ne pro­fe­so­rul lui. Ca­re mai spu­ne că ar tre­bui să îl va­dă un psi­ho­log. Dar lui Brian și Don­nei – ca­re s-au des­pă­rțit de cu­rând – nu le-a plă­cut ni­ci­o­da­tă școa­la, nici pro­fe­so­rii. „Class“es­te o pi­e­să des­pre di­fi­cul­tăți­le de învăța­re: în școa­lă, în viață, ori­un­de. Ale­ge­rea re­gi­zo­ru­lui Fe­lix Ale­xa pen­tru ace­as­tă con­frun­ta­re ex­plo­zi­vă între pă­ri­nți, pro­fe­sori şi ele­vi, de­o­po­tri­vă amu­zan­tă și ten­si­o­na­tă, s-a oprit la ur­mă­toa­rea dis­tri­bu­ţie: Ri­chard Bov­noc­zki (Ray McCažer­ty), Ga­vril Pă­tru (Brian Cos­tel­lo), Ale­xan­dra Săl­ce­a­nu (Don­na Cos­tel­lo), Ci­prian Ni­cu­la (Jay­den Cos­tel­lo) şi San­dra Du­cuță (Kay­lie).

Pri­me­le întâlniri cu pu­bli­cul ale no­u­lui spec­ta­col TNB vor avea loc du­mi­ni­că, 7 apri­lie, şi joi, 11 apri­lie 2019, de la ora 20.00, la Sa­la Ate­li­er.

FOTO FLO­RIN GHIOCA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.