Imo­bil de 1 mi­li­on de eu­ro, cum­pă­rat de Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor în bu­ri­cul Ca­pi­ta­lei

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, va­lul cri­ti­ci­lor la adre­sa or­ga­ni­za­ţi­ei pro­fe­si­o­na­le a me­di­ci­lor a luat am­ploa­re, tot mai mul­ţi doc­tori cri­ti­când lip­sa de tran­spa­ren­ţă a ac­ti­vi­tă­ţii Co­le­gi­u­lui. Într-un in­ter­viu în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, dr. Ghe­or­ghe Bor­ce­an ex­pli­că de ce apar aces­te ne­mul­ţu­miri.

RL: Aţi lan­sat un sem­nal de alar­mă des­pre o se­rie de „pre­si­uni și asal­turi“la adre­sa Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia, dar și la adre­sa pro­fe­si­ei de me­dic atât din in­te­ri­or, cât și din ex­te­ri­or. La ce vă re­fe­ri­ţi? Dr. Ghe­or­ghe Bor­ce­an:

Am spe­ci­fi­cat fap­tul că ori­ce fap­tă se întâmplă în ace­as­tă bre­as­lă, le­gat de un me­dic sau altul, du­pă ace­ea apa­re o cas­ca­dă de cri­tici de pes­te tot, dar de fapt până la ur­mă ni­meni nu se mai între­a­bă cum s-a ju­de­cat ca­zul res­pec­tiv în in­stan­ţă, ci­vil sau pe­nal. Dar me­di­cul ace­la ca­re a pri­mit opro­bi­ul pu­blic doar pen­tru că ci­ne­va a re­cla­mat o anu­mi­tă fap­tă cum își mai re­pa­ră ima­gi­nea sa pro­fe­si­o­na­lă?

În anu­mi­te ca­zuri dra­ma­ti­ce, opi­nia pu­bli­că es­te îndrep­tă­ţi­tă să ju­de­ce cri­tic un po­si­bil caz de mal­pra­xis, mai ales când aces­te erori se sol­de­a­ză cu pi­er­deri de vi­e­ţi ome­nești, de exem­plu co­pi­lul de­ce­dat la doar 1 an și ze­ce luni la o cli­ni­că pri­va­tă.

La Co­le­giu, au fost anul tre­cut cel mult 30 de spe­ţe de me­dici din toa­tă ţa­ra con­dam­na­ţi pen­tru greșe­li me­di­ca­le.Un alt as­pect es­te le­gat de lua­rea de mi­tă, aici avem câte­va su­te de co­le­gi ca­re sunt con­dam­na­ţi pe­nal.

Dar es­te altce­va și nu co­men­tez acest as­pect. Da­că ne re­fe­rim la ca­zul de la Sa­na­dor, de­ja s-au de­pus con­tes­ta­ţii și din par­tea me­di­ci­lor sanc­ţi­o­na­ţi. Avem un do­sar cât do­uă cu­tii de pan­to­fi pu­se una pes­te ce­a­lal­tă.În pa­ra­lel es­te în de­ru­la­re și un pro­ces pe­nal.Vor­bim de via­ţa unui co­pil și de via­ţa pro­fe­si­o­na­lă a unui me­dic. Ci­ne poa­te spu­ne că ges­tul chi­rur­gi­cal în si­ne es­te le­gat în mod ne­mij­lo­cit de de­ces? Ci­ne poa­te să dea asi­gu­rări că ur­mă­ri­rea post-ope­ra­to­rie es­te cau­za? Sau des­pre anes­te­zie? Aces­te lu­cruri nu se ju­de­că emo­ţi­o­nal.

De mul­te ori oa­me­nii sim­pli se între­a­bă de ce me­di­cii ca­re s-a do­ve­dit că au greșit pro­fe­si­o­nal pri­mesc pe­dep­se prea blânde din par­tea CMR. Ce înse­am­nă un vot de blam pen­tru echipa de me­dici vi­no­va­tă de de­ce­sul băi­e­ţe­lu­lui ope­rat de her­nie in­ghi­na­lă?

Ace­as­tă sanc­ţi­u­ne de­ci­să de Co­le­giu es­te una din­tre ce­le gre­le, înain­te de cea de sus­pen­da­re sau de ri­di­ca­re a ca­li­tă­ţii de mem­bru. Asta înse­am­nă că me­di­cii res­pec­ti­vi nu mai pot pro­gre­sa în pro­fe­sie și înse­am­nă că la un even­tual con­curs de pro­mo­va­re sunt de­punc­ta­ţi din start. Es­te vor­ba de un opro­biu, un blam pe ima­gi­nea lor pro­fe­si­o­na­lă.

În ul­ti­mii ani pri­mul re­flex al pa­ci­en­ţi­lor ne­mul­ţu­mi­ţi și os­ti­li es­te să fil­me­ze me­di­cul și să-l re­cla­me, deși poa­te în anu­mi­te ca­zuri nu se con­fir­mă acel re­proș. Cre­de­ţi că es­te o schim­ba­re de pa­ra­dig­mă, me­di­cul fi­ind apri­o­ric vi­no­vat de ce­va?

Nu e nor­mal ca eu să-mi pri­vesc pa­ci­en­tul ca pe un de­la­tor atunci când in­tră în ca­bi­net, iar el pe mi­ne

ca pe un in­frac­tor. E bi­ne ca el să in­tre la con­sul­ta­ţie cu te­le­fo­nul por­nit pe înre­gis­tra­re? Cui ser­vește de­gra­da­rea și ero­da­rea de la ră­dă­ci­nă a încre­de­rii în re­la­ţia me­dic-pa­ci­ent? Tre­bu­ie să fa­cem în așa fel încât aces­te ata­curi să nu se mai pro­du­că.

V-ați re­fe­rit și la anu­mi­te ata­curi și din in­te­ri­o­rul pro­fe­si­ei.

De pil­dă în spa­ţi­ul vir­tual a fost un asalt la adre­sa mea din par­tea unui grup de mem­bri ca­re do­re­au ne­greșit să fa­cem in­ter­ven­ţii la le­gi­u­i­tor ca să adop­te un amen­da­ment la Le­gea pen­si­i­lor spe­cial pen­tru me­di­cii ca­re vor să ia­să la pen­sie an­ti­ci­pat prin re­cu­noaște­rea tim­pu­lui de lu­cru efec­tuat în găr­zi ca ve­chi­me în mun­că. Mi s-a re­proșat că nu am fă­cut ce­va anu­me, dar sunt par­la­men­tari ca­re au măr­tu­ri­sit că am fost și am ple­dat pen­tru ace­as­tă cau­ză, dar es­te o pro­ble­mă ca­re se re­zol­vă în timp, din cau­za unor as­pec­te teh­ni­ce ju­ri­di­ce, ca să apa­ră acel amen­da­ment. Am fost în Par­la­ment, am vor­bit cu mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, ce era

să fa­cem? Adi­că nu eu fac le­gea, la asta m-am re­fe­rit. Sunt mul­te alte proi­ec­te ca­re nu au tre­cut.

Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor va avea un nou se­diu de un mi­li­on de eu­ro. Cum s-a fă­cut achi­zi­ţia? Unii me­dici acu­ză de lip­să de tran­spa­ren­ţă Co­le­gi­ul, la ca­re co­ti­ze­a­ză lu­nar 50 de lei to­ţi cei pes­te 58.000 de doc­tori ro­mâni.

Au fost pa­tru de­ci­zii ale Adu­nă­rii Ge­ne­ra­le ca să cum­pă­răm un se­diu. Es­te cum­pă­rat de­ja, pen­tru că noi lu­crăm acum 50 de oa­meni într-o clă­di­re ve­che, cu o su­pra­fa­ţă de 300 de mp, într-o fos­tă po­li­cli­ni­că pe bdul Ti­mișoa­ra. Es­te un se­diu mes­chin pen­tru o pro­fe­sie re­pre­zen­ta­ti­vă.

Am cum­pă­rat imo­bi­lul din ba­nii noștri, nu sunt bani de la bu­get. Ba­nii sunt ai doc­to­ri­lor, ca­re știu de el, prin in­ter­me­di­ul de­le­ga­ţi­lor ju­de­ţeni în Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal. Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor nu dă di­vi­den­de la sfârși­tul anu­lui, ba­nii sunt evi­den­ţia­ţi con­ta­bil. În ur­mă cu 15 ani, Co­le­gi­ul a avut niște bani și am cum­pă­rat un te­ren în Bă­neasa de

1.500-2.000 de mp, însă cu un mi­li­on de eu­ro nu aco­pe­re­am toa­te chel­tu­i­e­li­le aici, cum se întâmplă când înce­pi să con­stru­i­ești.Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă de anul tre­cut mi-a dat prin vot acești bani, avem pro­ces-ver­bal, ca să gă­sesc și să cum­păr un nou se­diu. Am gă­sit ca­sa, la anun­ţuri imo­bi­lia­re, am fi pu­tut in­tra la cheie în ea, dar o ame­na­jăm acum și într-o lu­nă va fi ga­ta, o vom inau­gu­ra. Da­că tot te-ai mu­tat în ca­să no­uă, ţi-ai luat un Ben­tley, nu-ţi pui

co­vo­rașe de ma­cra­me. Mai avem de fă­cut o sca­ră pen­tru sa­la de con­fe­rin­ţe, ca­re es­te la man­sar­dă. Nu am cum­pă­rat o ca­să de odih­nă, am cum­pă­rat un se­diu, iar vo­tul de­le­ga­ţi­lor din te­ri­to­riu a fost în una­ni­mi­ta­te.Eu nu am ple­cat pe stra­dă cu un mi­li­on de eu­ro în mână, hai să mă duc să cum­păr o ca­să.Am închi­riat un au­to­buz și i-am dus pe mem­brii Con­si­li­u­lui Na­ţi­o­nal să ve­dem mai mul­te ca­se până ne-am de­cis asu­pra imo­bi­lu­lui un­de ne vom mu­ta.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.