Pla­je­le de pe li­to­ra­lul ro­mânesc s-au um­plut cu co­cai­nă

Zeci de pa­che­te de dro­guri au ajuns la țărm, iar su­te de po­lițiști le cau­tă, de câte­va zi­le, pe mal, pe apă, dar și în apă.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Oo­pe­rați­u­ne de am­ploa­re și fă­ră pre­ce­dent are loc, în aces­te zi­le, pe pla­je­le din ju­dețul Con­sta­nța. Su­te de po­lițiști cau­tă pa­che­te cu co­cai­nă. Oa­me­nii le­gii au tran­smis o ate­nți­o­na­re pu­bli­că prin ca­re le spun ce­lor ca­re gă­sesc pa­che­te să nu le des­chi­dă, de­oar­ce­re co­nțin dro­guri cu o con­cen­trație foar­te ma­re, ca­re pot fi chiar fa­ta­le.

La ope­rați­u­ni­le de cău­ta­re a dro­gu­ri­lor par­ti­ci­pă pes­te 300 de po­lițiști, po­lițiști de fron­ti­e­ră, jan­dar­mi, dar și lu­cră­tori din alte struc­turi ale MAI din ju­dețul Con­sta­nța, cu 60 de au­to­ve­hi­cu­le, 14 am­bar­cați­uni și do­uă eli­cop­te­re. Au fost și sca­fan­dri, pen­tru că pa­che­te au fost cău­ta­te pe țărm, pe apă și în apă. „I-am ru­gat pe ce­tățeni să nu des­chi­dă aces­te pa­che­te, pen­tru că au o con­cen­trație foar­te ri­di­ca­tă,și ar pu­tea re­pre­zen­ta un pe­ri­col pen­tru viața și in­te­gri­ta­tea lor“, a pre­ci­zat co­mi­sa­rul Ge­or­gian Dră­gan, pur­tă­tor de cu­vânt al Inpsec­to­ra­tu­lui

Ge­ne­ral al Po­liți­ei Ro­mâne. Cău­tă­ri­le, a spus aces­ta,se des­fășoa­ră pe o lun­gi­me de cir­ca 90 de ki­lo­me­tri. Au exis­tat și per­soa­ne fi­zi­ce ca­re au gă­sit dro­guri pe pla­jă și au su­nat la 112, a mai spus re­pre­zen­tan­tul IGPR.

131 de ki­lo­gra­me în do­uă zi­le

Acți­u­ni­le au avut re­zul­tat. „În pe­ri­oa­da 5-6 apri­lie a.c., pe li­to­ra­lul din ju­dețul Con­sta­nța s-a de­pis­tat și ri­di­cat can­ti­ta­tea de 131 de ki­lo­gra­me de dro­guri. Re­a­min­tim ce­tățe­ni­lor din zo­na li­to­ra­lu­lui ro­mânesc să nu des­chi­dă pa­che­te pe ca­re le gă­sesc pe pla­jă,să anu­nțe cel mai apro­piat po­lițist sau să su­ne la 112,

da­că gă­sesc ast­fel de co­le­te. Aces­tea pot co­nți­ne dro­guri cu o con­cen­trație foar­te ma­re (pes­te 90%), ce pot pu­ne în pe­ri­col viața! Da­că ați vă­zut ase­me­nea pa­che­te pe pla­jă, nu le des­fa­ceți și su­nați la 112. Dro­gul es­te foar­te con­cen­trat și vă poa­te chiar uci­de.“, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții Inspec­to­ra­ru­lui de Po­liție al Ju­dețu­lui Con­sta­nța.

Șap­te pa­che­te în câte­va ore

Cău­tă­ri­le au con­ti­nuat zi și noap­te.În noap­tea de sâmbă­tă spre du­mi­ni­că a fost gă­sit un sin­gur pa­chet, în zo­na Agi­gea, ca­re co­nți­nea, po­tri­vit unor sur­se ne­o­fi­cia­le, un ki­lo­gram de co­cai­nă. Oda­tă

cu zo­rii zi­lei,nu­mă­rul des­co­pe­ri­ri­lor a cres­cut.Po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor IPJ Con­sta­nța, pa­che­te­le au fost gă­si­te în Efo­rie (la ora 6.50), în Olimp (la ora 8.20), în lo­ca­li­ta­tea 23 Au­gust (tot la 8.20), în Cos­ti­nești (la 9.20) și în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, în fa­le­ză Nord, zo­na blo­cu­ri­lor Spec­trum (la ora 9.26). Ime­diat du­pă ora 10.00, un pa­chet a fost gă­sit în zo­na Efo­rie Nord, iar la ora 13.00 un altul a fost des­co­pe­rit în zo­na 23 Au­gust.

Până la ora re­dac­tă­rii aces­tei știri, pro­cu­ro­rii DIICOT ca­re se ocu­pă de caz nu au ofe­rit mai mul­te in­for­mații, dar au pro­mis că vor oferi da­te com­ple­te la fi­na­li­za­rea an­che­tei.

Co­cai­na din Tul­cea

Re­a­min­tim că în cur­sul zi­lei de 22 mar­tie a.c., po­lițiștii de cri­mă or­ga­ni­za­tă din Tul­cea au fost înști­i­nțați de po­lițiștii Pos­tu­lui de Po­liție Sf. Ghe­or­ghe cu pri­vi­re la fap­tul că, pe pla­ja co­mu­nei, la 2 ki­lo­me­tri în di­re­cția orașu­lui Su­li­na,se află o bar­că ava­ria­tă, răs­tur­na­tă,iar pe mal se gă­sesc mai mul­te pa­che­te am­ba­la­te în ma­te­rial plas­tic, co­nți­nând o sub­sta­nță al­bă, pul­ve­ru­len­tă. Can­ti­ta­tea to­ta­lă ar fi fost de aproa­pe o to­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.