Re­zo­lu­ţia ca­re cre­e­a­ză o no­uă con­frun­ta­re între Con­gre­sul SUA și Do­nald Trump

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Con­gre­sul ame­ri­can a apro­bat o re­zo­luție prin ca­re i se ce­re preșe­din­te­lui Do­nald Trump să opre­as­că ori­ce su­sți­ne­re pen­tru coa­liția sau­di­tă în răz­boi­ul din Ye­men, dar Trump a aver­ti­zat de­ja că își va fo­lo­si drep­tul de ve­to pen­tru blo­ca­rea aces­tei mă­suri.

Li­mi­tând pu­te­ri­le preșe­din­te­lui în ma­te­rie de an­ga­ja­re într-un con­flict în străi­nă­ta­te, vo­tul mar­che­a­ză

o pre­mi­e­ră is­to­ri­că. În ul­ti­mii 45 de ani, Con­gre­sul uti­li­ze­a­ză pen­tru pri­ma oa­ră o le­ge vo­ta­tă în 1973 – War Po­wers Re­so­lu­ti­on – pen­tru li­mi­ta­rea pu­te­ri­lor mi­li­ta­re ale unui preșe­din­te ame­ri­can.„Asis­tăm astă­zi în Ye­men la un de­zas­tru uma­ni­tar fă­ră pre­ce­dent”, a de­cla­rat se­na­to­rul in­de­pen­dent și can­di­dat la pri­ma­re­le de­mo­cra­te Ber­nie San­ders, au­to­rul re­zo­luți­ei.

Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor, cu ma­jo­ri­ta­te de­mo­cra­tă,a vo­tat tex­tul (247 vo­turi pen­tru și 175 con­tra) ca­re fu­se­se de­ja apro­bat în Se­nat,con­tro­lat de re­pu­bli­cani.Șap­te din­tre ei au vo­tat în fa­voa­rea re­zo­luți­ei.În Ca­me­ră,cel puțin 15 aleși re­pu­bli­cani,din ca­re doi apro­piați aliați ai lui Do­nald Trump, au apro­bat pro­pu­ne­rea de le­ge. Oda­tă cu re­zo­luția asu­pra Ye­me­nu­lui, Con­gre­sul so­li­ci­tă preșe­din­te­lui re­tra­ge­rea fo­rțe­lor ar­ma­te ame­ri­ca­ne din os­ti­li­tăți­le din Ye­men,cu ex­ce­pția „ope­rați­u­ni­lor vi­zând Al Qa­e­da” și gru­pă­ri­le aso­cia­te, în ter­men de 30 zi­le du­pă adop­ta­rea tex­tu­lui.Se pre­ve­de că preșe­din­te­le poa­te ce­re o amâna­re a da­tei,dar tre­bu­ie apro­ba­tă de Con­gres. În mar­tie, Ca­sa Albă s-a de­cla­rat „ferm opu­să” aces­tei re­zo­luții. Do­nald Trump va uza de drep­tul de ve­to, dar și Admi­nis­trația (ame­ri­ca­nă) și par­te­ne­rii SUA din Golf vor înțe­le­ge me­sa­jul tri­mis de acest vot fă­ră pre­ce­dent al Con­gre­su­lui – răb­da­rea SUA față de răz­boi­ul din Ye­men se epu­i­ze­a­ză ra­pid,a de­cla­rat Rob Mal­ley,preșe­din­te­le or­ga­ni­zați­ei de pre­venție a con­flic­te­lor,Inter­na­ti­o­nal Cri­sis Gro­up. Din 2015, Pen­ta­go­nul fur­ni­ze­a­ză o „su­sți­ne­re ne-com­ba­tan­tă” coa­liți­ei con­du­se de Ara­bia Sau­di­tă în Ye­men. Ra­ra uni­u­ne între par­la­men­ta­rii de­mo­crați și unii re­pu­bli­cani în ju­rul aces­tui vot se ex­pli­că pa­rțial prin pro­fun­da iri­ta­re pro­vo­ca­tă în Con­gre­sul ame­ri­can de asa­si­na­rea la con­su­la­tul sau­dit din Istan­bul a zia­ris­tu­lui sau­dit Ja­mal Khas­hog­gi, în oc­tom­brie tre­cut,de un co­man­do venit de la Ryad.Re­a­cția „moa­le” a lui Trump față de pri­nțul moște­ni­tor al Ara­bi­ei Sau­di­te,Mo­ham­med bin Sal­man,con­si­de­rat „res­pon­sa­bil“pen­tru acea moar­te,a in­dig­nat Se­na­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.