Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii a gă­sit de­zas­tru în Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa

Con­du­ce­rea uni­tății sa­ni­ta­re a de­cis, în ur­ma aces­tei vi­zi­te, să de­ma­re­ze de ur­ge­nță o an­che­tă ad­mi­nis­tra­ti­vă.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Mi­nis­trul Să­nă­tății, So­ri­na Pin­tea, a efec­tuat, du­mi­ni­că se­a­ră, târziu, o vi­zi­tă ino­pi­na­tă la Spi­ta­lul Ju­dețe­an Con­sta­nța, însoțit de preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța, Ho­ria Țuțu­ia­nu (in­sti­tuția are în su­bor­do­na­re spi­ta­lul). Cu poșe­ta la braț, dem­ni­ta­rul a vi­zi­tat mai mul­te se­cții ale spi­ta­lu­lui. A des­co­pe­rit un ade­vă­rat de­zas­tru la se­cția de Neu­ro­lo­gie, ca­re nu a fost re­a­bi­li­ta­tă se­ri­os ni­ci­o­da­tă de la inau­gu­ra­rea spi­ta­lu­lui, de pes­te 50 de ani. Aco­lo, asis­ten­te­le obișnu­i­esc să le­ge pa­ci­e­nții de tăr­gi, mo­ti­vând că sunt puți­ne și că nu îi pot su­pra­ve­ghea pe toți. Pa­ci­e­nții de­vin ast­fel mai mult ani­ma­le de­cât oa­meni. „În pri­mul rând, la in­tra­rea în sec­ţie nu exis­tă de­zin­fec­tan­ţi, e o sec­ţie de neu­ro­lo­gie. Într-un sa­lon, de fapt în toa­te sa­loa­ne­le pe ca­re le-am vă­zut și să­li­le de tra­ta­ment, erau niște pro­soa­pe, în loc de pro­soa­pe de hârtie, ca­re du­pă ce că erau pro­soa­pe de ma­te­rial erau și mur­da­re. Într-un sa­lon ca­re era gol, te­o­re­tic ar fi tre­bu­it să fie cu­rat, aștep­tând să pri­me­as­că bol­na­vii, par­do­se­a­la, mi­ze­ra­bi­lă. Era un su­port pen­tru per­fu­zie, era cu pe­te de sânge, ne­cu­ră­ţat. Astea sunt ches­ti­uni ca­re ţin de si­gu­ran­ţa pa­ci­en­tu­lui și de ca­li­ta­tea îngri­ji­ri­lor. Vi­na es­te a asis­ten­tu­lui-șef, cu si­gu­ran­ţă“, a spus So­ri­na Pin­tea.

Aglo­me­rația la Urge­nțe

Mi­nis­trul a re­mar­cat și aglo­me­rația de la urge­nțe. SCJU es­te sin­gu­rul ma­re spi­tal din zo­nă, ca­re de­ser­vește nu nu­mai Con­sta­nța, ci și Tul­cea și, în mul­te ca­zuri, și ju­dețe pre­cum Ia­lo­mița sau Că­lă­rași. „Am in­trat în spi­tal prin Uni­ta­tea de Pri­miri Urgen­ţe și apoi am vi­zi­tat câte­va sec­ţii ale spi­ta­lu­lui. În Uni­ta­tea de Pri­miri Urgen­ţe, aglo­me­ra­ţie foar­te ma­re. Am înţe­les că au fost vă­zu­ţi 274 de pa­ci­en­ţi în ul­ti­me­le ore, sunt pa­tru me­dici. Din pă­ca­te, exis­tă apar­ţi­nă­tori ca­re stă­te­au de la ora 12, de la ora 15, fă­ră să pri­me­as­că in­for­ma­ţii des­pre pa­ci­en­ţii ca­re se aflau în tra­ta­ment. Am înţe­les că erau pa­ci­en­ţi cu pro­ble­me car­dia­ce, ne­ce­si­tau in­ves­ti­ga­ţii din pa­tru în pa­tru ore, dar din pă­ca­te apar­ţi­nă­to­rii nu au fost in­for­ma­ţi“, a afir­mat mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii. Aglo­me­rația es­te cau­za­tă, a re­cu­nos­cut mi­nis­trul, și de lip­sa cen­tre­lor de per­ma­ne­nță. „Într-ade­văr, foar­te mul­te urgen­ţe, cod ver­de, ca­re te­o­re­tic ar fi tre­bu­it să se adre­se­ze me­di­ci­lor de fa­mi­lie, dar pen­tru că me­di­ci­na pri­ma­ră la ora ace­as­ta nu func­ţi­o­nea­ză, cen­tre de per­ma­nen­ţă în Con­stan­ţa nu exis­tă, nu au avut un­de să se adre­se­ze, spun dânșii, când pu­te­au să aștep­te până di­mi­nea­ţă“, a pre­ci­zat So­ri­na Pin­tea.

Se cau­tă so­luții pen­tru la va­ră

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii a mai spus că tre­bu­ie gă­si­te so­lu­ţii pen­tru Uni­ta­tea de Pri­miri Urgen­ţe, având în ve­de­re că se apro­pie se­zo­nul es­ti­val, iar nu­mă­rul pre­zen­tă­ri­lor va crește. „Am dis­cu­tat cu doam­na doc­tor ca­re es­te și șe­fa UPU. Dânsa mi-a spus că a so­li­ci­tat în fi­e­ca­re va­ră Ser­vi­ci­u­lui de Me­di­ci­nă de Ur­gen­ţă din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii per­so­nal su­pli­men­tar. Cred că va­ra ace­as­ta va tre­bui să dis­cu­tăm altce­va. De fapt, am dis­cu­tat și cu dom­nul preșe­din­te și cu doam­na doc­tor, vom gră­bi pu­ţin des­chi­de­rea sec­ţi­ei ex­te­ri­oa­re de la Nă­vo­dari pen­tru a pu­tea crea un de­bușeu aco­lo, ca­me­ra de gar­dă și, cu si­gu­ran­ţă, vom de­tașa câţi­va me­dici ast­fel încât să pu­tem aco­peri mai mul­te li­nii de gar­dă aici la UPU. Es­te inu­man ce se întâmplă va­ra, cu si­gu­ran­ţă es­te ne­voie de spa­ţiu până se va con­strui no­ua UPU, sau, mă rog, ex­tin­de­rea, va tre­bui să gă­sim alt­fel de so­lu­ţii. Și so­lu­ţi­i­le sunt de­bușeul, Nă­vo­dari-ul, even­tual încă un cen­tru de per­ma­nen­ţă în Man­ga­lia“, a ex­pli­cat mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii. Mi­nis­trul a re­mar­cat și că se­cții pre­cum Pe­dia­tria sunt re­no­va­te și ara­tă bi­ne. Drept mă­suri, a ce­rut de­mi­sia asis­ten­tei-șe­fe de la Neu­ro­lo­gie și a ce­lei de la UPU.

Pri­o­ri­tăți­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an

Preșe­din­te­le CJC a evi­de­nțiat trei as­pec­te. „Pri­mul es­te lip­sa ma­na­ge­ru­lui la acest con­trol ca­re nu a bi­ne­voit până la ace­as­tă oră să apa­ră. Al doi­lea as­pect, am ce­rut im­pe­tu­os, mâi­ne di­mi­nea­ţă, doam­na de la sec­ţia de Neu­ro­lo­gie să ai­bă de­mi­sia pe ma­sa ma­na­ge­ru­lui. Iar al trei­lea as­pect es­te le­gat de doam­na de la triaj, ca­re și-a per­mis cu trei mi­nu­te înain­te să ajun­gem noi, să dea oa­me­nii afa­ră din triaj că, ve­zi Doam­ne, nu sunt lo­curi. La fel, i-am ce­rut de­mi­sia până mâi­ne di­mi­nea­ţă, să fie la ma­na­ger pe bi­rou“, a mai spus preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa, Ho­ria Țuțu­ia­nu.

Ce mă­suri a luat con­du­ce­rea SCJU

Con­du­ce­rea SCJU a in­for­mat, luni, că a de­ma­rat o an­che­tă de ur­ge­nță. „În ur­ma vi­zi­tei efec­tua­te în cur­sul se­rii de 07.04.2019, de că­tre mi­nis­trul să­nă­tății, So­ri­na Pin­tea, și preșe­din­te­le CJC, Ma­ri­us Ho­ria Țuțu­ia­nu, con­du­ce­rea SCJU «Sf. Apos­tol Andrei» Con­sta­nța s-a au­to­se­si­zat și a de­ma­rat de ur­ge­nță o an­che­tă ad­mi­nis­tra­ti­vă în ve­de­rea luă­rii mă­su­ri­lor ca­re se im­pun față de ca­zu­ri­le sem­na­la­te.“, a pre­ci­zat con­du­ce­rea SCJU, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.