Ja­po­nia întră în era no­u­lui împă­rat pe tro­nul Cri­zan­te­mei, Na­ru­hi­to

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În Ja­po­nia, tim­pul nu se mă­soa­ră în ani ci prin tre­ce­rea împă­rați­lor și pe­ri­oa­da Hei­sei, nu­me­le dat la ur­ca­rea pe tron a împă­ra­tu­lui Aki­hi­to (1989) se încheie oda­tă cu ab­di­ca­rea în fa­voa­rea fi­u­lui său Na­ru­hi­to, la 1 mai, când înce­pe o no­uă eră.

Dom­nia vi­i­to­ru­lui împă­rat al Ja­po­ni­ei va fi cu­nos­cu­tă sub nu­me­le de era Rei­wa (a ar­mo­ni­ei), no­ul nu­me im­pe­rial fi­ind dez­vă­lu­it luni di­mi­neață

în fața unei nați­uni en­tu­zias­te. Pre­tu­tin­deni în Ja­po­nia oa­me­nii au fă­cut o pau­ză pen­tru că nu­me­le – sau gen­go – a fost anu­nțat du­pă luni de dez­ba­teri se­cre­te, ale­ge­rea fi­na­lă ne­fi­ind cu­nos­cu­tă de­cât de un grup res­trâns de ex­pe­rți și de po­li­ti­ci­eni de rang înalt. Era no­uă va înce­pe pe 1 mai, o zi du­pă ce împă­ra­tul Aki­hi­to, cu­nos­cut sub nu­me­le Hei­sei (pa­ce), ce­de­a­ză tro­nul fi­u­lui său mai ma­re, pri­nțul moște­ni­tor

Na­ru­hi­to, în ca­drul pri­mei ab­di­cări im­pe­ria­le în Ja­po­nia ul­ti­me­lor do­uă se­co­le. Se­cre­ta­rul ge­ne­ral al ca­bi­ne­tu­lui, Yos­hi­hi­de Su­ga, a dez­vă­lu­it nu­me­le în di­rect la te­le­vi­zi­u­ne ime­diat du­pă ce gru­pul de no­uă mem­bri, din ca­re a fă­cut par­te și Nin Shi­nya Ya­ma­na­ka, lau­re­at al Pre­mi­u­lui No­bel a că­zut de acord asu­pra unei opți­uni din ce­le cinci pro­pu­se. Pre­mi­e­rul Shin­zo Abe a de­cla­rat că ter­me­nul Rei­wa „sim­bo­li­ze­a­ză cul­tu­ra

pu­bli­că pro­fun­dă și lun­ga tra­diție a ță­rii noas­tre“ca­re es­te pe punc­tul de a fa­ce o ma­re schim­ba­re, dar va­lo­ri­le ja­po­ne­ze nu tre­bu­ie să dis­pa­ră. „Sun­tem foar­te mândri de is­to­ria noas­tră, de cul­tu­ra noas­tră, de tra­diți­i­le noas­tre.Acest ter­men ex­pri­mă Ja­po­nia de mâi­ne, cea pe ca­re vrem să o con­stru­im pen­tru ge­ne­rați­i­le vi­i­toa­re“. Se­cre­tul nu­me­lui ales a fost pă­zit cu strășni­cie și gu­ver­nul nu va dez­vă­lui iden­ti­ta­tea

ex­per­tu­lui ca­re a su­ge­rat no­ul gen­go, sau alte nu­me ale mem­bri­lor gru­pu­lui.

Aki­hi­to, 85 de ani, a lă­sat de înțe­les că do­rește re­tra­ge­rea sa în ca­drul unei ra­re alo­cuți­uni te­le­vi­za­te în 2016, afir­mând că vârsta avan­sa­tă îl împi­e­di­că să-și exer­ci­te fun­cți­i­le ofi­cia­le. Orga­nis­me­le pu­bli­ce și între­prin­de­ri­le au o lu­nă pen­tru a in­te­gra nu­me­le noii ere în do­cu­men­te­le și sis­te­me­le lor in­for­mați­o­na­le înain­te ca Na­ru­hi­to să

ur­ce pe tro­nul Cri­zan­te­mei, de­venind al 126-lea împă­rat al ță­rii.

No­ul gon­go va fi­gu­ra pes­te tot, de la bi­le­te de tren și cal­cu­la­toa­re la do­cu­men­te și ca­len­da­re ofi­cia­le.Viața ja­po­ne­ză es­te pli­nă de aces­te com­bi­nații de tra­diție și mo­der­ni­ta­te și in­sis­te­nța asu­pra res­pec­tă­rii tra­diți­ei es­te ce­ea ce dis­tin­ge Ja­po­nia de alte so­ci­e­tăți, a pre­ci­zat un ex­pert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.