Drag­nea, ul­ti­ma­tum pen­tru Toa­der

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pre­şe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, l-a aver­ti­zat pe mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, că nu mai poa­te con­ti­nua aşa, anun­ţând de luni bu­ne or­do­nan­ţe pe Jus­tiție, dar fă­ră să fa­că ni­mic. Li­viu Drag­nea a spus că Par­la­men­tul tre­bu­ie

să adop­te Co­du­ri­le Pe­na­le şi le­gis­la­ţia pe­na­lă, fă­ră a mai aștep­ta de­ci­zia Gu­ver­nu­lui. Li­de­rul PSD a su­sți­nut că de­ci­zia le­ga­tă de mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei stă la mâna pre­mi­e­ru­lui. Mi­nis­trul Jus­tiți­ei a răs­puns că nu pot exis­ta or­do­na­nțe de ur­ge­nță în lip­sa ur­ge­nței. Li­de­rii PSD i-au ce­rut lui Tu­do­rel Toa­der să pre­zin­te Gu­ver­nu­lui do­uă or­do­na­nțe de ur­ge­nță ca­re să vi­ze­ze mo­di­fi­ca­rea Co­du­ri­lor Pe­na­le și con­tes­tația în anu­la­re pen­tru de­ci­zi­i­le com­ple­tu­ri­lor de cinci ju­de­că­tori.

Președinte­le PSD, Li­viu Drag­nea, l-a aver­ti­zat pe Tu­do­rel Toa­der că nu mai poa­te con­ti­nua așa, anun­ţând de luni bu­ne or­do­nan­ţe pe jus­tiție, dar fă­ră să fa­că ni­mic. Li­de­rul PSD a spus că de­ci­zia le­ga­tă de mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei stă la mâna pre­mi­e­ru­lui. Toa­der a răs­puns că nu pot exis­ta or­do­na­nțe de ur­ge­nță în lip­sa ur­ge­nței.

Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat că mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, tre­bu­ie să înţe­le­a­gă că nu mai poa­te con­ti­nua așa, că tre­bu­ie să înce­te­ze cu ace­as­tă ati­tu­di­ne, că aces­ta a tot anun­ţat că va da niște or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă ca­re de fapt nu s-au dat și des­pre ca­re nici nu cre­de că avea in­ten­ţia să le dea vre­o­da­tă.“Mul­ţi co­le­gi îmi spun că de fapt toa­tă in­ten­ţia lui a fost din ia­nua­rie să ri­di­ce aces­te su­bi­ec­te în dez­ba­te­re și că se dis­cu­tă trei luni nu de ce avem de fă­cut în Ro­mânia re­a­lă, nu, în Ro­mânia ima­gi­na­ră și a tot anun­ţat că va da niște or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă ca­re de fapt nu s-au dat și des­pre ca­re nici nu cred că avea in­ten­ţia să le dea vre­o­da­tă“, a ata­cat Li­viu Drag­nea. „Deci eu cer gu­ver­nu­lui în mod ferm să înce­te­ze cu ace­as­tă dis­cuție nes­fârși­tă. Par­la­men­tul înce­pu­se

pro­ce­du­ra de fi­na­li­za­re a vo­tu­lui pen­tru Co­du­ri­le Pe­na­le du­pă ve­ri­fi­ca­rea de la CCR. A fost o greșe­a­lă a PSD-ului că a cre­zut în unii ca­re au spus că vor da aces­te co­duri prin OUG ca să se ajun­gă la fi­nal să me­ar­gă cu vreo șap­te - opt ar­ti­co­le la Bu­xel­les într-o ma­re umi­lin­ţă“, a so­li­ci­tat Li­viu Drag­nea.

Răs­pun­sul mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei

Drag­nea a spus că Par­la­men­tul tre­bu­ie să ur­me­ze cur­sul în ce­ea ce pri­vește Co­du­ri­le Pe­na­le și le­gis­la­ţia pe­na­lă. „Gu­ver­nul tre­bu­ie să se ocu­pe în mod se­ri­os de pro­gra­mul de gu­ver­na­re. Când are de gând să adop­te ce­va, anun­ţă azi și adop­tă într-o săp­tă­mână, nu pu­tem lă­sa să se dis­cu­te des­pre niște te­me pa­ra­zi­te luni de zi­le“, a adău­gat li­de­rul PSD. Între­bat da­că vrea ca Toa­der să ple­ce, Drag­nea a răs­puns: „Nu mă in­te­re­se­a­ză. Ni­meni nu poa­te să stea pri­zo­ni­e­rul aces­tor te­me pa­ra­zi­te. Aici doam­na pre­mi­er tre­bu­ie să ia o de­ci­zie. Vrea să îl men­ţi­nă, vrea să nu îl men­ţi­nă, e apa­na­jul ei“.

În re­pli­că, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, a ex­pli­cat că o or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă nu poa­te fi adop­ta­tă în lip­sa ur­gen­ţei. „O sim­plă pre­ci­za­re! În lip­sa ur­ge­nței, nu poa­te fi adop­ta­tă o Ordo­na­nță de Ur­ge­nță!“, a scris, pe Fa­ce­book, Tu­do­rel Toa­der, pre­ci­zând, ca post-scrip­tum, că va șter­ge pos­ta­rea într-o oră. Ante­ri­or, Toa­der pos­ta­se o ex­pli­cație de or­din ge­ne­ral. „Sim­ple pre­ci­zări! Sunt obli­ga­to­rii de­ci­zi­i­le CCR ca­re au fost pro­nun­ţa­te în con­tro­lul a pos­te­ri­ori, fa­ţă de o nor­mă ju­ri­di­că în vi­goa­re. Nu sunt obli­ga­to­rii de­ci­zi­i­le CCR ca­re au fost pro­nun­ţa­te în con­tro­lul a pri­ori, fa­ţă de proi­ec­te de le­ge. PS: Le­gi­u­i­to­rul poa­te să re­nun­ţe la proi­ec­tul de le­ge su­pus con­tro­lu­lui a pri­ori. Da­că le­gi­u­i­to­rul con­ti­nuă pro­ce­sul de le­gi­fe­ra­re, atunci tre­bu­ie să res­pec­te so­lu­ţi­i­le de­cla­ra­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le“, a co­men­tat Tu­do­rel Toa­der.

ALDE fa­ce un pas îna­poi

Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, ocu­pat de Tu­do­rel Toa­der, re­vi­ne PSD, po­tri­vit înțe­le­ge­ri­lor din coa­liția de gu­ver­na­re. Însă, Toa­der a fost pro­pus de li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Spri­ji­nul ALDE pen­tru Toa­der a blo­cat până acum re­ma­ni­e­rea aces­tu­ia. Acum, însă, li­de­rii ALDE nu mai par la fel de con­vi­nși că me­ri­tă să se lup­te cu PSD pen­tru Toa­der. Li­de­rul ALDE Iași, de­pu­ta­tul Va­ru­jan Vos­ga­nian, a afir­mat că PSD va ho­tă­rî soar­ta mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, pre­ci­zând că PSD a res­pec­tat de­ci­zi­i­le ALDE pri­vind mi­niștrii pe ca­re i-a sus­ţi­nut, iar ALDE tre­bu­ie să întoar­că „ges­tul de po­li­te­ţe“. „PSD a res­pec­tat de­ci­zia noas­tră în le­gă­tu­ră cu mi­niștrii noștri. PSD a schim­bat unii mi­niștri, iar noi am de­cis ca pe mi­niștrii noștri să nu-i schim­băm. Sin­gu­ra schim­ba­re pe ca­re am fă­cut-o a fost între To­ma Pet­cu și Anton Anton și a fost doar din mo­ti­ve de să­nă­ta­te ale ce­lui din­tâi. Câtă vre­me PSD a ac­cep­tat de­ci­zi­i­le noas­tre cu pri­vi­re la pro­pri­ii mi­niștri, noi tre­bu­ie să întoar­cem ges­tul de po­li­te­ţe și să lă­săm PSD să de­ci­dă. Po­zi­ţia de mi­nis­tru al Jus­ti­ţi­ei apar­ţi­ne PSD, ca de­ci­zie po­li­ti­că“, a afir­mat li­de­rul ALDE Iași, Va­ru­jan Vos­ga­nian.

FOTO: INQUAM PHOTOS/GEORGE CĂ­LIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.