Cei mai mari dușmani ai ță­ri­lor NATO sunt Ru­sia și Chi­na

Amba­sa­do­rul Sta­te­lor Uni­te la Bu­cu­rești, Hans Klemm, fe­li­ci­tă Ro­mânia pen­tru ac­ti­vi­ta­tea ei în ca­drul NATO și aver­ti­ze­a­ză că Alia­nța Atlan­ti­că tre­bu­ie să res­pin­gă o se­rie de „ame­ni­nțări in­ter­nați­o­na­le“.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mihai Diac

Amba­sa­do­rul Sta­te­lor Uni­te la Bu­cu­rești, Hans Klemm, fe­li­ci­tă Ro­mânia pen­tru ac­ti­vi­ta­tea ei în ca­drul NATO și aver­ti­ze­a­ză că Alia­nța Atlan­ti­că tre­bu­ie să res­pin­gă o se­rie de „ame­ni­nțări in­ter­nați­o­na­le“.

Orga­ni­za­ţia Atlan­ti­cu­lui de Nord (NATO) tre­bu­ie să con­tra­ca­re­ze noi pro­vo­cări, din­tre ca­re ce­le mai im­por­tan­te sunt acți­u­ni­le Ru­si­ei și ale Chi­nei. Aces­te pre­ci­zări sunt in­clu­se într-un me­saj tran­smis de amba­sa­do­rul Sta­te­lor Uni­te la Bu­cu­rești, Hans Klemm, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 70 de ani de la înfi­i­nța­rea Alia­nței Atlan­ti­ce.

„În ul­ti­mii 70 de ani, NATO a aju­tat la cre­a­rea ce­lei mai si­gu­re, sta­bi­le și pros­pe­re pe­ri­oa­de din is­to­ria sta­te­lor sa­le mem­bre. (...) NATO a înde­pli­nit un rol is­to­ric în men­ţi­ne­rea pă­cii și ofe­ră ace­e­ași se­cu­ri­ta­te astă­zi, când Alian­ţa întâmpi­nă noi ame­nin­ţări. În pre­zent, Alia­ţii lup­tă împo­tri­va te­ro­ris­mu­lui și co­la­bo­re­a­ză pen­tru a ne crea re­zis­ten­ţă la ame­nin­ţă­ri­le hi­bri­de și ci­ber­ne­ti­ce la adre­sa so­ci­e­tă­ţi­lor noas­tre și pen­tru a răs­pun­de la aces­tea”, su­bli­nia­ză me­sa­jul di­plo­ma­tu­lui ame­ri­can.

Amba­sa­do­rul SUA amin­tește că “încă di­nain­te de

ade­ra­rea sa la NATO Ro­mâ- nia a fost ală­turi de Sta­te­le Uni­te în Afga­nis­tan, Irak și Ko­so­vo, lup­tând împo­tri­va te­ro­ris­mu­lui și ac­ţi­o­nând pen­tru a tran­sfor­ma lu­mea într-un loc mai si­gur. Atunci când Ro­mânia a ade­rat la NATO, în 2004, ea s-a do­ve­dit ra­pid un aliat ca­pa­bil, iar acum es­te unul din­tre pu­ţi­nii alia­ţi ca­re își res­pec­tă an­ga­ja­men­tul asu­mat în Ţa­ra Ga­li­lor” (cel re­fe­ri­tor la alo­ca­rea a 2 la su­tă din PIB pen­tru apă­ra­re – n.n.).

Amba­sa­do­rul Klemm îl con­tra­zi­ce pe președinte­le Trump

Amba­sa­do­rul SUA pre­ci­ze­a­ză că “Ru­sia ră­mâne cea mai ma­re ame­nin­ţa­re la adre­sa su­ve­ra­ni­tă­ţii și in­de­pen­den­ţei sta­te­lor na­ţi­o­na­le din Eu­ro­pa și a va­lo­ri­lor co­mu­ne ca­re le­a­gă Occi­den­tul. În loc să co­la­bo­re­ze cu noi pen­tru a răs­pun­de la noi­le pro­vo­cări, Ru­sia dă do­va­dă de agre­si­u­ne, ce­ea ce ame­nin­ţă încă o da­tă să ero­de­ze pros­pe­ri­ta­tea, sta­bi­li­ta­tea și pa­cea pe ca­re le-am con­stru­it în ul­ti­mii 70 de ani. Sub con­du­ce­rea lui Vla­di­mir Pu­tin, Ru­sia a vi­zat in­sti­tu­ţi­i­le noas­tre de­mo­cra­ti­ce, in­clu­siv ale­ge­ri­le, in­sti­tu­ţi­i­le fi­nan­cia­re și in­fras­truc­tu­ra ci­vi­lă cu noi for­me de răz­boi hi­brid”.

Me­ri­tă ob­ser­vat că Hans Klemm, nu­mit am­ba­sa­dor de fos­tul preșe­din­te Oba­ma și ajuns la fi­na­lul man­da­tu­lui său în Ro­mânia, afir­mă lim­pe­de că Ru­sia lui Pu­tin a „vi­zat“ale­ge­ri­le din SUA – exact ce­ea ce nea­gă ac­tua­lul preșe­din­te Do­nald Trump, cel ca­re, de alt­fel, a câști­gat ale­ge­ri­le din anul 2016. Amba­sa­do­rul Klemm amin­tește și câte­va țări agre­sa­te mi­li­tar de re­gi­mul Pu­tin: “Ru­sia a in­va­dat și con­ti­nuă să ocu­pe păr­ţi din te­ri­to­ri­ul na­ţi­u­ni­lor su­ve­ra­ne Ucrai­na și Ge­or­gia și ame­nin­ţă orașe NATO și pe ce­tă­ţe­nii noștri am­pla­sând și dis­lo­când ba­te­rii de ra­che­te cu ca­pa­ci­tă­ţi nu­cle­a­re, încăl­când pre­ve­de­ri­le Tra­ta­tu­lui pri­vind For­ţe­le Nu­cle­a­re Inter­me­dia­re”.

Ni­mic des­pre tru­pe­le ru­se din Tran­snis­tria

Din pă­ca­te, amba­sa­do­rul SUA în Ro­mânia tre­ce cu ve­de­rea si­tuația din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, al că­rei te­ri­to­riu din est es­te, și el, ocu­pat de tru­pe ru­sești. Hans Klemm su­bli­nia­ză însă că NATO se pre­gă­tește să pri­me­as­că Ma­ce­do­nia de Nord drept cel de-al 30-lea mem­bru cu drep­turi de­pli­ne și “își păs­tre­a­ză an­ga­ja­men­tul fa­ţă de na­ţi­u­ni­le par­te­ne­re” – una din­tre ele fi­ind Re­pu­bli­ca Mol­do­va.

Pe de altă par­te, ofi­cia­lul ame­ri­can aver­ti­ze­a­ză că “Ru­sia nu es­te sin­gu­ra ame­nin­ţa­re in­ter­na­ţi­o­na­lă cu ca­re se con­frun­tă mem­brii NATO. Din ce în ce mai in­sis­ten­tă, Chi­na înce­ar­că în mod agre­siv să-și cre­e­ze o in­fluen­ţă eco­no­mi­că și po­li­ti­că în Eu­ro­pa pen­tru a sub­mi­na uni­ta­tea eu­ro­pe­a­nă și tran­sa­tlan­ti­că și a res­crie nor­me­le și stan­dar­de­le inter­na­ţi­o­na­le. Nu pu­tem ig­no­ra pro­vo­că­ri­le re­pre­zen­ta­te de na­ţi­uni pre­cum Ira­nul și Co­re­ea de Nord, am­be­le cu con­du­că­tori im­pre­vi­zi­bi­li și am­bi­ţii nu­cle­a­re”.

Pre­ci­za­rea am­ba­sa­do­ru­lui Klemm re­fe­ri­toa­re la Iran con­fir­mă de­cla­rați­i­le re­pe­ta­te ale mai mul­tor ofi­cia­li ame­ri­cani și ai NATO, ca­re au spus că sis­te­me­le an­ti­ba­lis­ti­ce in­sta­la­te de SUA în Ro­mânia, la De­ve­se­lu, au ro­lul de a lo­vi ra­che­te ca­re ar pu­tea fi lan­sa­te din Iran. To­tuși, Ru­sia con­si­de­ră că insta­lați­i­le de la De­ve­se­lu sunt îndrep­ta­te con­tra Ru­si­ei și au ce­rut chiar de­za­fec­ta­rea aces­to­ra.

Mai mult chiar, acum ze­ce zi­le, age­nția de pre­să ofi­cia­lă a Ru­si­ei, TASS, a anu­nțat des­fășu­ra­rea în Pe­nin­su­la Cri­me­ea – te­ri­to­riu ucrai­nean ocu­pat de Ru­sia – a unui exer­cițiu mi­li­tar “ma­siv”, la ca­re au par­ti­ci­pat pes­te 1.500 de pa­rașu­tiști, 300 de avi­oa­ne mi­li­ta­re de tran­sport și eli­cop­te­re mi­li­ta­re, pre­cum și „ve­hi­cu­le am­fi­bii din Flo­ta Mă­rii Ne­gre”. Exer­ciți­ul a fost me­nit să an­tre­ne­ze mi­li­ta­rii ruși pen­tru o de­bar­ca­re în țări ri­ve­ra­ne Mă­rii Ne­gre, din­tre ca­re cea mai ex­pu­să es­te Ro­mânia. Con­form unor sur­se ne­o­fi­cia­le, sce­na­ri­ul exer­ciți­u­lui a cu­prins și un atac al mi­li­ta­ri­lor ruși asu­pra ba­zei de la De­ve­se­lu.

Pe te­ri­to­ri­ul României se vor afla si­mul­tan, prin ro­tație, de-a lun­gul anu­lui 2019, până la o mie de mi­li­tari ai SUA. Ce­le mai nu­me­roa­se de­tașa­men­te ame­ri­ca­ne sunt dis­lo­ca­te la Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu (ju­dețul Con­sta­nța) și la De­ve­se­lu (ju­dețul Olt). Po­tri­vit unui anu­nț al mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, pes­te 500 de mi­li­tari din Fo­rțe­le Te­res­tre ale SUA, însoțiți de mașini de lup­tă, vor ră­mâne în ba­za de la Ko­găl­ni­ce­a­nu timp de no­uă luni.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.