Ili­es­cu și Voi­can vor fi ju­de­ca­ţi pen­tru cri­me­le din 1989

Pro­cu­ro­rii mi­li­tari au fi­na­li­zat do­sa­rul Re­vo­luți­ei din de­cem­brie 1989 și i-au tri­mis în ju­de­ca­tă pe trei ac­tori-cheie din acest do­sar: Ion Ili­es­cu, Ge­lu Voi­can Voi­cu­les­cu și Io­sif Rus.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Fos­tul preșe­din­te Ion Ili­es­cu, fos­tul vi­ce­pre­mi­er Ge­lu Voi­can Voi­cu­les­cu și ge­ne­ra­lul (r) Io­sif Rus, fos­tul co­man­dant al aviați­ei mi­li­ta­re, sunt acu­zați de pro­cu­ro­rii mi­li­tari că au co­mis cri­me împo­tri­va uma­ni­tății în tim­pul Re­vo­luți­ei din de­cem­brie 1989.

Anche­ta în „Do­sa­rul Re­vo­luți­ei” a fost re­a­li­za­tă de Se­cția Par­che­te­lor Mi­li­ta­re din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral.

Fi­na­li­za­rea an­che­tei și de­ci­zia pro­cu­ro­ri­lor de a-i tri­mi­te în ju­de­ca­tă pe Ili­es­cu, Voi­can și Rus au fost anu­nța­te, ieri, de pro­cu­ro­rul ge­ne­ral,Au­gus­tin La­zăr,într-o de­cla­rație de pre­să. În acest con­text, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral și-a ce­rut scu­ze ce­tățe­ni­lor Ro­mâni­ei, în nu­me­le Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic, “pen­tru du­ra­ta ex­ce­si­vă a an­che­tei pe­na­le,ca­re a du­rat aproa­pe 30 de ani”.

„Sec­ţia Par­che­te­lor Mi­li­ta­re din ca­drul Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie a înain­tat in­stan­ţei de ju­de­ca­tă re­chi­zi­to­ri­ul în cau­za cu­nos­cu­tă ge­ne­ric sub nu­me­le de «Do­sa­rul

Re­vo­lu­ţi­ei». Es­te un mo­ment de­o­se­bit pen­tru jus­ti­ţia mi­li­ta­ră și pen­tru jus­ti­ţia ro­mână în ge­ne­ral, un mo­ment ca­re mar­che­a­ză înde­pli­ni­rea unei da­to­rii pro­fe­si­o­na­le, dar și a unei da­to­rii de onoa­re față de is­to­rie și fa­ţă de pa­trie. Fi­na­li­za­rea aces­tei cau­ze de că­tre pro­cu­ro­rii mi­li­tari re­pre­zin­tă re­a­li­za­rea unu­ia din­tre ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve din proi­ec­tul ma­na­ge­rial pe ca­re mi l-am asu­mat în ur­mă cu trei ani”, a de­cla­rat pro­cu­ro­rul ge­ne­ral,Au­gus­tin La­zăr.

Un do­sar cu 3.300 de vo­lu­me

Una din­tre ex­pli­cați­i­le du­ra­tei ex­ce­si­ve a aces­tei an­che­te ar fi ace­ea că do­sa­rul cau­zei co­nți­ne 3.330 de vo­lu­me,iar re­chi­zi­to­ri­ul întoc­mit de pro­cu­rori nu­mă­ră 12 vo­lu­me. Re­chi­zi­to­ri­ul su­bli­nia­ză că, du­pă înlă­tu­ra­rea de la pu­te­re a lui Ni­co­lae Ce­aușes­cu, în Ro­mânia s-a cre­at în mod in­ten­ţi­o­nat o ”psi­ho­ză te­ro­ris­tă” ca­re a pro­dus pes­te 800 de mo­rți și pes­te 2.100 de ră­niți, pre­cum și “lip­si­rea gra­vă de li­ber­ta­te a su­te de per­soa­ne”.

În 21 de­cem­brie 2018, Ion Ili­es­cu, Ge­lu Voi­can Voi­cu­les­cu, Io­sif Rus și Emil (Ci­co) Du­mi­tres­cu au fost in­cul­pa­ţi în “Do­sa­rul Re­vo­lu­ţi­ei”.

Pro­ba­to­ri­ul afir­mă că Ion Ili­es­cu și Ge­lu Voi­can Voi­cu­les­cu ”ar fi de­zin­for­mat în mod di­rect prin apa­ri­ţi­i­le te­le­vi­za­te și emi­te­rea de co­mu­ni­ca­te de pre­să (con­tri­bu­ind ast­fel la in­stau­ra­rea unei psi­ho­ze ge­ne­ra­li­za­te a te­ro­ris­mu­lui), ar fi par­ti­ci­pat la de­zin­for­ma­rea și di­ver­si­u­nea exer­ci­ta­te pen­tru exe­cu­ta­rea cu­plu­lui Ce­aușes­cu și ar fi ac­cep­tat și asu­mat po­li­tic ac­te di­ver­si­o­nis­te co­mi­se de une­le ca­dre cu func­ţii de con­du­ce­re din M.Ap.N., fă­ră a in­ter­ve­ni pen­tru sto­pa­rea lor”.

La rândul lui, „in­cul­pa­tul Io­sif Rus, în ca­li­ta­te de co­man­dant al avia­ţi­ei mi­li­ta­re, ar fi in­ter­venit în noap­tea de 22/23.12.1989, fă­ră drept și în de­pli­nă cu­noștin­ţă de cau­ză, asu­pra pla­nu­lui de apă­ra­re a Ae­ro­por­tu­lui Inter­na­ţi­o­nal Oto­peni și ar fi con­tri­bu­it ast­fel la moar­tea a 48 de per­soa­ne (40 de mi­li­tari și 8 ci­vi­li), pre­cum și la ră­ni­rea gra­vă a altor 15 per­soa­ne.La 23.12.1989 a emis or­di­nul di­ver­si­o­nist de schim­ba­re a co­car­de­lor tri­co­lo­re ale eli­cop­te­re­lor apar­ţi­nând Re­gi­men­tu­lui 61 Bo­teni, fapt ce ar fi dus la des­chi­de­rea fo­cu­lui fra­tri­cid, im­pli­cit la ră­ni­rea unor per­soa­ne.A emis și alte or­di­ne mi­li­ta­re, con­du­i­te ca­re în afa­ra re­zul­ta­te­lor con­cre­te enun­ţa­te ar fi con­tri­bu­it la agra­va­rea psi­ho­zei te­ro­ris­te”.

Cea de-a pa­tra per­soa­nă ca­re era in­cul­pa­tă în “Do­sa­rul Re­vo­luți­ei”, fos­tul ami­ral Emil (Ci­co) Du­mi­tres­cu, a mu­rit la da­ta de 17 ia­nua­rie 2019, la vârsta de 84 de ani.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.