Ce proi­ec­te are Gu­ver­nul Ro­mâni­ei în Tul­cea

Inves­tiți­i­le în Del­ta Du­nă­rii și po­dul pes­te Du­nă­re sunt pri­o­ri­ta­re.

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Tul­cea are ne­voie de in­ves­tiții. Ace­as­ta a fost con­clu­zia unei de­le­gații ofi­cia­le for­ma­tă din mi­niștrii Agri­cul­tu­rii, Tran­spor­tu­ri­lor și Inter­ne­lor, con­du­să de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ca­re s-a de­pla­sat în ju­deț, re­cent. Vi­zi­ta a avut ca scop inau­gu­ra­rea bur­sei de pește și a no­u­lui se­diu al Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră de la Isac­cea.

Po­dul, obi­ec­tiv nați­o­nal

Po­dul pes­te Du­nă­re, des­pre ca­re se dis­cu­tă de ani buni, es­te o pri­o­ri­ta­te nați­o­na­lă, spu­ne Vi­o­ri­că Dăn­ci­lă. „Es­te o in­ves­tiție foar­te im­por­tan­tă atât pen­tru Do­bro­gea, cât și la ni­vel nați­o­nal. I-am ce­rut dom­nu­lui mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor să fa­că o foaie de par­curs, ast­fel încât să ne înca­drăm în ter­me­nul de re­a­li­za­re a aces­tui pod, dar și să tri­mi­tă, din nou, la Bru­xel­les un stu­diu de tra­fic pe acest pod, lu­cru pe ca­re l-a și fă­cut. Ne do­rim ca acest pod să fie in­tro­dus în Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal In­fras­truc­tu­ră Ma­re, pen­tru a fi re­a­li­zat pe fon­duri eu­ro­pe­ne. Con­si­der că es­te unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve ca­re se va re­a­li­za în Do­bro­gea, un

obi­ec­tiv aștep­tat, des­pre ca­re s-a vor­bit de foar­te mult timp și ca­re ne do­rim să se tran­sfor­me în re­a­li­ta­te“, a de­cla­rat pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

In­ves­tiții în del­tă

În tim­pul vi­zi­tei, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, Ho­ria Te­o­do­res­cu, a su­bli­niat ne­voia in­ves­tiți­i­lor în del­tă. „Având în ve­de­re ne­voi­le del­tei, noi, cei de la Tul­cea, vrem să re­a­li­zăm o up­gra­da­re a stra­te­gi­ei de dez­vol­ta­re a Del­tei Du­nă­rii, res­pec­tiv pe Instru­men­tul Te­ri­to­rial de In­ves­tiții pen­tru pe­ri­oa­da de fi­na­nța­re vi­i­toa­re. Ace­as­ta va fi strict pe Del­ta Du­nă­rii, fă­ră fi­na­nțări pe in­fras­truc­tu­ră ma­re, ci pen­tru re­zol­va­rea tu­tu­ror pro­ble­me­lor del­tei. Vom avea ne­voie de su­sți­ne­rea dum­nea­voas­tră în re­lați­o­na­rea cu Ban­ca Mon­dia­lă, pen­tru up­gra­da­rea aces­tei stra­te­gii pe trei zo­ne im­por­tan­te: dez­vol­ta­rea tu­ris­mu­lui, a pes­cu­i­tu­lui și a agri­cul­tu­rii nu­mai pe are­a­lul Del­tei Du­nă­rii și al mun­ci­pi­u­lui Tul­cea. Del­ta es­te po­pu­la­tă, tre­bu­ie să avem gri­jă de oa­me­nii del­tei, tre­bu­ie să gă­sim me­to­de­le prin ca­re acești oa­meni să ai­bă un stan­dard de viață nor­mal“, a de­cla­rat cu acest pri­lej preșe­din­te­le Ho­ria Te­o­do­res­cu.

Cu ace­as­tă oca­zie, cum spu­neam, a fost inau­gu­ra­tă și bur­sa de pește.

Se­di­ul nou pen­tru Po­liția de Fon­ti­e­ră Isac­cea

De­le­gația mi­nis­te­ria­lă a par­ti­ci­pat și la inau­gu­ra­rea no­u­lui se­diu al Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră Isac­cea. Înce­pând cu lu­na apri­lie 2019, po­li­ţiștii de fron­ti­e­ră din ca­drul Sec­to­ru­lui Po­li­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Isac­cea-Gar­da de Coas­tă be­ne­fi­cia­ză de un se­diu nou, mo­dern, con­stru­it la stan­dar­de eu­ro­pe­ne. Va­loa­rea in­ves­ti­ţi­ei a fost de apro­xi­ma­tiv 10.159.100 lei fă­ră TVA, pro­veni­tă din fon­duri eu­ro­pe­ne ne­ram­bur­sa­bi­le „Fon­dul pen­tru Se­cu­ri­ta­tea Inter­nă“(7.619.384 lei), com­po­nen­ta Fron­ti­e­ră și Vi­ze și bu­ge­tul de stat (2.539.769 lei). Din punct de ve­de­re ope­ra­tiv, no­ul se­diu al Sec­to­ru­lui Po­li­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Isac­cea es­te am­pla­sat în ime­dia­ta apro­pi­e­re a Dru­mu­lui Eu­ro­pe­an 87, ce­ea ce per­mi­te o de­pla­sa­re ope­ra­ti­vă a efec­ti­ve­lor în zo­na de com­pe­ten­ţă, iar con­stru­i­rea lui la pa­ra­me­trii teh­nici co­res­pun­ză­tori ce­rin­ţe­lor ac­tua­le a re­pre­zen­tat o pri­o­ri­ta­te pen­tru pro­gra­me­le de in­ves­ti­ţii ale Po­li­ţi­ei de Fron­ti­e­ră. Con­struc­ţia mo­der­nă a aces­tui se­diu co­res­pun­de ac­tua­lei con­cep­ţii de sus­ţi­ne­re a su­pra­ve­ghe­rii și con­tro­lu­lui fron­ti­e­rei, asi­gu­ră con­di­ţii de mun­că la stan­dar­de eu­ro­pe­ne (mo­bi­li­er mo­dern, echi­pa­men­te de co­mu­ni­ca­ţii și in­for­ma­ti­că), pre­cum și spa­ţii pen­tru adă­pos­ti­rea mij­loa­ce­lor de mo­bi­li­ta­te te­res­tră și na­va­lă (ga­raj, spă­lă­to­rie au­to, sta­ţie au­to­ma­tă de ali­men­ta­re cu car­bu­rant), pa­do­curi de câini și uti­li­tăți. Acest proi­ect a fost ne­ce­sar pen­tru cre­a­rea unor con­di­ţii op­ti­me de des­fășu­ra­re a ac­ti­vi­tă­ţi­lor și prac­ti­ci­lor de lu­cru în su­pra­ve­ghe­rea și con­tro­lul fi­zic al fron­ti­e­rei Ro­mâni­ei cu Ucrai­na, pre­cum și pen­tru a răs­pun­de ris­cu­ri­lor ge­ne­ra­te de in­fra­cți­o­na­li­ta­tea tran­sfron­ta­li­e­ră. De ase­me­nea, s-a avut în ve­de­re ne­ce­si­ta­tea crește­rii ca­pa­ci­tă­ţii de re­ac­ţie și in­ter­ven­ţie și dez­vol­ta­rea punc­te­lor de con­trol în ve­de­rea mo­ni­to­ri­ză­rii tra­fi­cu­lui pe flu­vi­ul Du­nă­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.