Se­na­tul a apro­bat re­pa­tri­e­rea re­zer­vei de aur

Pri­mul pas spre apli­ca­rea unui proi­ect cu im­pact ma­jor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Se­na­tul a adop­tat, în ca­li­ta­te de prim for se­si­zat, proi­ec­tul de le­ge prin ca­re Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei tre­bu­ie să re­pa­tri­e­ze 91,5% din au­rul de­po­zi­tat de Ro­mânia în străi­nă­ta­te. Proi­ec­tul a fost inițiat de so­cial-de­mo­crații Li­viu Drag­nea și Șer­ban Ni­co­lae și va fi tri­mis la Ca­me­ra De­pu­tați­lor, ca­re es­te for de­ci­zi­o­nal.

În pre­zent, Ro­mânia are re­zer­ve de aur de aproa­pe 103,7 to­ne, res­pec­tiv 103.697 de ki­lo­gra­me și 790 gra­me de aur fin, re­pre­zen­tând 9-10% din re­zer­ve­le in­ter­nați­o­na­le ale ță­rii. Cir­ca 60% din can­ti­ta­tea de aur, pes­te 61,2 to­ne, sunt de­po­zi­ta­te la Ban­ca Angli­ei, dar se află în cus­to­dia BNR, ast­fel că Ban­ca Angli­ei nu poa­te efec­tua ni­ci­un fel de ope­rați­uni ca­re vi­ze­a­ză au­rul Ro­mâni­ei. Față de aces­te ni­ve­luri, rei­e­se că proi­ec­tul de act nor­ma­tiv pro­pu­ne ca Ro­mânia să mai păs­tre­ze re­zer­ve de aur în străi­nă­ta­te de 5,185 to­ne, iar re­pa­tri­e­rea să fie de pes­te 56 de to­ne, res­pec­tiv 91,5% din can­ti­ta­tea ac­tua­lă afla­tă în străi­nă­ta­te.

Se­na­tul a adop­tat proi­ec­tul de le­ge prin ca­re Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei tre­bu­ie să re­pa­tri­e­ze 91,5% din au­rul de­po­zi­tat de Ro­mânia în străi­nă­ta­te.

Se­na­tul a adop­tat, luni, în ca­li­ta­te de prim for se­si­zat, proi­ec­tul le­gis­la­tiv inițiat de so­cial-de­mo­crații Li­viu Drag­nea și Șer­ban Ni­co­lae ca­re pre­ve­de ca Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR) să re­pa­tri­e­ze 91,5% din au­rul de­po­zi­tat de Ro­mânia în străi­nă­ta­te, res­pec­tiv aproa­pe 56 de to­ne de aur. Pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă a fost adop­ta­tă în ple­nul Se­na­tu­lui cu 60 de vo­turi „pen­tru“, 29 de vo­turi „împo­tri­vă“și 16 abți­neri. Proi­ec­tul va fi tri­mis la Ca­me­ra De­pu­tați­lor, ca­re are rol de for de­ci­zi­o­nal.

În tim­pul dez­ba­te­ri­lor din Se­nat a fost apro­bat un amen­da­ment al se­na­to­ru­lui PNL Flo­rin Cîțu. Prin­tre alte­le, amen­da­men­tul pre­ve­de că „din re­zer­va con­sti­tu­i­tă, BNR poa­te de­po­zi­ta aur în străi­nă­ta­te ex­clu­siv în sco­pul obți­ne­rii de veni­turi“. „De­po­zi­te­le de aur con­sti­tu­i­te de BNR în

străi­nă­ta­te nu pot de­păși 5% din can­ti­ta­tea to­ta­lă de aur con­sti­tu­i­tă ca re­zer­vă“, mai pre­ve­de amen­da­men­tul.

În pre­zent, Ro­mânia are re­zer­ve de aur, ca­re fac par­te din re­zer­ve­le in­ter­nați­o­na­le, de aproa­pe 103,7 to­ne, res­pec­tiv 103.697 de ki­lo­gra­me și 790 gra­me de aur fin, re­pre­zen­tând 9-10% din re­zer­ve­le in­ter­nați­o­na­le ale ță­rii. Can­ti­ta­tea de aur din re­zer­vă es­te apro­xi­ma­tiv ace­eiași din 2007 până în pre­zent, dar va­loa­rea ei a cres­cut de la 1,6 mi­liar­de de eu­ro în 2007 la 3,7 mi­liar­de eu­ro în de­cem­brie 2018. Cir­ca 60% din aur, pes­te 61,2 to­ne, es­te de­po­zi­tat la Ban­ca Angli­ei, dar se află în cus­to­dia BNR, ast­fel că Ban­ca Angli­ei nu poa­te efec­tua ni­ci­un fel de ope­rați­uni ca­re vi­ze­a­ză au­rul Ro­mâni­ei. Față de aces­te ni­ve­luri, rei­e­se că proi­ec­tul de act nor­ma­tiv pro­pu­ne ca Ro­mânia să mai păs­tre­ze re­zer­ve de aur în străi­nă­ta­te de 5,185 to­ne, iar re­pa­tri­e­rea să fie de pes­te 56 de to­ne, res­pec­tiv 91,5% din can­ti­ta­tea ac­tua­lă afla­tă în străi­nă­ta­te.

Argu­men­te pro și con­tra

„Din in­for­ma­ţi­i­le de­ţi­nu­te, în pre­zent, re­zer­va de aur con­sti­tu­i­tă de BNR po­tri­vit dis­po­zi­ţi­i­lor le­ga­le se gă­seş­te în pro­por­ţie de cir­ca 65% în străi­nă­ta­te. Pen­tru ace­as­tă can­ti­ta­te de aur, BNR nu mai re­a­li­ze­a­ză ni­ci­un fel de veni­turi spe­ci­fi­ce ope­ra­ţi­u­ni­lor spe­cia­le de tran­zac­ţi­o­na­re, in­clu­siv prin con­sti­tu­i­rea de ga­ran­ţii, ci, dim­po­tri­vă, achi­tă con­tra­va­loa­rea cos­tu­ri­lor de de­po­zi­ta­re. Ni­mic din si­tua­ţia eco­no­mi­că a Ro­mâni­ei nu mai jus­ti­fi­că păs­tra­rea unei ase­me­nea can­ti­tă­ţi de aur ca re­zer­vă în străi­nă­ta­te, cu cos­tu­ri­le afe­ren­te, de­loc de ne­gli­jat, în con­di­ţi­i­le în ca­re ace­as­tă re­zer­vă poa­te fi păs­tra­tă şi su­pli­men­ta­tă, în mod co­res­pun­ză­tor, în de­po­zi­te din ţa­ră“, sus­ţin ini­ţia­to­rii în ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve a proi­ec­tu­lui.

Fos­tul pre­şe­din­te Traian Bă­ses­cu a de­cla­rat în ple­nul Se­na­tu­lui, la dez­ba­te­rea pe proi­ec­tul le­gis­la­tiv pri­vind re­pa­tri­e­rea au­ru­lui, că ini­ţia­ti­va es­te „o ma­re gre­şe­a­lă“, de­oa­re­ce într-o si­tua­ţie de cri­ză Ro­mânia nu va şti cum să fu­gă cu au­rul mai re­pe­de la Lon­dra pen­tru a ară­ta că are. „Da­că ace­as­tă le­ge va tre­ce, BNR va pu­tea să men­ţi­nă în străi­nă­ta­te 5,3 to­ne de aur, ca ga­ran­ţie. Vre­au să pri­vim pu­ţin la re­a­li­ta­te. Ni se pa­re astă­zi că dăm pes­te mar­gini de sta­bi­li­ta­te şi de re­sur­se. Es­te gre­şit. Vă rog să lua­ţi no­tă că pe plan in­ter­na­ţi­o­nal sunt foar­te mul­ţi spe­cia­liş­ti ca­re es­ti­me­a­ză, în 2020 - 2021, o no­uă cri­ză a da­to­ri­i­lor sta­te­lor. Re­zer­va afla­tă în străi­nă­ta­te înse­am­nă şi o ga­ran­ţie de vre­me rea. Gândi­ţi-vă la cos­tu­ri­le de re­pa­tri­e­re, la cos­tu­ri­le pen­tru se­cu­ri­ta­te în ca­zul aces­tei can­ti­tă­ţi“, a co­men­tat Bă­ses­cu.

Dez­ba­teri încin­se

Se­na­to­rul PNL Flo­rin Cîţu a anun­ţat că li­be­ra­lii nu sus­ţin proi­ec­tul le­gis­la­tiv. „Atât timp cât es­te aco­lo nu es­te ne­voie să îl va­dă ni­meni, toa­tă lu­mea ştie că es­te aco­lo. Ce­ea ce fa­ce ace­as­tă le­ge es­te să in­ter­vi­nă di­rect în mo­dul în ca­re po­li­ti­ca mo­ne­ta­ră es­te im­ple­men­ta­tă în Ro­mânia. În for­mă ac­tua­lă proi­ec­tul nu es­te sus­ţi­nut de PNL“, a de­cla­rat Flo­rin Cîţu.

USR a vo­tat împo­tri­va aces­tui proi­ect, se­na­to­rul Vlad Ale­xan­dres­cu apre­ci­ind că ini­ţia­ti­va PSD es­te una „po­pu­lis­tă, cu ca­rac­ter strict elec­to­ral, ca­re are con­se­cin­ţe de­zas­tru­oa­se pen­tru cre­di­bi­li­ta­tea Ro­mâni­ei pe pi­e­ţe­le in­ter­na­ţi­o­na­le“. „Mă­su­ra s-ar pu­tea ex­pli­ca doar în ca­zul în ca­re ori Gu­ver­nul Dăn­ci­lă a ajuns la fun­dul sa­cu­lui şi nu mai are de un­de plă­ti pen­si­i­le şi sa­la­ri­i­le dem­ni­ta­ri­lor, ori Gu­ver­nul Dăn­ci­lă se pre­gă­teş­te să adop­te mă­suri ra­di­ca­le în zo­na Jus­ti­ţi­ei, ca­re pot du­ce la sanc­ţi­o­na­rea Ro­mâni­ei şi izo­la­rea ei pe plan in­ter­na­ţi­o­nal“, a afir­mat se­na­to­rul USR.

În re­pli­că la afir­ma­ţi­i­le Opo­zi­ţi­ei, se­na­to­rul PSD Şer­ban Ni­co­lae a afir­mat că re­pa­tri­e­rea au­ru­lui nu va afec­ta cre­di­bi­li­ta­tea ţă­rii, în do­cu­men­te­le ofi­cia­le ne­fi­ind pre­ci­zat câte to­ne sunt în ţa­ră şi câte to­ne sunt în străi­nă­ta­te. „Vor­bim de re­zer­va de aur a Ro­mâni­ei şi tre­bu­ie să tra­tăm cu ma­xi­mă se­ri­o­zi­ta­te. Am înţe­les că tre­bu­ie să stăm cu au­rul la Lon­dra să ară­tăm că avem. Am au­zit că re­pa­tri­e­rea au­ru­lui ar dău­na cre­di­bi­li­tă­ţii. 40 de to­ne din ace­as­tă re­zer­vă de aur se află de­ja pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei. În toa­te do­cu­men­te­le re­zer­va de aur es­te de 103,7 to­ne, nu se fa­ce di­fe­ren­ţă între to­ne­le din ţa­ră şi to­ne­le din străi­nă­ta­te“, a ex­pli­cat Şer­ban Ni­co­lae.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.