Blo­caj la ne­go­ci­e­ri­le pen­tru pro­cu­ro­rul-șef eu­ro­pe­an

Ne­go­ci­e­ri­le pro­gra­ma­te la Bru­xel­les pen­tru de­sem­na­rea vi­i­to­ru­lui pro­cu­ror eu­ro­pe­an au fost anu­la­te, ieri, din cau­za blo­ca­ju­lui pe re­lația Par­la­men­tul Eu­ro­pe­a­nCon­si­li­ul UE. Între­gul pro­ces va fi amânat până du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re.

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Do­sa­rul va ră­mâne pe agen­da vi­i­to­ru­lui Par­la­ment Eu­ro­pe­an, ca­re va fi for­mat du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne din 2326 mai.”De­le­ga­ţia PE a de­cis să nu ai­bă încă o run­dă de dis­cu­ţii cu Con­si­li­ul, ce­ea ce înse­am­nă că tra­ta­ti­ve­le s-au încheiat fă­ră vreun acord. Îi va re­ve­ni no­u­lui Par­la­ment să de­ci­dă cum do­reş­te să pro­ce­de­ze. Noii mem­bri ai Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an ar pu­tea înce­pe pro­ce­du­ra de la ze­ro sau ar pu­tea con­ti­nua ne­go­ci­e­ri­le pe ba­za man­da­tu­lui ac­tual”,

a de­cla­rat un ofi­ţer de pre­să al Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an.

Eu­ro­de­pu­ta­tul li­be­ral Si­eg­fri­ed Mu­reșan afir­mă că ne­go­ci­e­ri­le pro­gra­ma­te, ieri, între Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an şi Con­si­li­ul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne pen­tru func­ţia de pro­cu­ror-şef eu­ro­pe­an nu au mai avut loc. Aces­ta ex­pli­că fap­tul că, în 18 apri­lie, ac­tua­lul Par­la­ment îşi sus­pen­dă ac­ti­vi­ta­tea întru­cât înce­pe cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar da­că până atunci Con­si­li­ul nu re­vi­ne la ma­sa ne­go­ci­e­ri­lor cu o po­zi­ţie fle­xi­bi­lă ne­go­ci­e­ri­le se vor re­lua du­pă ale­geri.

”Ne­go­ci­e­ri­le din­tre Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an şi Con­si­li­ul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne pri­vind po­zi­ţia de pro­cu­ror-şef eu­ro­pe­an pro­gra­ma­te pen­tru astă­zi nu vor avea loc. Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an are o po­zi­ţie ex­trem de cla­ră, sta­bi­li­tă ca ur­ma­re a unei au­di­eri pu­bli­ce şi ca ur­ma­re a do­uă rânduri de vo­turi în do­uă co­mi­sii de spe­cia­li­ta­te. Nu are sens să pur­tăm ne­go­ci­eri atât timp cât Con­si­li­ul UE nu es­te fle­xi­bil”, ex­pli­cat Si­eg­fri­ed Mu­reșan. ”Can­di­da­tul sus­ţi­nut de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an are toa­te ar­gu­men­te­le în fa­voa­rea sa: a fost si­tua­tă pe pri­mul loc în ur­ma eva­luă­rii fă­cu­te de co­mi­te­tul eu­ro­pe­an de ex­per­ţi in­de­pen­den­ţi, a de­venit can­di­da­tul ofi­cial al Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an ca ur­ma­re a unei au­di­eri pu­bli­ce şi a do­uă rânduri de vo­turi tran­spa­ren­te în ce­le do­uă co­mi­sii de spe­cia­li­ta­te, are spri­ji­nul tran­spar­ti­nic venit din mai mul­te in­sti­tu­ţii eu­ro­pe­ne şi are opo­zi­ţia oa­me­ni­lor cer­ta­ţi cu le­gea. Cu cât oa­me­nii cer­ta­ţi cu le­gea se opun mai mult, cu atât lu­mea de­mo­cra­tă e mai pu­ter­nic con­vin­să că es­te can­di­da­tul po­tri­vit”, a co­men­tat Si­eg­fri­ed Mu­reșan.

Cum au de­curs ne­go­ci­e­ri­le

Po­tri­vit aces­tu­ia, ne­go­ci­e­ri­le se vor re­lua ”când Con­si­li­ul va ară­ta fle­xi­bi­li­ta­te”.

”Men­ţi­o­nez că joi, 18 apri­lie, Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an îşi sis­te­a­ză ac­ti­vi­ta­tea, ur­mând pe­ri­oa­da de cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Da­că Con­si­li­ul nu vi­ne la ma­sa ne­go­ci­e­ri­lor până pe 18 apri­lie, atunci ne­go­ci­e­ri­le se vor re­lua du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Esti­mez că, du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, pri­o­ri­ta­tea po­li­ti­că a Gu­ver­nu­lui Fran­ţei va fi alta, nu cea de a ob­ţi­ne func­ţia de pro­cu­ror-şef eu­ro­pe­an. Ca ata­re, can­di­da­tul ro­mân va fi într-o po­zi­ţie mai bu­nă du­pă ale­geri”, a mai scris Mu­re­şan.

Până acum au exis­tat trei run­de de ne­go­ci­eri şi, du­pă fi­e­ca­re din­tre aces­tea, păr­ţi­le im­pli­ca­te şi-au re­a­fir­mat sus­ţi­ne­rea pen­tru can­di­da­ţii pre­fe­ra­ţi.

În timp ce Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an o sus­ţi­ne pe Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si, Con­si­li­ul UE îl sus­ţi­ne pe re­pre­zen­tan­tul Fran­ţei, Fra­nçois Boh­nert.

Con­si­li­ul UE și-a re­a­fir­mat sus­ţi­ne­rea pen­tru can­di­da­tul fran­cez la func­ţia de pro­cu­ror-şef eu­ro­pe­an, du­pă ce şi run­da a treia de ne­go­ci­eri a eşuat în 4 apri­lie. Echi­pa de ne­go­ci­e­re a Con­si­li­u­lui îşi ex­pri­mă re­gre­tul, într-un co­mu­ni­cat, că nu se fac pro­gre­se su­pli­men­ta­re în pri­vin­ţa de­sem­nă­rii pri­mu­lui pro­cu­ror-şef al UE.

Con­si­li­ul con­si­de­ră că pen­tru acest post es­te ne­voie de un pro­fe­si­o­nist cu ex­pe­ri­en­ţă, in­de­pen­dent, ca­re să poa­tă să pu­nă în func­ţi­u­ne in­sti­tu­ţia încă de la înce­put şi pre­ci­ze­a­ză că mi­si­u­nea pri­mu­lui pro­cu­ror-şef al UE pe par­cur­sul ce­lor 7 ani de man­dat va con­sta, în spe­cial, în con­stru­i­rea struc­tu­rii ad­mi­nis­tra­ti­ve şi ope­ra­ţi­o­na­le a in­sti­tu­ţi­ei şi în sta­bi­li­rea unor bu­ne re­la­ţii de lu­cru cu au­to­ri­tă­ţi­le ju­di­cia­re naţionale.

Ar­gu­men­te­le ne­go­cia­to­ri­lor

Echi­pa de ne­go­ci­e­re a Con­si­li­u­lui rei­te­re­a­ză fap­tul că, de­şi re­cu­noaş­te va­loa­rea ce­lor trei can­di­da­ţi se­lec­ta­ţi, can­di­da­tul pre­fe­rat al Con­si­li­u­lui pen­tru ace­as­tă func­ţie es­te Fra­nçois Boh­nert. Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an şi-a afir­mat și el din nou spri­ji­nul pen­tru fos­ta șe­fă a DNA, Lau­ra Co­druța Köve­si, pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an și îi re­proșe­a­ză Con­si­li­u­lui UE că „ce­de­a­ză pre­si­u­nii gu­ver­nu­lui ro­mân”.

Ju­dith Sar­gen­tini, eu­ro­de­pu­tat din par­tea Ver­zi­lor, o cu­nos­cu­tă su­sți­nă­toa­re a Lau­rei Co­druța Köve­si, a pos­tat mi­er­curi pe Twit­ter un me­saj în ca­re ara­tă că dis­cuți­i­le cu echi­pa de ne­go­ci­e­re de la Con­si­li­ul UE nu își au ros­tul atâta vre­me cât nu se ia în cal­cul ro­lul ju­cat de Gu­ver­nul Ro­mâni­ei în dis­cre­di­ta­rea fun­cți­ei de pro­cu­ror eu­ro­pe­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.