DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Am scris un text des­pre cos­tul co­rup­ţi­ei în Ro­mânia ani­lor bles­te­ma­ţi pe ca­re îi trăim. O ma­re tra­ge­die pen­tru noi – sun­tem a do­ua ţa­ră du­pă Si­ria ca exod al po­pu­la­ţi­ei, avem cea mai ma­re ra­tă a mor­ta­li­tă­ţii din UE. Ne dis­pa­re po­pu­la­ţia unui oraș ma­re în fi­e­ca­re an. Din pă­ca­te am fo­lo­sit un ter­men pe ca­re nu tre­bu­ia să îl fo­lo­sesc – ho­lo­caust. Pen­tru mi­ne Ho­lo­caus­tul es­te sim­bo­lul ab­so­lut al rău­lui și, din gre­se­a­lă, l-am fo­lo­sit ini­ţial pen­tru a des­crie du­re­rea prin ca­re tre­cem. Însă – evi­dent – si­tua­ţia noas­tră nu poa­te fi com­pa­ra­tă cu ade­vă­ra­tul Ho­lo­caust. Am șters cu­vântul și înlo­cu­it cu un ter­men ge­ne­ric – ge­no­cid.“

ANDREI CARAMITRU, CONSILIERU­L PREȘEDINTE­LUI USR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.