Par­cu­ri­le eo­li­e­ne din Ma­rea Nor­du­lui, ad­mi­nis­tra­te cu na­ve con­stru­i­te în Ro­mânia

Na­ve­le con­stru­i­te la Ga­lați ope­re­a­ză în par­cu­ri­le eo­li­e­ne ma­ri­ne din Ger­ma­nia, Da­ne­mar­ca și Olan­da.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

La Ca­la „Du­nă­re“a Șan­ti­e­ru­lui Na­val Da­men din Ga­lați a fost lan­sa­tă na­va „Bib­by Wa­veMas­ter Ho­ri­zon“, a do­ua na­vă din se­ria „Wa­veMas­ter“, con­stru­i­tă pen­tru com­pa­nia bri­ta­ni­că Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd., o com­pa­nie im­por­tan­tă pe piața ope­rați­u­ni­lor în par­curi eo­li­e­ne ma­ri­ne. Pri­ma na­vă din se­rie, „Bib­by Wa­veMas­ter 1“, a fost li­vra­tă și, da­te fi­ind per­for­ma­nțe­le teh­ni­ce reuși­te de na­va­liștii gă­lățeni, es­te con­stru­i­tă și a do­ua na­vă. Cos­tu­ri­le con­stru­i­rii na­vei sunt con­fi­de­nția­le, dar în do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor na­va­le o ast­fel de na­vă, de tip Ser­vi­ce Ope­ra­ti­ons Ves­sel (SOV), cu lun­gi­mea de 90 de me­tri, es­te eva­lua­tă la apro­xi­ma­tiv 200 mi­li­oa­ne de eu­ro. Cea de-a do­ua na­vă din se­rie va fi uti­li­za­tă pen­tru între­ţi­ne­rea și re­pa­rați­i­le in­sta­la­ţi­i­lor din par­cu­ri­le eo­li­e­ne ma­ri­ne „Ho­he See“și „Alba­tros“, ca­re apar­ţin com­pa­ni­i­lor Si­e­mens Ga­me­sa Re­ne­wa­ble Ener­gy și EnBW.

No­ua na­vă va ope­ra în zo­na ger­ma­nă a Mă­rii Nor­du­lui

Po­tri­vit CEO al Șan­ti­e­ru­lui Na­val Da­men Ga­lați, Ri­no Brug­ge, no­ua na­vă se

re­mar­că prin com­ple­xi­ta­te și teh­no­lo­gi­i­le mo­der­ne. „Es­te una din­tre ce­le mai per­for­man­te na­ve, ca­re ne va per­mi­te să avem ac­ces la plat­for­me­le eo­li­e­ne. Teh­ni­ci­e­nii și per­so­na­lul ca­re vor lo­cui la bor­dul aces­tei na­ve vor avea par­te de con­diții din­tre ce­le mai bu­ne. Na­va va ope­ra în zo­na ger­ma­nă a Mă­rii Nor­du­lui, la ce­le do­uă plat­for­me eo­li­e­ne de aco­lo“, a de­cla­rat Ri­no Brug­ge. Spe­cia­liștii de la Da­men au dez­vol­tat na­va de ti­pul SOV 9020 în co­la­bo­ra­re cu spe­cia­liști din in­dus­tria ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le. Re­pre­zen­tan­tul com­pa­ni­ei din Ma­rea Bri­ta­nie a pre­ci­zat că pen­tru con­stru­i­rea aces­tei na­ve a fost ales șan­ti­e­rul na­val din Ga­lați de­oa­re­ce de la con­stru­i­rea pri­mei na­ve a exis­tat o foar­te bu­nă co­la­bo­ra­re: „A fost un par­te­ne­riat per­fect le­gă­tu­ra din­tre Da­men și com­pa­nia Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd. Amândo­uă sunt afa­ceri de fa­mi­lie, com­pa­nia «Bib­by» are o exis­te­nță de 212 ani, prin ur­ma­re com­pa­ti­bi­li­ta­tea a fost per­fec­tă. Ace­as­tă na­vă se ba­ze­a­ză pe ex­pe­ri­e­nța ui­mi­toa­re a na­vei-su­rori «Bib­by Wa­veMas­ter 1». De la li­vra­rea în sep­tem­brie 2017, «Bib­by Wa­veMas­ter 1» a lu­crat în mod con­ti­nuu în sec­toa­re­le eo­li­e­ne și de pe­trol și ga­ze. Prin ur­ma­re, sun­tem încre­ză­tori că «Bib­by Wa­veMas­ter Ho­ri­zon» va fun­cți­o­na la fel de bi­ne pen­tru cli­e­nții noștri, Si­e­mens Ga­me­sa Re­ne­wa­ble Ener­gy și EnBW, și va sta­bi­li un nou punct de re­fe­ri­nță

în ope­rați­u­ni­le de ope­ra­re eo­li­e­ne of­fsho­re și în sec­to­rul de întreți­ne­re“, a de­cla­rat Step­hen Bol­ton, CEO al com­pa­ni­ei Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd. din Ma­rea Bri­ta­nie.

Teh­no­lo­gii mo­der­ne pen­tru in­ter­venții la eo­li­e­ne­le ma­ri­ne

Na­ve­le din proi­ec­tul „SOV 9020 – Wa­veMas­ter“se re­mar­că prin­tr-o se­rie de per­for­ma­nțe teh­ni­ce ce au la ba­ză doi ani de mun­că în co­mun a spe­cia­liști­lor de la Da­men Ga­lați și a ce­lor de la com­pa­nia pro­pri­e­ta­ră a na­vei, Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd. Na­va a fost proi­ec­ta­tă de Da­men cu un sis­tem de ac­ces cu com­pen­sa­re a mișcă­rii (Walk-to-Work), adi­că va fi o na­vă ca­re, pe lângă fa­ci­li­tă­ţi­le pen­tru tran­spor­tul și ma­ni­pu­la­rea echi­pa­men­te­lor, va per­mi­te și ac­ce­sul ra­pid al echi­pe­lor de in­ter­ven­ţie pe plat­for­me­le sau tur­bi­ne­le eo­li­e­ne ma­ri­ne, as­cen­so­rul că­tre pa­sa­re­la de ac­ces la eo­lia­nă având 6 plat­for­me. La con­stru­i­rea na­vei au fost lua­te în con­si­de­rație avântul in­dus­tri­ei tur­bi­ne­lor eo­li­e­ne și ten­di­nța aces­tei in­dus­trii de a avan­sa că­tre ma­re, acest con­cept per­so­na­li­zat ga­ran­tând ac­ce­sul con­for­ta­bil, ra­pid și si­gur că­tre tur­bi­ne, cu cos­turi mai re­du­se în pes­te 80% din si­tua­ţii, in­clu­siv în ca­zul ce­lui mai di­fi­cil sce­na­riu, și anu­me con­di­ţi­i­le di­fi­ci­le din par­tea cen­tra­lă a Mă­rii Nor­du­lui.

Na­vă cu sta­bi­li­ta­te mă­ri­tă prin re­du­ce­rea im­pac­tu­lui va­lu­ri­lor

Com­pa­ni­i­le ca­re dețin par­cu­ri­le eo­li­e­ne, Si­e­mens Ga­me­sa Re­ne­wa­ble Ener­gy și EnBW, împreu­nă cu Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd. cău­tau so­lu­ţii de ac­ces mai fa­cil la tur­bi­ne­le eo­li­e­ne, iar acest lu­cru a fost re­zol­vat prin proi­ec­tul SOV 9020, ca­re a avut prin­tre obi­ec­ti­ve asi­gu­ra­rea unei cât mai bu­ne sta­bi­li­tăți în tim­pul in­ter­venți­i­lor prin re­du­ce­rea im­pac­tu­lui va­lu­ri­lor. Ast­fel, „Bib­by Wa­veMas­ter Ho­ri­zon“dis­pu­ne de echi­pa­men­te mo­der­ne de ma­ni­pu­la­re, sis­te­me ca­re să per­mi­tă men­ţi­ne­rea sta­bi­li­tă­ţii in­di­fe­rent de con­di­ţi­i­le me­te­o­ro­lo­gi­ce. Cor­pul aces­tui tip de na­vă es­te mai lung de­cât cel al unei na­ve con­ven­ţi­o­na­le de apro­vi­zi­o­na­re a plat­for­me­lor ma­ri­ti­me, iar sec­ţi­u­nea pro­va a fost co­bo­râtă cu 1,5 me­tri pen­tru a crea for­me „V“pro­nun­ţa­te. Ace­as­tă ca­rac­te­ris­ti­că asi­gu­ră o re­du­ce­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a im­pac­tu­lui va­lu­ri­lor și mă­rește efi­ci­en­ţa pro­pul­soa­re­lor pro­va. Un ast­fel de pro­pul­sor poa­te asi­gu­ra o foar­te bu­nă ma­ne­vra­bi­li­ta­te a na­vei, ca­re poa­te fi ro­ti­tă „în loc“, la 360 de gra­de, ca și cum s-ar ro­ti în ju­rul unei axe. Es­te in­sta­la­tă la bord și o pa­sa­re­lă cu au­tos­ta­bi­li­za­re, ca­re va per­mi­te ac­ce­sul la struc­tu­ri­le tur­bi­ne­lor eo­li­e­ne. Au fost pre­vă­zu­te și sis­te­me efi­ci­en­te pen­tru op­ti­mi­za­rea con­su­mu­lui de com­bus­ti­bil, ce­ea ce va per­mi­te ca na­va să ră­mână pe

ma­re pe­ri­oa­de de până la o lu­nă. Ca­za­rea stan­dard tip „Com­fort Class 2“asi­gu­ră 60 de ca­bi­ne in­di­vi­dua­le, ca­pa­ci­ta­tea to­ta­lă a per­so­na­lu­lui de la bord fi­ind de 90 mem­bri ai echi­pa­ju­lui și spe­cia­liști în tur­bi­ne eo­li­e­ne.

Pri­ma na­vă ope­re­a­ză în Da­ne­mar­ca și în Olan­da

În ge­ne­ral, în con­stru­cți­i­le de na­ve în se­rie, pe par­cur­sul de­ru­lă­rii proi­ec­tu­lui sunt adu­se anu­mi­te mo­di­fi­cări în fun­cție de mo­dul în ca­re se com­por­tă în ex­ploa­ta­re pri­ma na­vă din se­rie. În ca­zul proi­ec­tu­lui „SOV 9020 – Wa­veMas­ter“, la a do­ua na­vă din se­rie au fost adu­se foar­te puți­ne mo­di­fi­cări, pen­tru că pri­ma na­vă din se­rie, „Bib­by Wa­veMas­ter 1“, s-a com­por­tat foar­te bi­ne în ope­rați­u­ni­le des­fășu­ra­te pe ma­re. „Pri­ma na­vă es­te un pic di­fe­ri­tă, ope­re­a­ză în alte sec­toa­re. De câte­va zi­le a fost re­lo­ca­tă din Da­ne­mar­ca în Olan­da, un­de ur­me­a­ză să ope­re­ze pen­tru ur­mă­toa­re­le șa­se luni“, a de­cla­rat Step­hen Bol­ton, CEO al com­pa­ni­ei Bib­by Ma­ri­ne Ser­vi­ces Ltd.

Proi­ec­ta­re mai sim­plă grație si­mu­la­to­ru­lui de ar­hi­tec­tu­ră na­va­lă

Una din­tre ca­rac­te­ris­ti­ci­le su­pli­men­ta­re es­te ace­ea că „Bib­by Wa­veMas­ter Ho­ri­zon“va avea o ma­ca­ra di­fe­ri­tă, fur­ni­za­tă de SMST din Olan­da: „No­ul sis­tem in­te­grat eli­mi­nă ne­ce­si­ta­tea unui turn in­de­pen­dent

de ri­di­ca­re. Acum pa­sa­re­la se blo­che­a­ză de pe turn și se po­tri­vește cu as­cen­so­rul. În an­sam­blu, nu­mă­rul mic de schim­bări pe ca­re le-am fă­cut la ace­as­tă a do­ua na­vă ara­tă cât de bu­nă a fost pri­ma“, a de­cla­rat unul din­tre in­gi­ne­rii ca­re lu­cre­a­ză la proi­ect. Re­pre­zen­ta­nții Șan­ti­e­ru­lui Na­val Da­men Ga­lați au pre­ci­zat că pro­ce­sul de con­stru­i­re a ce­lei de-a do­ua na­ve din se­rie va fi mai sim­plu, în pri­mul rând grație ex­pe­ri­e­nței câști­ga­te la con­stru­i­rea pri­mei na­ve, dar și da­to­ri­tă si­mu­la­to­ru­lui de ar­hi­tec­tu­ră na­va­lă „Da­men HIL“, cu aju­to­rul că­ru­ia au pu­tut fi ana­li­za­te mo­di­fi­că­ri­le pro­pu­se.

Tot la Ga­lați, na­vă pen­tru in­sta­la­rea ca­blu­ri­lor sub­ma­ri­ne

La Șan­ti­e­rul Na­val din Ga­lați es­te aco­pe­ri­tă între­a­ga ga­mă de na­ve spe­cia­le pen­tru con­stru­i­rea și ex­ploa­ta­rea par­cu­ri­lor eo­li­e­ne ma­ri­ne. În 2015, tot la Ga­lați a fost con­stru­i­tă pen­tru De­ep Oce­an Gro­up, din Ma­rea Bri­ta­nie, o altă na­vă cu per­for­ma­nțe teh­ni­ce de­o­se­bi­te: „Ma­er­sk Con­nec­tor“, spe­cia­li­za­tă în in­sta­la­rea ca­blu­ri­lor sub­ma­ri­ne pen­tru tran­spor­tul ener­gi­ei elec­tri­ce de la par­cu­ri­le eo­li­e­ne din Ma­rea Nor­du­lui. Cu „Ma­er­sk Con­nec­tor“com­pa­nia bri­ta­ni­că și-a îmbu­nă­tățit ca­pa­ci­ta­tea de in­sta­la­re a ca­blu­ri­lor sub­ma­ri­ne, pen­tru că na­va poa­te in­sta­la si­mul­tan do­uă ca­bluri elec­tri­ce sub­ma­ri­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.