PRECAUŢII

Romania Libera - - Sănătate -

Cam­pa­nia de in­te­res pu­blic de edu­ca­re a po­pu­la­ţi­ei in­ti­tu­la­tă „Urgen­ţa es­te pen­tru Urgen­ţe“fa­ce par­te din proi­ec­tul „Îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­li­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor de ur­gen­ţă pres­pi­ta­li­ceş­ti şi spi­ta­li­ceş­ti prin dez­vol­ta­rea şi im­ple­men­ta­rea unui pro­gram de for­ma­re - eta­pa a do­ua“, proi­ect fi­nan­ţat prin Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Elve­ţia­noRo­mân. În ca­drul aces­tei cam­pa­nii s-au re­a­li­zat do­uă spo­turi Tv şi do­uă spo­turi au­dio ca­re au pri­mit re­co­man­da­rea CNA ca fi­ind de in­te­res pu­blic ma­jor, în ve­de­rea edu­că­rii pu­bli­cu­lui larg cu pri­vi­re la im­por­tan­ţa mo­du­lui în ca­re sunt fo­lo­si­te ser­vi­ci­i­le de ur­gen­ţă, res­pec­tiv nu­mă­rul unic de ur­gen­ţă 112. Cam­pa­nia se va des­fășu­ra şi pe toa­te ca­na­le­le me­dia ale DSU.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.