„Cel mai fer­me­că­tor naiv“ex­pu­ne la TNB

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Înce­pând cu 10 apri­lie, în Foai­e­rul Me­dia (ari­pa Inter­con­ti­nen­tal) al Te­a­tru­lui Nați­o­nal „I.L. Ca­ra­gia­le“, ama­to­rii de ar­tă nai­vă îl vor pu­tea reîntâlni pe unul din­tre cre­a­to­rii cei mai re­cu­nos­cuți ai do­me­ni­u­lui, ar­tis­tul ță­ran Ghe­or­ghe Ci­o­ba­nu din sa­tul Bă­lțați (Iași), ale că­rui lu­crări se gă­sesc azi nu doar în Ro­mânia, ci și în co­le­cții din SUA, Ca­na­da, Aus­tria, Fra­nța, Ita­lia, Ger­ma­nia.

Pe lângă nu­me­roa­se pic­turi ca­re încântă ochi­ul prin lu­xu­ria­nța cu­lo­ri­lor și ex­ce­pți­o­na­la bo­găție a de­ta­li­i­lor, Ghe­or­ghe Ci­o­ba­nu va ex­pu­ne de astă-da­tă și câte­va ori­gi­na­le „icoa­ne ță­ră­nești“, pic­ta­te pe lemn ci­o­plit.

„Zi de Paști la iar­bă ver­de“es­te ti­tlul sub ca­re e pre­zen­ta­tă ex­po­ziția ce se ver­ni­se­a­ză mi­er­curi 10 apri­lie 2019, la ora 18.00,

în apro­pi­e­rea Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le.

„Mi-am do­rit ex­po­ziția de Paște, icoa­ne­le fi­ind com­pa­ti­bi­le cu Săr­bă­toa­rea Învi­e­rii, deși am și com­po­ziții în pic­tu­ră de in­spi­rație crești­nă“, ex­pli­că ar­tis­tul. „Prin con­cen­tra­rea mea asu­pra de­ta­li­u­lui vre­au să arăt per­fe­cți­u­nea lu­cru­lui lui Dum­ne­zeu, fru­mu­sețea și po­e­zia Cre­ați­ei Sa­le. Lu­mea es­te fru­moa­să așa cum a fă­cut-o El. (…) Ne tre­bu­ie atât de puțin ca să fim fe­ri­ciți! Eu, când stau în ge­nun­chi și pic­tez, mă rog la Dum­ne­zeu să-mi dea și mie puți­nă fru­mu­sețe să pun în ta­blo­u­ri­le me­le, din cea mul­tă pe ca­re El a pus-o în cre­ația Sa. Iar când înce­pe să se le­ge ta­blo­ul, să apa­ră de sub pen­su­lă, atunci simt o bu­cu­rie și o pli­nă­ta­te ca­re mă vin­de­că de toa­te re­le­le și mă fa­ce fe­ri­cit.“

O fe­ri­ci­re pe ca­re ar­tis­tul o do­rește împăr­tăși­tă și de cei ca­re vor vi­zi­ta ex­po­ziția, ce ră­mâne des­chi­să până pe da­ta de 3 mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.