Câi­nii fă­ră stă­pân, „te­ra­peu­ţi” pen­tru co­pi­ii cu di­za­bi­li­tă­ţi și bă­trânii in­sti­tu­ţi­o­na­li­za­ţi

Romania Libera - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Me­sa­jul or­ga­ni­zați­i­lor „Ani­mal So­ci­e­ty” și „Fo­ur Paws”, ca­re de­ru­le­a­ză Proi­ec­tul „Câini pen­tru oa­meni”, es­te: „Un câi­ne de ra­să co­mu­nă poa­te fi mai bun de­cât un câi­ne de ra­să da­că îi e ofe­ri­tă ace­as­tă șan­să”.

Du­pă ce ani la rând câi­nii fă­ră stă­pân de pe stră­zi­le orașu­lui au fost ex­ter­mi­nați în ma­să prin eu­ta­na­si­e­re, acum mai exis­tând, pro­ba­bil, câte­va mii de „mai­da­ne­zi” în car­ti­e­re­le de la pe­ri­fe­rie, Pri­mă­ria Ga­lați a răs­puns afir­ma­tiv pro­pu­ne­ri­lor de par­te­ne­riat pen­tru re­zol­va­rea uma­nă a pro­ble­mei câi­ni­lor fă­ră stă­pân ce i-au fost adre­sa­te de do­uă or­ga­ni­zații ne­gu­ver­na­men­ta­le. Pri­ma­rul Ga­lați­u­lui, Io­nuț Pu­che­a­nu, a sem­nat par­te­ne­ria­tul cu or­ga­ni­zația in­ter­nați­o­na­lă „Fo­ur Paws” și aso­ciația „Ani­mal So­ci­e­ty” din Bu­cu­rești pen­tru re­a­li­za­rea unei cam­pa­nii de ste­ri­li­za­re a câi­ni­lor co­mu­ni­tari cu im­pli­ca­rea co­mu­ni­tății. Or­ga­ni­zația „Fo­ur Paws” are se­di­ul în Aus­tria și are su­cur­sa­le în Ger­ma­nia, Olan­da, Elveția, Aus­tra­lia, Re­ga­tul Unit al Ma­rii Bri­ta­nii, Bul­ga­ria, Afri­ca de Sud și Sta­te­le Uni­te. Agre­at cu Pri­mă­ria Ga­lați, pla­nul ce­lor do­uă aso­ciații se întin­de pe doi ani și se va des­fășu­ra în mai mul­te eta­pe. Re­zul­ta­te­le

aces­tu­ia vor fi mă­su­ra­te de un in­sti­tut so­ci­o­lo­gic pro­fe­si­o­nist. „Sun­tem încântați de co­la­bo­ra­rea cu una din­tre ce­le mai im­por­tan­te or­ga­ni­zații eu­ro­pe­ne din do­me­ni­ul pro­te­cți­ei ani­ma­le­lor și avem încre­de­re că, la sfârși­tul aces­tui proi­ect des­fășu­rat pe doi ani, orașul nos­tru va de­ve­ni un mo­del demn de ur­mat și de alte au­to­ri­tăți lo­ca­le, fie ele din Ro­mânia sau chiar Eu­ro­pa de Est”, a de­cla­rat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui. Preșe­din­te­le „Ani­mal So­ci­e­ty”, dr. Anca To­mes­cu, a spus că spe­ră ca, la fi­na­lul ce­lor doi ani, Ga­lați­ul să de­vi­nă un proi­ect-pi­lot pen­tru re­zol­va­rea într-un mod uman a pro­ble­mei câi­ni­lor fă­ră stă­pân. „Avem o ex­pe­ri­e­nță de pes­te 30 de ani în do­me­ni­ul sal­vă­rii și pro­te­cți­ei ani­ma­le­lor și vă pu­tem spu­ne un lu­cru cert: că, da­că între­a­ga co­mu­ni­ta­te din Ga­lați ac­cep­tă fap­tul că mai­da­ne­zii de pe stră­zi sunt o pro­ble­mă co­mu­nă, a tu­tu­ror ce­tățe­ni­lor, da­că toți fac­to­rii de de­ci­zie ne spri­ji­nă și își dau mâna, atunci ace­as­tă pro­ble­mă poa­te fi re­zol­va­tă într-un mod uman și efi­ci­ent”, a de­cla­rat preșe­din­te­le „Ani­mal So­ci­e­ty”.

„Mai­da­ne­zii”, an­tre­nați să de­vi­nă „câini de te­ra­pie”

În ur­mă cu 16 ani, „Fo­ur Paws” și „Ani­mal So­ci­e­ty” au pus ba­ze­le unui proi­ect unic în lu­me: ce­le do­uă or­ga­ni­zații sal­ve­a­ză câini de pe stra­dă, pen­tru ca ul­te­ri­or aceștia să fie in­te­grați în fa­mi­lii, apoi se­lec­tați și an­tre­nați să de­vi­nă câini de te­ra­pie. Foștii câini co­mu­ni­tari, astă­zi eroi și mem­bri ai ma­rii fa­mi­lii „Ani­mal So­ci­e­ty”, lu­cre­a­ză de mu­lți ani, cu re­zul­ta­te bu­ne, ală­turi de co­pii cu di­za­bi­li­tăți, dar și de bă­trâni in­sti­tuți­o­na­li­zați. To­tul se pe­tre­ce sub su­pra­ve­ghe­rea dr. Vic­tor Chi­tic, psi­ho­log spe­cia­li­zat în in­te­ra­cți­u­nea om-ani­mal, și el mem­bru al aso­ciați­ei, ca­re se ocu­pă de pre­gă­ti­rea câi­ni­lor și su­pra­ve­ghe­a­ză te­ra­pia pro­priu-zi­să și efec­te­le aces­teia. Me­sa­jul or­ga­ni­zați­i­lor „Ani­mal So­ci­e­ty” și „Fo­ur Paws” es­te că „un câi­ne de ra­să co­mu­nă poa­te fi mai bun de­cât ori­ce câi­ne de ra­să da­că îi es­te ofe­ri­tă ace­as­tă șan­să”.

Proi­ec­tul „Câini pen­tru oa­meni”, unic în Ro­mânia

Aso­ciația „Ani­mal So­ci­e­ty” a de­ma­rat Proi­ec­tul „Câini pen­tru oa­meni” în 2004, aces­ta fi­ind sin­gu­rul proi­ect de te­ra­pie asis­ta­tă de ani­ma­le cu câini me­tiși din Ro­mânia. Proi­ec­tul a fost de­ma­rat prin „pi­o­ni­e­ra­tul” lui „Ti­bi”, pri­mul fost „mai­da­nez” ca­re nu nu­mai că a fost sal­vat de pe stra­dă, ci a și fost an­tre­nat, de­venind un foar­te bun câi­ne de te­ra­pie. „Ti­bi chiar a fost un mi­nu­nat câi­ne de te­ra­pie. La moar­tea lui, 12 ani mai târziu, au plâns zeci de pri­e­teni de toa­te vârste­le, fie ei bă­trâni de la cen­trul pe ca­re Ti­bi și trai­ne­rii noștri îl vi­zi­tau re­gu­lat sau co­pii cu ne­voi spe­cia­le din pro­gra­mul nos­tru de te­ra­pie”, spun re­pre­zen­ta­nții aso­ciați­ei. Exem­plul lui Ti­bi a fost încu­ra­ja­tor pen­tru con­ti­nua­rea pro­gra­mu­lui.

Câi­nii de te­ra­pie lu­cre­a­ză „full ti­me” și „part ti­me”

În cei 14 ani ca­re au tre­cut de la de­ma­ra­rea proi­ec­tu­lui, au be­ne­fi­ciat de ser­vi­ci­i­le câi­ni­lor de te­ra­pie su­te de co­pii cu di­za­bi­li­tăți și bă­trâni in­sti­tuți­o­na­li­zați. „S-au bu­cu­rat de proi­ec­tul nos­tru, pen­tru că lui Ti­bi i-au căl­cat pe ur­me niște câini la fel de spe­cia­li. Astă­zi, din proi­ect fac par­te cu nor­mă între­a­gă Mu­lan, Țu­ca și To­to, iar part ti­me mai iau cu bu­cu­rie par­te la acți­u­ni­le «Câini pen­tru oa­meni» Mu­ra și Pișpi. Toți cei cinci au fost sal­vați fie din adă­pos­turi, fie di­rect de pe stra­dă și, din­tre su­te­le de câini sal­vați de mem­brii echi­pei noas­tre, au fost aceia ca­re s-au fă­cut re­mar­cați prin niște ca­li­tăți cu to­tul spe­cia­le, pe ca­re ori­ce câi­ne ca­re înce­pe pre­gă­ti­ri­le pen­tru a de­ve­ni te­ra­peut tre­bu­ie să le ai­bă. Prac­tic, din câi­nii ni­mă­nui, cei cinci au de­venit mai întâi câi­nii noștri, ai ca­sei, du­pă ca­re, în ur­ma mun­cii asi­due, au ajuns câi­nii noștri și ai voștri, ai tu­tu­ror. Niște ani­ma­le pe ca­re so­ci­e­ta­tea le cre­zu­se pi­er­du­te și ca­re acum întorc înze­cit ser­vi­ci­ul oa­me­ni­lor ca­re le-au ară­tat afe­cți­u­ne și le-au ofe­rit adă­post și pro­te­cție”, spun re­pre­zen­ta­nții „Ani­mal So­ci­e­ty”. Din 2016, or­ga­ni­zația are pro­pri­ul se­diu în Ca­pi­ta­lă, un­de își aște­ap­tă vi­zi­ta­to­rii și pe cei ca­re vor să încer­ce ace­as­tă te­ra­pie.

Te­ra­pie an­tis­tres pen­tru stu­de­nții aflați în se­si­u­ne

Pe lângă te­ra­pia cu co­pii și bă­trâni, în ca­drul Proi­ec­tu­lui „Câini pen­tru oa­meni” es­te de­ru­lat un pro­gram nou, ca­re are tot mai mult suc­ces, aces­ta pre­su­pu­nând in­te­ra­cți­u­nea cu stu­de­nții în tim­pul se­si­u­ni­lor de exa­me­ne. „No Stress with Fo­ur Paws” es­te încer­ca­rea de a le ară­ta ado­les­ce­nți­lor ca­re trec, unii, în pre­mi­e­ră prin stre­sul se­si­u­nii „că exis­tă lu­mi­nă nu doar din­co­lo de se­si­u­ne, ci chiar în tim­pul aces­teia, atunci când ești încon­ju­rat de fi­i­nțe ca­re te iu­besc și te su­sțin”.

La Ga­lați au fost ex­ter­mi­nați zeci de mii de câini fă­ră stă­pân

Mu­ni­ci­pa­li­ta­tea gă­lățe­a­nă înce­ar­că să dez­vol­te acest pro­gram, de re­zol­va­re a pro­ble­mei câi­ni­lor fă­ră stă­pân prin me­to­de uma­ne, prin ste­ri­li­za­re, ado­pții și pro­gra­mul de te­ra­pie „Câini pen­tru oa­meni” du­pă o lun­gă pe­ri­oa­dă în ca­re câi­nii co­mu­ni­tari au fost ex­ter­mi­nați în ma­să. Și în pre­zent la Pri­mă­ria Ga­la­ţi ta­xa plă­ti­tă de gă­lă­ţeni pen­tru ges­ti­o­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fă­ră stă­pân es­te nu­mi­tă ofi­cial „ta­xă de eca­ri­saj”, deși, po­tri­vit DEX, cu­vântul „eca­ri­saj” înse­am­nă „ac­ţi­u­ne de stârpi­re a câi­ni­lor va­ga­bon­zi”. Anual se strâng din ace­as­tă ta­xă aproa­pe 300.000 de lei. Pri­mă­ria Ga­lați a înca­sat mi­li­oa­ne de lei cu ca­re ar fi pu­tut con­strui un nou pa­doc și de­ru­la cam­pa­nii de ste­ri­li­za­re, dar nu s-au întâmplat nici una, nici alta, fi­ind pre­fe­ra­tă ex­ter­mi­na­rea. În 2008 a apă­rut Le­gea nr. 9/2008, a Pro­tec­ţi­ei Ani­ma­le­lor, ca­re la art. 7 sti­pu­le­a­ză că „e in­ter­zi­să eu­ta­na­si­e­rea câi­ni­lor, a pi­si­ci­lor și a altor ani­ma­le, cu ex­cep­ţia ani­ma­le­lor cu bo­li in­cu­ra­bi­le con­sta­ta­te de me­di­cul ve­te­ri­nar”. Uci­de­rea unui câi­ne e pe­dep­si­tă cu închi­soa­re de la 6 luni la 3 ani sau amen­dă pe­na­lă. Nici le­gea nu i-a de­ter­mi­nat pe edi­li să re­nu­nțe la ex­ter­mi­na­rea câi­ni­lor co­mu­ni­tari. Nu­mai în anul 2011 au fost eu­ta­na­siați apro­xi­ma­tiv 7.000 de câini. Po­tri­vit adre­sei DSV Ga­la­ţi nr. 4.259/19.04.2013, din 2008 până în ia­nua­rie 2013, la Ga­la­ţi au fost cap­tu­ra­ţi 19.501 câini fă­ră stă­pân, au mu­rit în adă­post 1.815 câini și au fost eu­ta­na­sia­ţi 13.924 de câini. În ul­ti­mii ani s-a re­nu­nțat la ex­ter­mi­na­rea în ma­să a câi­ni­lor și acum se înce­ar­că un pro­gram uni­cat în Ro­mânia. Să spe­răm că va fun­cți­o­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.