Po­li­tru­cii de la Bru­xel­les se tem de pla­nul lui Ste­ve Ban­non Ma­ri­us Ghi­le­zan

Romania Libera - - Prima Pagina - MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an pa­re să-și încheie un ci­clu is­to­ric. Cei pa­tru co­ri­fei ai Apu­su­lui în de­ri­vă – Guy Ver­hof­stadt, Man­fred We­ber, Anto­nio Ta­jani și Frans Tim­mer­mans – au ce­rut săp­tă­mâna tre­cu­tă, la uni­son, sto­pa­rea an­che­tei ju­di­cia­re la ca­re era su­pu­să pro­te­ja­ta lor, Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si, în con­di­ţi­i­le în ca­re înain­te trâmbi­ţau in­de­pen­den­ţa Jus­ti­ţi­ei și neim­pli­ca­rea fac­to­ru­lui po­li­tic.

Ia­tă o no­uă pro­bă a du­blei mă­suri. A ne­vred­ni­ci­ei unor li­deri po­li­tici dis­pe­ra­ţi că le fu­ge pă­mântul de sub pi­ci­oa­re. Simt cum ba­te vântul na­ţi­o­na­lis­mu­lui lu­mi­nat, de sor­gin­te iu­liu-ma­nis­tă.

Ce voiau cei pa­tru? Ca pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să in­tre ca tă­vă­lu­gul în pro­cu­ro­rii din Sec­ţia de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor în Jus­ti­ţie, nu­mai pen­tru că așa voiau cer­be­rii sta­tu­lui de drep­ţi de la Bru­xel­les.

Da­că ALDE eu­ro­pe­an și-a tras o fa­ţă pro­gre­sis­tă, de te­a­ma ca Emma­nuel Ma­cron să nu ia spu­ma noii ide­o­lo­gii, Par­ti­dul Po­pu­lar Eu­ro­pe­an și-a pi­er­dut to­tal bu­so­la, fa­ţă de doc­tri­na ca­re a con­sa­crat prin­ci­pi­ul sub­si­dia­ri­tă­ţii.

Cei pa­tru grei ai po­li­ti­cii eu­ro­pe­ne au de­venit ade­vă­ra­ţi pro­cu­rori so­vi­e­tici. Dau

cu pum­nul în ma­să ase­me­nea lui Vîșin­ski, tri­mi­sul lui Sta­lin ca­re ce­rea im­pe­ri­os Re­ge­lui Mi­hai nu­mi­rea unui gu­vern plă­cut so­vi­e­ti­ci­lor.

Li­be­ra­lul olan­dez Guy Ver­hof­stadt ce­rea re­cent, nici mai mult, nici mai pu­ţin, ca Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă să-și fa­că un ser­vi­ciu de in­for­ma­ţii pa­ra-sta­tal.

Prim-vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Frans Tim­mer­mans, a aver­ti­zat Gu­ver­nul Ro­mâni­ei să nu ia ni­cio mă­su­ră ca­re să afec­te­ze sis­te­mul ju­di­ciar. Că vi­ne tă­vă­lu­gul?

E tot mai evi­den­tă pro­ba că so­cia­lis­tul Tim­mer­mans își dă se­a­ma că du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re va fi un ca­da­vru po­li­tic, alt­fel nu se ex­pli­că fer­mi­ta­tea de a in­tra cu pi­ci­oa­re­le în ori­ce re­la­ţie ce ar fi tre­bu­it să fie di­plo­ma­ti­că.

Mo­dul în ca­re se com­por­tă li­de­rii de la Bru­xel­les, stă­pânii fo­ru­lui în ac­tua­la con­fi­gu­ra­ţie, ara­tă ma­xi­mă dis­pe­ra­re. Toa­te son­da­je­le ara­tă un pi­caj al gru­pu­ri­lor re­pre­zen­ta­ti­ve. PPE și PES nu vor mai pu­tea fa­ce ma­jo­ri­ta­tea. Și de aici de­ri­va. Lip­sa de lu­ci­di­ta­te. Agre­si­vi­ta­tea lu­pu­lui ră­nit în or­go­liu. Dar și cu fri­ca vi­i­to­ru­lui. Să fie scos din ca­să!

Ce-i spe­rie pe cer­be­rii ce­tă­ţii din Bru­xel­les? Ascen­si­u­nea na­ţi­o­na­liști­lor. Nu întâmplă­tor, cei ca­re lup­tă pen­tru su­ve­ra­ni­ta­te, pen­tru reîntoar­ce­rea la Eu­ro­pa pa­tri­i­lor, așa cum era pe tim­pul de­ca­dei Char­les de Gaul­le și Kon­rad Ade­nauer, sunt ca­ta­lo­ga­ţi, de o bu­nă pe­ri­oa­dă de timp, drept ex­po­nen­ţii ex­tre­mei-dre­ap­ta.

Zi­le­le tre­cu­te s-a lan­sat no­ul grup al su­ve­ra­niști­lor la Mi­la­no, sub slo­ga­nul de­loc agre­siv sau an­ga­jant al „Eu­ro­pei Bu­nu­lui Si­mț“. Vi­i­toa­rea Alian­ţă Eu­ro­pe­a­nă a Po­poa­re­lor și Na­ţi­u­ni­lor ar ur­ma să fie for­ma­tă inițial din cel puțin 10 par­ti­de.

Par­ti­de­le nați­o­na­lis­te sau su­ve­ra­nis­te, cum le mai nu­mesc unii, vor să întoar­că Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă de pe dru­mul li­be­ral de acum, ca­re du­ce spre un me­ga-stat fe­de­ral.

Nați­o­na­liștii reu­ni­ţi la Mi­la­no vor să re­fa­că pu­te­rea sta­te­lor mem­bre, în dau­na bi­ro­crați­ei bru­xel­le­ze ca­re a fă­cut via­ţa mul­tor gu­ver­ne un cal­var. În con­di­ţi­i­le în ca­re mul­te lu­cruri îi apro­pie, au to­tuși idei di­fe­ri­te pri­vind po­li­ti­ci­le eco­no­mi­ce și so­cia­le.

Do­uă par­ti­de ca­re s-ar pu­tea ală­tu­ra AEPN sunt FIDESZ din Unga­ria și PSD din Ro­mânia. Pre­mi­e­rul un­gar Vik­tor Orbán es­te de­ja sus­pen­dat din PPE și a anun­ţat că for­ma­ţi­u­nea sa, FIDESZ, es­te la un pas dis­tan­ţă de pă­ră­si­rea gru­pă­rii când­va con­ser­va­toa­re da­că altce­va se ivește. Li­de­rul Gu­ver­nu­lui de la Bu­da­pes­ta a spus că s-ar pu­tea ală­tu­ra PiS din Po­lo­nia, ca­re în pre­zent es­te în gru­pul Con­ser­va­to­ri­lor și Re­for­miști­lor (ECR).

Spe­ri­e­tu­ri­le ce­le mari nu vin de la par­ti­de­le con­ser­va­toa­re sau ili­be­ra­le, ci de la stra­te­gul lui Do­nald Trump, Ste­ve Ban­non, po­zi­ţi­o­nat stra­te­gic într-o mă­năs­ti­re pe ca­re a închi­riat-o, la do­uă ore de mers cu mași­na înspre și din­spre Ro­ma. Plă­tește 100.000 de do­lari pe an chi­ria pen­tru a înfi­in­ţa o școa­lă de gla­dia­tori ca­re să se lup­te cu an­ti­crești­nii, ca­re-și zic pro­gre­siști.

În Mă­năs­ti­rea Tri­sul­ti din Col­le­par­do e o via­ţă aus­te­ră. Poa­te nu întâmplă­tor a ales acest așe­ză­mânt. N-are sem­nal la te­le­fo­nia mo­bi­lă. E de­par­te de lu­me și de via­ţă. Mai trăi­ește doar un că­lu­găr de 80 de ani, po­tri­vit Deut­sche Wel­le, ală­turi de 18 pi­sici săl­ba­ti­ce.

Ban­non și l-a luat ală­turi pe Ben­ja­min Har­nwell, preșe­din­te al unei or­ga­ni­zații ul­tra­con­ser­va­toa­re, „Insti­tu­tul pen­tru dem­ni­ta­te uma­nă“(DHI). Amândoi spe­ră că vor pre­gă­ti po­li­ti­ci­e­nii de mâi­ne.

Încre­me­ni­ţii din pos­tu­ri­le de la Bru­xel­les lup­tă doar pen­tru men­ţi­ne­rea sta­tu-quo-ului. Deci pen­tru pu­te­re. Da­că sunt obraz­nici cu Ro­mânia e pen­tru că li se per­mi­te. Nu s-ar pu­tea întâmpla ace­lași lu­cru în Po­lo­nia crești­nă sau în Unga­ria lui Orbán.

Te­a­ma ce­lor ca­re se poar­tă pre­cum co­mi­sa­rii so­vi­e­tici e că vor pi­er­de ma­jo­ri­ta­tea în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Și de aici e les­ne de înţe­les de ce de­ra­pe­a­ză de la prin­ci­pi­i­le fun­da­men­ta­le ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

Pă­rin­ţii fon­da­tori ai Co­mu­ni­tă­ţii Oţe­lu­lui și Căr­bu­ne­lui au lă­sat în ur­ma lor o Eu­ro­pă a pa­tri­i­lor, nu un co­mi­sa­riat al con­tro­lu­lui și Inchi­zi­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.