Suc­ces ca­te­go­ric pe te­re­nul Astrei

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a pa­tra din play-off-ul Li­gii I la fot­bal s-a încheiat luni se­a­ră. Vi­i­to­rul Con­sta­nța, fo­lo­sind din nou o for­mu­lă ex­pe­ri­men­ta­lă, s-a im­pus ca­te­go­ric pe te­re­nul unei echi­pe în de­ri­vă, Astra Gi­ur­giu. La rândul ei, FCSB a câști­gat pe Are­na Nați­o­na­lă împo­tri­va ce­lor de la Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe.

Vi­i­to­rul Con­sta­nța, ca și la me­ci­ul din run­da an­te­ri­oa­ră, a uti­li­zat o for­mu­lă ine­di­tă de echi­pă în de­pla­sa­rea de la Gi­ur­giu. Ge­or­ge Ga­nea, fi­ul lui Io­nel Ga­nea, a mar­cat un gol su­perb, la ca­re a con­tri­bu­it de­ci­siv bra­zi­lia­nul Eric. Apoi Ca­sap a mar­cat cu ca­pul,la o eroa­re de­fen­si­vă ne­per­mi­să

a astra­li­lor. Ali­bec a sta­bi­lit re­zul­ta­tul pri­mei re­pri­ze du­pă o in­cur­si­u­ne in­di­vi­dua­lă su­per­bă, ple­când în dri­bling de la cen­trul te­re­nu­lui. De me­nți­o­nat că go­lul Astrei s-a mar­cat în in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, Ro­ma­rio Pi­res fi­ind eli­mi­nat pen­tru do­uă gal­be­ne.

Proi­ec­tul lui Ha­gi mer­ge mai de­par­te

Con­du­să cu 2-1 la pau­ză, Astra a re­venit mai bi­ne de la ves­tia­re. A fost însă su­fi­ci­ent ca alte erori în apă­ra­re să îi dea po­si­bi­li­ta­tea lui Eric să fa­că 3-1, iar apoi, pe con­traa­tac, Ga­nea ju­ni­or a înscris și a con­sfi­nțit re­zul­ta­tul fi­nal la 4-1. Prin­ci­pi­ul ro­tați­ei es­te fo­lo­sit de Ghe­or­ghe Ha­gi in­vers, ma­jo­ri­ta­tea echi­pe­lor ali­ni­ind

în Cu­pă for­mu­le cu ju­că­tori mai puțin uti­li­zați.La Vi­i­to­rul Con­sta­nța s-a pus ac­cent însă pe Cu­pa Ro­mâni­ei, ti­tu­lari pre­cum Bă­luță, Ia­nis Ha­gi, Dră­guș și alții fi­ind me­na­jați du­pă vic­to­ria cu 2-1 de la Crai­o­va,din se­mi­fi­na­le­le Cu­pei.

Astra Gi­ur­giu-Vi­i­to­rul Con­sta­nța ar pu­tea fi ul­ti­mul act din Cu­pa Ro­mâni­ei. Până atunci, do­bro­ge­nii au ajuns la 26 de punc­te în cla­sa­ment, în timp ce Astra Gi­ur­giu are pa­tru înfrângeri con­se­cu­ti­ve în play-oŸ.

FCSB a va­lo­ri­fi­cat cri­za co­văs­ne­ni­lor

FCSB a obți­nut o vic­to­rie obli­ga­to­rie pen­tru a ră­mâne în coas­ta li­de­ru­lui CFR Cluj. Roș-al­baștrii au câști­gat cu 2-0 me­ci­ul con­tra ce­lor de

la Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe. Oas­peții au re­zis­tat în pri­ma re­pri­ză, dar ne­gli­je­nța lui Vi­e­ra a con­dus la pe­nal­ty-ul tran­sfor­mat de Gno­he­re. A ur­mat apoi, la 8 mi­nu­te dis­ta­nță,go­lul

lui Co­man ca­re a închis ta­be­la la 2-0.

Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe nu reușește să ia­să din cri­ză, echi­pa pre­gă­ti­tă de Eu­gen Ne­a­goe mar­când doar do­uă

go­luri în 2019. Lan­ter­na roșie a play-oŸ-ului nu pa­re a ve­dea lu­mi­nița de la ca­pă­tul tu­ne­lu­lui. FCSB are 34 de punc­te, fi­ind la trei lun­gi­mi dis­ta­nță de li­de­rul CFR Cluj.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.