CV

Romania Libera - - Sănătate -

Dr.Ghe­or­ghe Bor­ce­an s-a năs­cut pe da­ta de 30 au­gust 1953 şi a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă din Ti­mi­şoa­ra în 1978. Între 1989 şi 2006 a fost di­rec­to­rul Spi­ta­lu­lui din Ca­ran­se­beş, un­de a lu­crat ca me­dic chi­rurg,şi în 2005 a ob­ţi­nut a do­ua spe­cia­li­za­re în or­to­pe­die şi trau­ma­to­lo­gie. În 2000 şi-a fi­na­li­zat doc­to­ra­tul în me­di­ci­nă la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă din Ti­mi­şoa­ra, ul­te­ri­or, în 2014,tre­cându-şi în bi­o­gra­fia pro­fe­si­o­na­lă şi spe­cia­li­za­rea în me­di­ci­nă le­ga­lă.Din 1998 până în apri­lie 2014 dr.Ghe­or­ghe Bor­ce­an a fost vi­ce­pre­şe­din­te­le Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia și din da­ta de 17 apri­lie 2015 a fost ales pre­şe­din­te al CMR,du­pă de­mi­sia dr. Va­si­le Astă­răs­toae.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.