Se­cu­ri­ta­tea tru­pe­lor ame­ri­ca­ne din Ori­en­tul Mij­lo­ciu, ame­ni­nța­tă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

SUA au pla­sat ofi­cial Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei ira­ni­e­ne pe lis­ta nea­gră a or­ga­ni­zați­i­lor te­ro­ris­te, iar șe­ful di­plo­mați­ei ame­ri­ca­ne, Mi­ke Pom­peo, a ce­rut luni tu­tu­ror „între­prin­de­ri­lor și băn­ci­lor” din lu­me să între­ru­pă re­lați­i­le fi­nan­cia­re cu pas­da­ra­nii.

Au­to­ri­tăți­le sa­ni­ta­re din între­a­ga lu­me sunt în aler­tă din cau­za unui fe­no­men îngri­jo­ră­tor - un agent in­fe­cți­os ca­re re­zis­tă la toa­te tra­ta­men­te­le se pro­pa­gă ra­pid și fa­ce vic­ti­me. Ci­u­per­ca nu­mi­tă Can­di­da au­ris ata­că per­soa­ne­le al că­ror sis­tem imu­ni­tar es­te slă­bit și se răs­pândește dis­cret în lu­me. A fost des­co­pe­ri­tă pen­tru pri­ma oa­ră în 2009 în Ja­po­nia și de­ja în 2016 era sem­na­la­tă într-un caz la Lon­dra. Alte

fo­ca­re au fost de­pis­ta­te și su­pra­ve­ghe­a­te în India, Pa­kis­tan și Afri­ca de Sud, iar în ul­ti­mii ani ci­u­per­ca uci­gașă a lo­vit în Ve­ne­zue­la și în Spa­nia. Re­cent, Can­di­da au­ris a ajuns la New York, New Jer­sey și Illi­nois, un­de Cen­tre­le fe­de­ra­le me­di­ca­le au tre­cut-o pe lis­ta ger­me­ni­lor con­si­de­rați „ame­ni­nțări ur­gen­te”.

De­ce­nii la rând, expe­rții în să­nă­ta­te au aver­ti­zat că su­pra­con­su­mul de an­ti­bi­o­ti­ce re­du­ce efi­ca­ci­ta­tea me­di­ca­men­te­lor con­tra in­fe­cți­i­lor bac­te­ri­e­ne. Re­cent, se ma­ni­fes­tă o ex­plo­zie de ci­u­perci re­zis­ten­te, adău­gând o no­uă di­men­si­u­ne înfri­coșă­toa­re unui fe­no­men ca­re sub­mi­nea­ză unul din­tre pi­lo­nii me­di­ci­nei mo­der­ne. În ter­meni sim­pli, ci­u­per­ci­le, ca și bac­te­ri­i­le, dez­vol­tă o apă­ra­re pen­tru a su­pra­vi­ețui me­di­ca­men­te­lor mo­der­ne. Cer­ce­tă­to­rii de­cla­ră că da­că nu sunt dez­vol­ta­te noi me­di­ca­men­te mai efi­ci­en­te și nu es­te re­du­să dras­tic uti­li­za­rea inu­ti­lă a an­ti­mi­cro­bi­e­ne­lor ris­cul se va ex­tin­de la po­pu­lația în bu­nă sta­re de să­nă­ta­te. În ab­se­nța mă­su­ri­lor, în 2050, ast­fel de in­fe­cții ar pu­tea uci­de 10 mi­li­oa­ne de per­soa­ne.

O an­che­tă a New York Ti­mes dez­vă­lu­ie că fe­no­me­nul bac­te­ri­i­lor ca­re de­vin re­zis­ten­te ca ur­ma­re a uti­li­ză­rii abu­zi­ve de an­ti­bi­o­ti­ce de­vi­ne tot mai greu de con­tro­lat. În plus, oa­meni de ști­i­nță ci­tați de co­ti­dia­nul ame­ri­can su­bli­nia­ză că fo­lo­si­rea ge­ne­ra­li­za­tă a fun­gi­ci­de­lor, în spe­cial în agri­cul­tu­ră, con­tri­bu­ie la re­cru­des­ce­nța ci­u­per­ci­lor re­zis­ten­te la me­di­ca­men­te­le des­ti­na­te oa­me­ni­lor. În SUA, cen­tre­le pen­tru con­tro­lul bo­li­lor, CDC, su­pra­ve­ghe­a­ză aces­te bac­te­rii și ur­ge­nța pa­re pal­pa­bi­lă, une­le ci­fre dez­vă­lu­ind am­ploa­rea pro­ble­mei, aces­te ti­puri de bac­te­rii su­per-re­zis­ten­te fă­când ra­va­gii. Din 2010, 23.000 per­soa­ne (din do­uă mi­li­oa­ne) ca­re au con­trac­tat in­fe­cții de acest tip au mu­rit. Într-un stu­diu re­cent, Uni­ver­si­ta­tea din Was­hin­gton pre­ci­ze­a­ză că nu­mă­rul mo­rți­lor le­ga­te de ase­me­nea ger­meni in­fe­cți­oși s-a înmu­lțit cu șap­te. Afa­ce­rea fun­gi­ci­de­lor și a an­ti­bi­o­ti­ce­lor es­te cea mai pro­fi­ta­bi­lă pen­tru ma­ri­le gru­puri far­ma­ceu­ti­ce. O piață es­ti­ma­tă la 40 mi­liar­de do­lari la sca­ră mon­dia­lă doar pen­tru an­ti­bi­o­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.