Ele­vii se lup­tă cu Gu­ver­nul pen­tru tran­sport

40% din co­pi­ii ță­rii se află în risc de să­ră­cie sau ex­clu­zi­u­ne so­cia­lă

Romania Libera - - Din Ţară - Cris­tian Ha­gi

Aceștia spun că o or­do­na­nță de ur­ge­nță va avea efec­te no­ci­ve și va du­ce im­pli­cit la crește­rea aban­do­nu­lui șco­lar.

Fe­de­rația Ele­vi­lor din Ro­mânia, or­ga­ni­zație ne­gu­ver­na­men­ta­lă în curs de con­sti­tu­i­re cu sco­pul asu­mat de a re­pre­zen­ta în mod in­de­pen­dent ele­vii din între­a­ga ța­ră, ală­turi de or­ga­ni­zați­i­le ne­gu­ver­na­men­ta­le: Sal­vați Co­pi­ii, Age­nția Împreu­nă, So­ci­e­ta­tea Aca­de­mi­că din Ro­mânia, Aso­ciația Hu­man Ca­ta­lyst, Fe­de­rația Nați­o­na­lă a Aso­ciați­i­lor de Pă­ri­nți din Învăță­mântul Preu­ni­ver­si­tar, Fe­de­rația Sin­di­ca­te­lor Li­be­re din Învăță­mânt și Fe­de­rația Sin­di­ca­te­lor din Edu­cație „Spi­ru Ha­ret“, so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei re­tra­ge­rea de ur­ge­nță a Proi­ec­tu­lui de Ordo­nan­ţă de ur­gen­ţă a Gu­ver­nu­lui pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Le­gii ser­vi­ci­i­lor

pu­bli­ce de tran­sport per­soa­ne în uni­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le nr. 92/2007 și a Le­gii nr. 328/2018 pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Le­gii ser­vi­ci­i­lor de tran­sport pu­blic lo­cal nr. 92/2007, din cau­za efec­te­lor no­ci­ve pe ca­re le va avea asu­pra tran­spor­tu­lui ele­vi­lor ca­re învață în altă lo­ca­li­ta­te de­cât cea de do­mi­ci­liu și, im­pli­cit, asu­pra ra­tei aban­do­nu­lui șco­lar.

Ta­rif re­dus, con­form le­gii

Con­form Le­gii edu­cați­ei nați­o­na­le, ele­vii be­ne­fi­cia­ză de „ta­rif re­dus cu mi­ni­mum 50% pen­tru tran­spor­tul lo­cal în co­mun, de su­pra­față, na­val și sub­te­ran, pre­cum și pen­tru tran­spor­tul in­tern au­to, fe­ro­viar și na­val, pe tot par­cur­sul anu­lui ca­len­da­ris­tic“. Acest drept al ele­vi­lor, de a be­ne­fi­cia de ta­rif re­dus, vi­ne cu obli­gația co­re­la­ti­vă a au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le (Con­si­lii Lo­ca­le sau Ju­dețe­ne, du­pă caz, în fun­cție de ti­pul tran­spor­tu­lui) de a acor­da

sub­venții tran­spor­ta­to­ri­lor, re­du­ce­ri­le con­sti­tu­ind o obli­gație de ser­vi­ciu pu­blic, în sen­sul Re­gu­la­men­tu­lui (UE) 1370/2007. La mo­men­tul ac­tual, sub­venți­o­na­rea tran­spor­tu­lui se fa­ce prin com­pen­sați­i­le de ser­vi­ciu pu­blic ofe­ri­te de că­tre au­to­ri­tăți­le lo­ca­le tran­spor­ta­to­ri­lor, în ba­za con­trac­te­lor de de­le­ga­re a ges­ti­u­nii ser­vi­ci­u­lui pu­blic, ne­fi­ind alt mod de a acor­da aces­te com­pen­sații fă­ră a se in­tra sub in­ci­de­nța aju­to­ru­lui de stat, așa cum pre­ve­de ace­lași re­gu­la­ment la ni­vel eu­ro­pe­an.

Efec­te­le or­do­na­nței

Prin proi­ec­tul de or­do­na­nță se do­rește eli­mi­na­rea tran­spor­tu­lui ju­dețe­an din Le­gea 92/2007 și ast­fel scoa­te­rea lui din sfe­ra ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce, ast­fel încât el să se des­fășoa­re în re­gim de con­cu­re­nță. Acest fapt ar du­ce la dis­pa­riția obli­gați­i­lor de ser­vi­ciu pu­blic și im­po­si­bi­li­ta­tea acor­dă­rii com­pen­sați­i­lor

că­tre tran­spor­ta­tori, deci im­pli­cit ar fa­ce im­po­si­bi­lă res­pec­ta­rea drep­tu­lui ele­vi­lor la ta­rif re­dus.

To­to­da­tă, în mo­men­tul de față, pen­tru de­con­ta­rea na­ve­tei ele­vi­lor, Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a im­pus, prin Ordo­na­nța Gu­ver­nu­lui nr. 69/2016, obli­gația de ser­vi­ciu pu­blic a tran­spor­ta­to­ri­lor de a emi­te abo­na­men­te pen­tru ele­vi res­pec­tând un ta­rif ma­xi­mal, în li­mi­te­le că­ru­ia abo­na­men­te­le ele­vi­lor să poa­tă fi de­con­ta­te. Or, în ipo­te­za eli­mi­nă­rii tran­spor­tu­lui ju­dețe­an din sfe­ra ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce, nu vor mai exis­ta ta­ri­fe ma­xi­ma­le, iar de­con­ta­rea na­ve­tei ele­vi­lor va fi ire­a­li­za­bi­lă.

Sem­nal de alar­mă

Fe­de­rația Ele­vi­lor din Ro­mânia tra­ge un sem­nal de alar­mă asu­pra fap­tu­lui că prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru ca­re ele­vii aban­do­nea­ză școa­la în Ro­mânia es­te si­tuația ma­te­ria­lă de­fi­ci­ta­ră. La mo­men­tul

ac­tual, sta­tis­ti­ci­le nu sunt de­loc îmbu­cu­ră­toa­re: 32,2% din per­soa­ne­le între 0 și 17 ani trăind sub pra­gul să­ră­ci­ei, iar apro­xi­ma­tiv 20% din co­pii trăi­esc în sta­re de de­pri­va­re ma­te­ria­lă se­ve­ră, con­form Insti­tu­tu­lui Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că. To­to­da­tă, 40% din co­pi­ii ță­rii se află în risc de să­ră­cie sau ex­clu­zi­u­ne so­cia­lă. Co­re­lând acest fapt cu ra­ta ri­di­ca­tă de pă­ră­si­re tim­pu­rie a șco­lii (18,1%) din Ro­mânia, mult mai ma­re de­cât țin­ta asu­ma­tă de ța­ra noas­tră până în anul 2020 (11,3%), ele­vii spun că Ro­mânia are ne­voie de mă­suri ca­re să re­me­di­e­ze si­tuația și să fa­ci­li­te­ze ac­ce­sul li­ber la edu­cație al ele­vi­lor.

„În acest con­text, adop­ta­rea unor mă­suri ca­re, con­trar ne­voi­lor sis­te­mu­lui, au me­ni­rea să afec­te­ze mii de ele­vi, lă­sându-i fă­ră po­si­bi­li­ta­tea de a ajun­ge la cur­suri și de­ter­mi­nându-i să aban­do­ne­ze școa­la, con­tri­bu­ind, ast­fel, la ine­chi­ta­tea sis­te­mu­lui edu­cați­o­nal din

Ro­mânia, es­te de o gra­vi­ta­te ire­pa­ra­bi­lă. So­li­ci­tăm pe ace­as­tă ca­le iniția­to­ri­lor, Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor și Mi­nis­te­ru­lui Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­trați­ei Pu­bli­ce, să re­tra­gă proi­ec­tul or­do­na­nței de ur­ge­nță și să înce­a­pă de­mer­su­ri­le pen­tru asi­gu­ra­rea unui ca­dru le­gal clar, ne­con­tra­dic­to­riu și ca­re să fa­ci­li­te­ze pro­te­cția so­cia­lă a ele­vi­lor.“, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții fe­de­rați­ei.

Fe­de­rația Ele­vi­lor din Ro­mânia (FER), for­ma­tă din Aso­ciați­i­le de ele­vi din: Con­sta­nța, Ma­ra­mu­reș, Că­lă­rași, Ba­cău, Vâlcea și Bu­cu­rești și Ilfov. Es­te su­sți­nu­tă, în acest de­mers,de Or­ga­ni­zația Sal­vați Co­pi­ii, Age­nția Împreu­nă, So­ci­e­ta­tea Aca­de­mi­că din Ro­mânia, Aso­ciația Hu­man Ca­ta­lyst, Fe­de­rația Nați­o­na­lă a Aso­ciați­i­lor de Pă­ri­nți din Învăță­mântul Preu­ni­ver­si­tar, Fe­de­rația Sin­di­ca­te­lor din Edu­cație „Spi­ru Ha­ret“, Fe­de­rația Sin­di­ca­te­lor Li­be­re din Învăță­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.