Cât de so­li­dă mai es­te re­la­ţia Drag­nea-Dăn­ci­lă?

Romania Libera - - Prima Pagina -

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, au fost cri­ti­cați de preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, pen­tru re­fu­zul de a adop­ta or­do­na­nțe­le de ur­ge­nță re­fe­ri­toa­re la do­me­ni­ul jus­tiți­ei. „În par­tid s-a luat o

de­ci­zie. Si­gur, pen­tru unii, fa­cul­ta­ti­vă: ar­ti­co­le­le din Co­du­ri­le Pe­na­le de­cla­ra­te con­sti­tu­ţi­o­na­le să fie adop­ta­te prin or­do­na­nță de ur­ge­nță“, a spus Li­viu Drag­nea. Mi­nis­trul Jus­tiți­ei es­te, de mai mul­tă vre­me, o țin­tă a li­de­ru­lui PSD. Cri­ti­ci­le la adre­sa pre­mi­e­ru­lui sunt o no­u­ta­te. Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a avut, ieri, o întâlni­re în bi­ro­ul de la Pa­la­tul Vic­to­ria cu Tu­do­rel Toa­der. La fi­na­lul întâlni­rii, Toa­der a su­sți­nut că nu a fost abor­dat su­bi­ec­tul de­mi­si­ei sa­le din Gu­vern.

În ia­nua­rie, Tu­do­rel Toa­der a anu­nțat că pre­gă­tește o or­do­na­nță de ur­ge­nță pri­vind com­ple­tu­ri­le de 5 ju­de­că­tori ca­re ar ur­ma să re­des­chi­dă pro­ce­se de co­ru­pție cu sen­ti­nțe de­fi­ni­ti­ve. A in­ter­venit apoi în dis­cuție o OUG pen­tru in­tra­rea în vi­goa­re a ace­lor ar­ti­co­le din Co­du­ri­le Pe­na­le, mo­di­fi­ca­te anul tre­cut, ca­re au fost de­cla­ra­te con­sti­tuți­o­na­le de CCR. Cea mai im­por­tan­tă din­tre pre­ve­deri ar fi re­du­ce­rea ter­me­ne­lor de pres­cri­pție. In­tra­rea în vi­goa­re a aces­tor do­uă or­do­na­nțe l-ar fi aju­tat di­rect pe Li­viu Drag­nea în ape­lul pro­ce­su­lui în ca­re a pri­mit o con­dam­na­re de 3 ani și ju­mă­ta­te cu exe­cu­ta­re și i-ar fi per­mis pres­cri­e­rea con­dam­nă­rii cu sus­pen­da­re pen­tru „do­sa­rul re­fe­ren­du­mu­lui“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.