Zi­ua Z pen­tru vi­i­to­rul po­li­tic al lui Ne­ta­nya­hu

În Isra­el, ale­geri le­gis­la­ti­ve cu re­or­ga­ni­za­rea ta­be­re­lor po­li­ti­ce

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Isra­e­li­e­nii vo­te­a­ză astă­zi pen­tru ale­ge­rea Par­la­men­tu­lui și de­cid da­că Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, fi­gu­ră do­mi­nan­tă în viața po­li­ti­că, ră­mâne cel mai bun ga­rant al se­cu­ri­tății lor sau da­că tre­bu­ie să ple­ce din cau­za sus­pi­ci­u­ni­lor de co­ru­pție.

Cei pes­te șa­se mi­li­oa­ne de is­ra­e­li­eni cu drept de vot nu își aleg di­rect pre­mi­e­rul, ca­re va fi de­sem­nat de ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră. Dar acest scru­tin din 9 apri­lie 2019 es­te echi­va­lent cu un re­fe­ren­dum pen­tru sau con­tra lui „Bi­bi”, su­pra­nu­me­le cu ca­re Ne­ta­nya­hu es­te cu­nos­cut de toți com­pa­tri­oții săi. Pre­mi­e­rul Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, 69 de ani, aflat de 13 ani la pu­te­re, ca­re a con­dus ope­rați­uni mi­li­ta­re ale ță­rii sa­le și a vor­bit de la egal la egal cu gran­zii lu­mii, es­te an­ga­jat într-o bă­tă­lie in­de­ci­să pen­tru un al cin­ci­lea man­dat cu un no­vi­ce în po­li­ti­că, ge­ne­ra­lul Ben­ny Gan­tz. Până la ca­pă­tul unei cam­pa­nii elec­to­ra­le aprin­se, son­da­je­le au pla­sat Li­kud, par­ti­dul de dre­ap­ta al lui Ne­ta­nya­hu, la ega­li­ta­te cu lis­ta cen­tris­tă Albas­tru-Alb a lui Gan­tz. Însă, cu ce­le 30 de lo­curi în Knes­set pre­zi­se pen­tru fi­e­ca­re, și unul, și ce­lă­lalt ră­mân de­par­te de ma­jo­ri­ta­tea ab­so­lu­tă (61 din 120 de lo­curi) și vor tre­bui să se ali­e­ze cu alte for­mați­uni pen­tru a gu­ver­na.

În ajun, proi­e­cți­i­le erau fa­vo­ra­bi­le ac­tua­lu­lui pre­mi­er, Ne­ta­nya­hu. Li­de­rul unei coa­liții gu­ver­na­men­ta­le re­pu­ta­tă ca fi­ind cea mai de dre­ap­ta din isto­ria Isra­e­lu­lui, el ar pu­tea fi în frun­tea unei „coa­liții mult mai de dre­ap­ta”. Expe­rții aver­ti­ze­a­ză me­nți­o­nând par­tea con­si­de­ra­bi­lă a in­de­ciși­lor, exis­tând ris­cul ca

une­le lis­te pre­su­pu­se a se alia cu Li­kud să nu tre­a­că pra­gul ne­ce­sar de 3,25% de vo­turi pen­tru a fi re­pre­zen­ta­te în Par­la­ment. „La pri­ma ve­de­re, Li­kud are o ma­jo­ri­ta­te”, de­cla­ră Gi­de­on Ra­hat, pro­fe­sor de ști­i­nțe po­li­ti­ce, „dar si­tuația se poa­te schim­ba pen­tru că son­da­je­le nu spun cu ade­vă­rat ca­re par­tid va tre­ce pra­gul”. Vic­to­ria pă­rea asi­gu­ra­tă când, în de­cem­brie, Ne­ta­nya­hu a pro­vo­cat ale­geri an­ti­ci­pa­te înain­tea da­tei pre­vă­zu­te. O ma­ne­vră în plus din par­tea aces­tui om po­li­tic ce­le­bru pen­tru stra­te­gi­i­le sa­le, pen­tru a se întări cu le­gi­ti­mi­ta­tea unei vic­to­rii elec­to­ra­le în fața ame­ni­nță­ri­lor de in­cul­pa­re

din par­tea jus­tiți­ei. Du­pă ace­ea, el a vă­zut apă­rând un con­cu­rent se­ri­os în per­soa­na fos­tu­lui său șef de Stat Ma­jor, ge­ne­ra­lul Gan­tz. Și, în fe­brua­rie, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral a anu­nțat in­te­nția de a-l in­cul­pa pe Ne­ta­nya­hu pen­tru co­ru­pție, frau­dă și abuz de încre­de­re în trei afa­ceri de do­nații pri­mi­te din par­tea mi­liar­da­ri­lor, de schim­buri de bu­nuri între gu­vern și pa­troni și de ten­ta­ti­ve de înțe­le­geri cu pre­sa.

Un vot „strâns“

În ce­ea ce îl pri­vește pe Gan­tz, pu­ter­nic prin sta­te­le sa­le de ser­vi­ciu ca fost pa­rașu­tist și șef de Stat

Ma­jor (2011-2015), pro­pu­ne o mână de fi­er pen­tru apă­ra­rea ță­rii, o vi­zi­u­ne li­be­ra­lă asu­pra ges­ti­o­nă­rii so­ci­e­tății și mai ales o alter­na­ti­vă pen­tru re­con­ci­li­e­rea is­ra­e­li­e­ni­lor între ei du­pă anii de di­vi­zări. Con­frun­tat cu Ne­ta­nya­hu, nu­mit ade­sea „King Bi­bi”, Gan­tz a asi­gu­rat că „nici un li­der is­ra­e­lian nu es­te re­ge”. Gan­tz a afir­mat li­nia sa du­ră și bu­na-cre­di­nță aver­ti­zând Ira­nul și gru­pu­ri­le te­ro­ris­te, lă­sând de înțe­les că șe­fii te­ro­riști nu vor fi în si­gu­ra­nță da­că el va con­du­ce Isra­e­lul. Pre­mi­e­rul a ri­pos­tat vi­neri în co­ti­dia­nul Isra­el Hayon: „Ce con­te­a­ză es­te cel ca­re

con­du­ce, na­vi­ga­to­rul di­plo­ma­tic”. Sâmbă­tă se­a­ră, într-un ul­tim apel fă­cut elec­to­ra­tu­lui, el a asi­gu­rat că, în ca­zul re­a­le­ge­rii sa­le, are în ve­de­re ane­xa­rea co­lo­ni­i­lor is­ra­e­li­e­ne din Ci­si­or­da­nia, ce­ea ce echi­va­le­a­ză cu re­nu­nța­rea la so­luția nu­mi­tă „do­uă sta­te”, adi­că cre­a­rea unui stat pa­les­ti­nian co­e­xis­tând cu Isra­e­lul.Pa­ra­lel,față de lip­sa de ex­pe­ri­e­nță în di­plo­mație a con­tra­can­di­dați­lor săi, el a me­nți­o­nat sem­na­le­le po­zi­ti­ve veni­te din străi­nă­ta­te de la re­cu­noaște­rea de că­tre preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump a su­ve­ra­ni­tății is­ra­e­li­e­ne asu­pra pă­rții din Pla­to­ul

Go­lan si­rian ane­xat de Isra­el la re­pa­tri­e­rea ră­mășițe­lor unui sol­dat is­ra­e­lian dis­pă­rut du­pă răz­boi­ul din Li­ban din 1982, o reuși­tă la ca­re a con­tri­bu­it Ru­sia. Pes­te 400.000 de is­ra­e­li­eni trăi­esc în co­lo­ni­i­le din Ci­si­or­da­nia ocu­pa­tă și alți 200.000 lo­cu­i­esc în Ie­ru­sa­li­mul de Est,sec­to­rul pa­les­ti­nian din Orașul Sfânt.

Do­nald Trump s-a ară­tat pru­dent în pri­vi­nța re­zul­ta­tu­lui ale­ge­ri­lor is­ra­e­li­e­ne, pre­vă­zând un scru­tin „strâns” între Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu și prin­ci­pa­lul său con­cu­rent, Ben­ny Gan­tz. Dar a re­cu­nos­cut că es­te de par­tea ac­tua­lu­lui pre­mi­er.

FO­TO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.