Pon­ta, cam­pi­on la ra­co­lat

PRO Ro­mânia, par­ti­dul con­dus de Vic­tor Pon­ta, a ajuns să ai­bă 21 de par­la­men­tari, la ega­li­ta­te cu UDMR. Spre de­o­se­bi­re de UDMR, PRO Ro­mânia a obți­nut acești par­la­men­tari prin ra­co­lări, fă­ră a par­ti­ci­pa la ale­geri.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pro Ro­mânia, par­ti­dul con­dus de Vic­tor Pon­ta, a ajuns să ai­bă 21 de par­la­men­tari, la ega­li­ta­te cu UDMR. Spre de­o­se­bi­re de UDMR, Pro Ro­mânia a obți­nut acești par­la­men­tari prin ra­co­lări, fă­ră a

par­ti­ci­pa la ale­geri. Cu toa­te că nu are în spa­te vo­tul po­pu­lar, Vic­tor Pon­ta își pro­pu­ne să ar­bi­tre­ze ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră du­pă mo­de­lul bre­ve­tat de UNPR, par­ti­dul lui Ga­bri­el Oprea. În pre­zent, în Ca­me­ra De­pu­tați­lor, PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­te doar cu spri­ji­nul UDMR. Lui Vic­tor Pon­ta i s-a ală­tu­rat un alt fost pre­mi­er PSD - Mi­hai Tu­do­se, de­mi­si­o­nar din frun­tea Gu­ver­nu­lui du­pă un con­flict cu Li­viu Drag­nea.

Preșe­din­te­le PRO Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, a anu­nțat că par­ti­dul său a ajuns să ai­bă ace­lași nu­măr de de­pu­tați ca UDMR. „Mă bu­cur foar­te mult că So­rin Ma­ri­ca, de­pu­tat de Hu­ne­doa­ra (fost pri­mar – un ade­vă­rat so­cial de­mo­crat), s-a ală­tu­rat Gru­pu­lui PRO Ro­ma­nia din Ca­me­ra De­pu­tați­lor! În acest mo­ment, PRO Ro­mânia are 21 de de­pu­tați – un nu­măr egal cu UDMR!“. Sunt con­vins că în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re gru­pul nos­tru va avea mai mul­ti de­pu­tați!“, a scris Pon­ta pe o rețea de so­cia­li­za­re.

Mu­lțu­mit de ra­co­lă­ri­le efec­tua­te, fos­tul pre­mi­er are o pro­pu­ne­re pen­tru PSD. „Fac o pro­pu­ne­re pu­bli­că pen­tru PSD (ca­re se plânge me­reu că es­te obli­gat să ne­go­ci­e­ze cu UDMR, pen­tru că nu are vo­turi) – când aveți pro­pu­neri bu­ne pen­tru Ro­mânia, veniți la noi și o să le vo­tam. Când Drag­nea tre­bu­ie să fie un bun ser­vi­tor al lui Vik­tor Orban – să nu îndrăz­niți să veniți la noi. Actua­lii de­pu­tați PSD (mai ales din Arde­al), nu mai gă­siți scu­ze ne­se­ri­oa­se pen­tru lași­tăți­le și tră­dă­ri­le lui Drag­nea!“, a punc­tat Pon­ta.

În pre­zent, în Ca­me­ra De­pu­tați­lor PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­te doar cu spri­ji­nul UDMR.

Cum a cres­cut oas­tea lui Pon­ta

Rup­tu­ra din­tre preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, și li­de­rul PRO Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, es­te mai ve­che, dar s-a acu­ti­zat în iu­nie 2017. PSD a inițiat moți­u­ne de cen­zu­ră împo­tri­va pro­pri­u­lui gu­vern, con­dus de So­rin Grin­de­a­nu, iar Vic­tor Pon­ta s-a po­ziți­o­nat de par­tea pre­mi­e­ru­lui de atunci. Mai mult, Pon­ta a ac­cep­tat pos­tul de se­cre­tar ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui Grin­de­a­nu. Par­la­men­tul a adop­tat moți­u­nea de cen­zu­ră de­pu­să de PSD împo­tri­va pro­pri­u­lui Exe­cu­tiv. Grin­de­a­nu, du­pă o scur­tă pe­ri­oa­dă în ca­re a stat pe tușă, a schim­bat ta­bă­ra, pri­mind de la Li­viu Drag­nea de la Co­lec­tiv și a pos­tul de șef al age­nți­ei pen- blo­cat tri­mi­te­rea ră­niți­lor tru re­gle­men­ta­rea co­muni- în străi­nă­ta­te. Pon­ta îi cați­i­lor, ANCOM. are ală­turi și pe Adrian

Din acel mo­ment, Vic­tor Țuțu­ia­nu, fost mi­nis­tru al Pon­ta s-a apu­cat să ra­co­le­ze Apă­ră­rii, So­rin Cîmpe­a­nu, par­la­men­tari. Ma­jo­ri­ta­tea fost mi­nis­tru al Edu­cați­ei, și de­pu­tați­lor veniți de la ProRo­mânia Da­ni­el Con­stan­tin, fost mi­nis­tru pro­vin de la PSD, al Agri­cul­tu­rii. So­rin pe fon­dul ne­mu­lțu­mi­ri­lor Cîmpe­a­nu și Da­ni­el Con­stan­tin față de Li­viu Drag­nea. Lui au in­trat în po­li­ti­că Pon­ta i s-au ală­tu­rat și câți­va prin in­ter­me­di­ul Par­ti­du­lui par­la­men­tari pro­veniți din Con­ser­va­tor, con­dus de Dan ALDE. Lui Vic­tor Pon­ta i s-a Voi­cu­les­cu și au tre­cut, ul­te­ri­or, ală­tu­rat un alt fost pre­mi­er la ALDE.

PSD – Mi­hai Tu­do­se, de­mi­si­o­nar Cu ace­as­tă oas­te de strânsu­ră din frun­tea Gu­ver­nu­lui în spa­te, Pon­ta s-a du­pă un con­flict cu po­ziți­o­nat împo­tri­va PSD, Li­viu Drag­nea. În echi­pa vo­tând cea mai re­cen­tă lui Pon­ta se mai află, prin­tre moți­u­ne de cen­zu­ră a alții, Ni­cu Bă­ni­ci­oiu, Opo­ziție, de­pu­să în de­cem­brie cel ca­re a fost mi­nis­tru al 2018, dar res­pin­să de Să­nă­tății în mo­men­tul in­cen­di­u­lui Par­la­ment.

Ce spu­ne ul­ti­mul venit

Așa cum me­nți­o­nam, cea mai re­cen­tă achi­ziție es­te So­rin Ma­ri­ca (PSD). El și-a jus­ti­fi­cat ple­ca­rea de la PSD, prin fap­tul că par­ti­dul es­te con­fis­cat de un grup res­trâns de oa­meni ca­re îl fo­lo­sesc în in­te­res per­so­nal. „Sunt un om de stânga. Me­reu am fost apro­piat de oa­meni şi de pro­ble­me­le lor şi am încer­cat să îi slu­jesc şi să îi re­pre­zint cât mai bi­ne atât ca pri­mar, cât şi ca de­pu­tat în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei. Din pă­ca­te, PSD-ul de astă­zi nu mai re­pre­zin­tă in­te­re­se­le ce­lor mul­ţi, ci es­te un par­tid con­fis­cat de un grup res­trâns de oa­meni ca­re îl fo­lo­sesc pen­tru in­te­re­se­le lor per­so­na­le. M-am ală­tu­rat echi­pei PRO Ro­mânia, pen­tru că am re­gă­sit ală­turi de Vic­tor Pon­ta, Co­ri­na Cre­ţu sau Mi­hai Tu­do­se ace­le va­lori au­ten­ti­ce so­cial-de­mo­cra­te în ca­re cred şi do­rin­ţa dea fa­ce bi­ne oa­me­ni­lor. De ase­me­nea, sper ca la vi­i­toa­re­le ale­geri eu­ro­par­la­men­ta­re din lu­na mai ro­mânii să ale­a­gă PRO Ro­mânia pen­tru că es­te par­ti­dul ca­re pro­pu­ne cea mai bu­nă lis­tă de can­di­da­ţi şi ca­re sunt con­vins că vor re­pre­zen­ta cu cin­ste Ro­mânia în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an“, a de­cla­rat de­pu­ta­tul Pe­tru-So­rin Ma­ri­ca.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.