Au­tos­tra­da Pi­tești-Si­biu va cos­ta pa­tru mi­liar­de de eu­ro

Gu­ver­nul Dăn­ci­lă a re­a­pro­bat, acum câte­va zi­le, in­di­ca­to­rii teh­ni­co­e­co­no­mici pen­tru vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Si­biu– Pi­tești, a că­rei con­stru­cție va du­ra mai mult și va fi mult mai scum­pă de­cât se es­ti­ma inițial.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Gu­ver­nul Dăn­ci­lă a re­a­pro­bat in­di­ca­to­rii teh­ni­co– eco­no­mici pen­tru vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Si­biu-Pi­tești, a că­rei con­stru­cție va du­ra mai mult și va fi mult mai scum­pă de­cât se es­ti­ma inițial. Un nou tron­son al Au­tos­tră­zii A1, cel din­tre Pi­tești și

Si­biu, va avea lun­gi­mea de 122,11 ki­lo­me­tri și ar ur­ma să fie con­stru­it de-a lun­gul a 88 de luni, adi­că în aproa­pe opt ani. Aces­te da­te sunt me­nți­o­na­te în tex­tul Ho­tă­rârii de Gu­vern 196/2019 ca­re a apă­rut în ace­as­tă săp­tă­mână în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Amin­tim că, anul tre­cut, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă es­ti­ma că lu­cră­ri­le pe acest tron­son ar fi ur­mat să înce­a­pă în anul 2019 și ar fi du­rat pa­tru ani, adi­că între­gul tra­seu Si­bi­uPi­tești ar fi pu­tut fi stră­bă­tut, pe Au­tos­tra­da A1, în anul 2022.

Un nou tron­son al Au­tos­tră­zii A1, cel din­tre Pi­tești și Si­biu, va avea lun­gi­mea de 122,11 ki­lo­me­tri și ar ur­ma să fie con­stru­it de-a lun­gul a 88 de luni, adi­că în aproa­pe 8 ani. Aces­te da­te sunt me­nți­o­na­te în tex­tul HG 196/2019 ca­re a apă­rut în ace­as­tă săp­tă­mână în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Amin­tim că, anul tre­cut, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă es­ti­ma că lu­cră­ri­le pe acest tron­son ar fi ur­mat să înce­a­pă în 2019 și ar fi pu­tut du­ra pa­tru ani, adi­că între­gul tra­seu Si­biu–Pi­tești ar fi pu­tut fi stră­bă­tut, pe Au­tos­tra­da A1, în anul 2022.

Pre­vi­zi­u­ni­le op­ti­mis­te de anul tre­cut sunt însă con­tra­zi­se de tex­tul HG 196, pu­bli­ca­tă la da­ta de 8 apri­lie 2019 și sem­na­tă tot de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Tim­pul de exe­cuție crește de la 4 la 8 ani

HG 196 se re­fe­ră la „re­a­pro­ba­rea in­di­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­re­nți obi­ec­ti­vu­lui de in­ves­tiții Au­tos­tra­da Si­biu–Pi­tești“. Acest tron­son ru­ti­er se va întin­de pe te­ri­to­ri­ul ju­dețe­lor Si­biu, Vâlcea și Argeș, iar be­ne­fi­cia­rul va fi Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re (CNAIR).

Au­tos­tra­da va ur­ma tra­seul Pi­tești – Cur­tea de Argeș – Tig­ve­ni – Cor­ne­tu – Boița – Si­biu și va avea în to­tal 140 de po­duri, pa­sa­je și via­duc­te. Ce­le mai mul­te ame­na­jări de acest tip (52) vor fi pe tron­so­nul Cor­ne­tu–Tig­ve­ni.

Cel mai mult timp, adi­că exact 88 de luni, se va lu­cra la sec­to­rul de au­tos­tra­dă cu­prins între Boița (ju­dețul Si­biu) și Cor­ne­tu (ju­dețul Vâlcea). Din punc­tul de ve­de­re al con­struc­to­ru­lui, ce­le mai di­fi­ci­le tron­soa­ne vor fi Boița–Cor­ne­tu și Cor­ne­tu– Tig­ve­ni.

Mo­men­tul efec­tiv de de­cla­nșa­re a lu­cră­ri­lor va fi, în cea mai op­ti­mis­tă va­rian­tă, în anul 2020 – ex­pli­ca, la înce­pu­tul anu­lui 2019, pur­tă­to­rul de cu­vânt al CNAIR, Alin Șer­bă­nes­cu.

„Da­că vom sem­na con­trac­te în acest an, iar pen­tru lo­tu­ri­le 1 și 5 nu vor exis­ta con­tes­tații, am pu­tea in­tra în fa­za de proi­ec­ta­re și anul vi­i­tor în fa­za de exe­cuție. Pe lo­tu­ri­le 2, 3 și 4, da­că vom reuși să sem­năm con­trac­te în acest an și da­că nici aici nu vor exis­ta con­tes­tații, în 2020 s-ar fa­ce proi­ec­ta­rea, iar în 2021 s-ar pu­tea înce­pe lu­crul efec­tiv. Ori­cum, proi­ec­ta­rea tre­bu­ie fă­cu­tă cu ma­re ate­nție, ca să nu ne tre­zim ulte­ri­or că avem pro­ble­me în fa­za de exe­cuție. Pen­tru lo­tu­ri­le 1, 4 și 5 do­cu­men­tația e în re­gu­lă, se va lu­cra pe ba­za stu­di­u­lui re­vi­zu­it din 2008. Pen­tru lo­tu­ri­le 2 și 3 se va lu­cra cu stu­di­ul și cu hă­rți­le ge­o­lo­gi­ce“, pre­ci­za re­pre­zen­tan­tul CNAIR.

Prețul a cres­cut cu pes­te 3 mi­liar­de de lei

Va­loa­rea to­ta­lă a in­ves­tiți­ei va fi de 18.590.529 mii lei (18,5 mi­liar­de lei, adi­că apro­xi­ma­tiv 4 mi­liar­de eu­ro), in­clu­siv TVA, iar fi­nan­ţa­rea ar ur­ma să se asi­gu­re din fon­duri exter­ne ne­ram­bur­sa­bi­le şi de la bu­ge­tul de stat, prin bu­ge­tul Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor. Chel­tu­i­e­li­le vor fi eșa­lo­na­te de-a lun­gul a 8 ani, iar con­stru­cția pro­pri­u­zi­să ar ur­ma să înce­a­pă, în cel mai fa­vo­ra­bil caz, în anul 2020.

Din su­ma to­ta­lă, în pri­mul an vor fi alo­ca­te 919 mi­li­oa­ne lei. Cea mai ma­re chel­tu­ia­lă es­te pla­ni­fi­ca­tă în cel de-al trei­lea an: 3,99 mi­liar­de lei.

Inte­re­sant es­te fap­tul că, acum un an, un do­cu­ment pro­venit de la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor eva­lua cos­tul to­tal al au­tos­tră­zii Pi­tești– Si­biu la 15,06 mi­liar­de lei (cir­ca 3,25 mi­liar­de eu­ro). Cu alte cu­vin­te, în ul­ti­me­le 12 luni nu s-a con­stru­it ni­mic, dar cos­tul es­ti­mat al între­gii lu­crări a cres­cut cu pes­te 3 mi­liar­de lei. Pe de altă par­te, da­că 122,11 km de au­tos­tra­dă vor cos­ta 4 mi­liar­de eu­ro, re­zul­tă că un ki­lo­me­tru de au­tos­tra­dă ajun­ge la prețul co­lo­sal de 32,7 mi­li­oa­ne eu­ro.

De alt­fel, în mar­tie 2018, Age­nția Nați­o­na­lă pen­tru Achi­ziții Pu­bli­ce (ANAP) a res­pins do­cu­men­tația pen­tru li­ci­ta­rea tron­so­nu­lui 4 din au­tos­tra­da Si­biu–Pi­tești, între Tig­ve­ni și Cur­tea de Argeș (9,86 ki­lo­me­tri de au­tos­tra­dă), in­vo­când, prin­tre alte­le, cos­tul imens per ki­lo­me­tru, eva­luat la acel mo­ment la 36 mi­li­oa­ne eu­ro. Dar în ac­tua­la HG 196/2019 ace­lași sec­tor de drum, din­tre Tig­ve­ni și Cur­tea de Argeș, cos­tă 2.524.100 mii de lei. Astfel, prețul unui sin­gur ki­lo­me­tru de au­tos­tra­dă, pe dis­ta­nța din­tre Tig­ve­ni și Cur­tea de Argeș, de­pășește 54 mi­li­oa­ne eu­ro! Pri­ma va­rian­tă a in­di­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai aces­tui tron­son de au­tos­tra­dă fu­se­se in­di­ca­tă într-un stu­diu de fe­za­bi­li­ta­te ela­bo­rat încă din anul 2008. Dar acel stu­diu a fost con­si­de­rat in­su­fi­ci­ent, astfel că s-au ofe­rit 29 mi­li­oa­ne eu­ro, fă­ră TVA, doar pen­tru ac­tua­li­za­rea ace­lui stu­diu de fe­za­bi­li­ta­te. În anul 2016, tra­seul pre­vă­zut pen­tru vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă a fost re­fă­cut. Acor­dul de me­diu a fost eli­be­rat la fi­ne­le anu­lui 2018, iar cea mai re­cen­tă va­rian­tă a in­di­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici es­te cea din apri­lie 2019. Po­tri­vit aces­to­ra, vi­te­za de cir­cu­lație pe ma­gis­tra­la ru­ti­e­ră Pi­tești– Si­biu de pe au­tos­tra­da A1 va fi, în ge­ne­ral, de 120 km/oră, cu ex­ce­pția unui tron­son de mun­te, un­de se va cir­cu­la cu 100 km/oră.

Po­rți­u­nea de au­tos­tra­dă Pi­tești–Si­biu va des­con­ges­ti­o­na tra­fi­cul ru­ti­er prin ju­dețul Vâlcea, so­co­tit cel mai „tran­zi­tat“ju­deț al Ro­mâni­ei, cu un to­tal ce ajun­ge până la 100.000 de au­to­ve­hi­cu­le pe zi. Tot pe ra­za ju­dețu­lui Vâlcea se află una din­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se șo­se­le din Ro­mânia – cea din zo­na De­a­lul Ne­gru, de pe DN 7.

Au­tos­tră­zi­le A1 (Nă­dlac– Bu­cu­rești) și A2 (Bu­cu­rești– Con­sta­nța) fac par­te din Co­ri­do­rul IV Pa­neu­ro­pe­an, Dres­da–Istan­bul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.