UDMR se con­cen­tre­a­ză pe Tran­sil­va­nia

Romania Libera - - Politică -

În schimb, UDMR are un me­saj cu ca­rac­ter re­gi­o­nal: „Eu­ro­pa pu­ter­ni­că, Tran­sil­va­nia pros­pe­ră”. Ba­zi­nul elec­to­ral al UDMR se află în Har­ghi­ta și Co­vas­na, în spe­cial, în Mu­reș, în Tran­sil­va­nia. De alt­fel, li­de­rii UDMR au me­sa­je fo­ca­li­za­te că­tre ace­as­tă re­gi­u­ne, ig­no­rând to­tal fap­tul că sunt un par­tid înre­gis­trat în Ro­mânia. „Ale­ge­ri­le

eu­ro­par­la­men­ta­re nu au fost ni­ci­o­da­tă mai im­por­tan­te de­cât acum, când vi­i­to­rul Eu­ro­pei es­te în joc. De­pin­de de noi da­că pă­mântul nos­tru na­tal, Tran­sil­va­nia, va fi sau nu câști­gă­to­rul schim­bă­ri­lor eu­ro­pe­ne“, a afir­mat eu­ro­de­pu­ta­tul Iu­liu Win­kler, pri­mul cla­sat pe lis­ta UDMR pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. „Inte­re­sul nos­tru es­te să be­ne­fi­ci­em în con­ti­nua­re de de fon­du­ri­le eu­ro­pe­ne atât de im­por­tan­te în mun­ca noas­tră pen­tru dez­vol­ta­rea Tran­sil­va­ni­ei, și do­rim să obți­nem cre­a­rea unui ca­dru eu­ro­pe­an pen­tru pro­te­ja­rea co­mu­ni­tăți­lor mi­no­ri­tăți­lor au­toh­to­ne. Pen­tru atin­ge­rea aces­tor obi­ec­ti­ve ce­rem spri­ji­nul mem­bri­lor co­mu­ni­tății noas­tre“, a pre­ci­zat Win­kler.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.