Vi­ce­a­mi­ra­lul Rob Kra­mer, co­man­dan­tul For­ţe­lor Na­va­le Olan­de­ze: „Sunt im­pre­si­o­nat de Por­tul Con­stan­ţa“

O na­vă de răz­boi olan­de­ză par­ti­ci­pă la cel mai ma­re exer­cițiu NATO din Ma­rea Nea­gră

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Co­man­dan­tul Fo­rțe­lor Na­va­le Olan­de­ze, vi­ce­a­mi­ra­lul Rob Kra­mer, se află zi­le­le aces­tea în Por­tul Con­sta­nța, un­de par­ti­ci­pă la cel mai am­plu exer­cițiu mi­li­tar NATO din Ma­rea Nea­gră, „Sea Shi­eld 2019“, la bor­dul fre­ga­tei HNLMS Ever­tsen.

Rob Kra­mer spu­ne că Por­tul Con­sta­nța es­te impor­tant atât din punct de ve­de­re mi­li­tar, cât și eco­no­mic. „Por­tul Con­sta­nța es­te un port impor­tant, de­si­gur, pen­tru că fa­ce par­te din zo­na Tra­ta­tu­lui NATO, deci es­te par­te a te­ri­to­ri­u­lui NATO. De ace­ea es­te la fel de impor­tant ca toa­te ce­le­lal­te zo­ne din are­a­lul NATO. De ase­me­nea, es­te impor­tant din punct de ve­de­re eco­no­mic. Da­că mă uit împre­jur aici, în Con­sta­nța, sunt foar­te im­pre­si­o­nat de acest port, es­te un port foar­te ma­re și cred că es­te foar­te impor­tant pen­tru ace­as­tă par­te a Eu­ro­pei, ca un punct

de in­tra­re. Deci, da, es­te un port impor­tant.“

Vi­ce­a­mi­ra­lul a su­bli­niat coo­pe­ra­rea mi­li­ta­ră din­tre Ro­mânia și Olan­da, mai ales în con­tex­tul pro­vo­că­ri­lor de se­cu­ri­ta­te în Ma­rea Nea­gră. „Ro­mânia și Olan­da sunt par­te a NATO. Es­te foar­te impor­tant să co­la­bo­răm înde­a­proa­pe și de ace­ea sun­tem foar­te mu­lțu­miți că sun­tem aici. Sunt mul­te pro­vo­cări în ce­ea pri­vește se­cu­ri­ta­tea na­va­lă pe tot cu­prin­sul lu­mii și în spe­cial aici, în Ma­rea Nea­gră“, a de­cla­rat aces­ta cu re­fe­ri­re la pre­ze­nța na­ve­lor ru­sești în Ma­rea Nea­gră.

Pi­ra­te­ria, un fe­no­men ce nu va dis­pă­rea

Cel mai înalt ofițer din Fo­rțe­le Na­va­le Olan­de­ze a vor­bit și des­pre fe­no­me­nul pi­ra­te­ri­ei, în con­tex­tul în ca­re el însuși a con­dus o ope­rați­u­ne în acest sens, în su­dul Afri­cii, sub egi­da ONU. În opi­nia sa, pi­ra­te­ria es­te una din­tre ce­le mai ve­chi înde­let­ni­ciri din lu­me, una ca­re nu va dis­pă­rea. „Între­ba­rea es­te ce vom fa­ce noi în le­gă­tu­ră cu acest lu­cru. În pri­mul rând, lu­crul pe ca­re tre­bu­ie să-l fa­cem es­te să des­cu­ra­jăm pi­rații, să nu se du­că pe ma­re pen­tru a de­tur­na na­ve. Pu­tem fa­ce acest lu­cru în mai mul­te mo­duri. Unul din­tre ele es­te să su­pri­măm acest fe­no­men cu na­ve mi­li­ta­re. Es­te însă impor­tant să ne ui­tăm și un­de se duc ba­nii din pi­ra­te­rie, da­că pu­tem să oprim acest flux de bani. În ce­le din ur­mă, to­tul se re­zu­mă la a oferi un mod de viață mai bun pen­tru oa­me­nii ca­re aleg să de­vi­nă pi­rați. Da­că mer­gem la ră­dă­ci­na pro­ble­mei și ne asi­gu­răm că au o viață mai bu­nă, atunci nu mai tre­bu­ie să de­vi­nă pi­rați. Nu exis­tă o sin­gu­ră so­luție, sunt mul­te zo­ne în ca­re tre­bu­ie să lu­crăm.“

Ro­mâni sal­vați din mâi­ni­le pi­rați­lor

Pi­ra­te­ria es­te un fe­no­men ce afec­te­a­ză și Ro­mânia. La 9 apri­lie 2019, Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a anu­nțat că cei trei ma­ri­nari ră­pi­ţi, pe da­ta de 3 mar­tie, de pe o na­vă afla­tă în lar­gul ape­lor sta­tu­lui To­go au fost eli­be­ra­ţi. Ce­tă­ţe­nii ro­mâni vor fi re­pa­tria­ţi în zi­le­le ur­mă­toa­re, aceștia fi­ind asis­ta­ţi de Amba­sa­da Ro­mâni­ei de la Abu­ja (Ni­ge­ria) pen­tru efec­tua­rea for­ma­li­tă­ţi­lor ne­ce­sa­re întoar­ce­rii lor în si­gu­ran­ţă în Ro­mânia – a tran­smis, mar­ţi se­a­ră, MAE. Sur­sa ci­ta­tă a pre­ci­zat că eli­be­ra­rea ma­ri­na­ri­lor a fost po­si­bi­lă da­to­ri­tă im­pli­că­rii com­pa­ni­ei an­ga­ja­toa­re, pre­cum și de­mer­su­ri­lor spe­ci­fi­ce ale Ce­lu­lei de Cri­ză a MAE pe lângă au­to­ri­tă­ţi­le abi­li­ta­te.

MAE anun­ţă, de ase­me­nea, că prin in­ter­me­di­ul Amba­sa­dei Ro­mâni­ei de la Abu­ja a mo­ni­to­ri­zat zil­nic ca­zul și a men­ţi­nut un con­tact per­ma­nent cu toa­te păr­ţi­le im­pli­ca­te în de­ru­la­rea pro­ce­du­ri­lor pen­tru eli­be­ra­re. Inci­den­tul s-a pe­tre­cut pe 3 mar­tie, când o na­vă la bor­dul că­reia se aflau 21 de ma­ri­nari ro­mâni a fost ata­ca­tă de pi­ra­ţi în apro­pi­e­rea unui port din To­go, trei ma­ri­nari fi­ind ră­pi­ţi.

Ce re­pre­zin­tă „Sea Shi­eld 2019“

Fo­rțe­le Na­va­le Ro­mâne or­ga­ni­ze­a­ză, în pe­ri­oa­da 5-13 apri­lie 2019, în ape­le te­ri­to­ria­le ale Ro­mâni­ei și în ape­le in­ter­nați­o­na­le ale Mă­rii Ne­gre acest exer­cițiu, la ca­re par­ti­ci­pă 14 na­ve mi­li­ta­re ro­mânești și 6 na­ve mi­li­ta­re din Bul­ga­ria, Ca­na­da, Gre­cia, Olan­da și Tur­cia, cu un to­tal de apro­xi­ma­tiv 2.200 de mi­li­tari, ca­re vor exer­sa pro­ce­duri întru­ni­te de lup­tă împo­tri­va ame­ni­nță­ri­lor su­bac­va­ti­ce, de su­pra­față și ae­ri­e­ne, adap­ta­te la ti­po­lo­gia ame­ni­nță­ri­lor de se­cu­ri­ta­te din re­gi­u­nea Mă­rii Ne­gre. Sce­na­ri­ul exer­ciți­u­lui es­te fic­tiv și ur­mă­rește pla­ni­fi­ca­rea și exe­cu­ta­rea unei Ope­rați­uni de Răs­puns la Cri­ză (CRO) sub man­da­tul unei Re­zo­luții a Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te al Orga­ni­zați­ei Nați­u­ni­lor Uni­te (UNSC), în con­tex­tul unui me­diu de se­cu­ri­ta­te ca­rac­te­ri­zat prin ame­ni­nțări si­me­tri­ce și asi­me­tri­ce.

Fo­rțe­le Na­va­le Ro­mâne, în ca­li­ta­te de gaz­dă, im­pli­că o struc­tu­ră im­pre­si­o­nan­tă de fo­rțe în des­fășu­ra­rea exer­ciți­u­lui „Sea Shi­eld 19“. Sub con­du­ce­rea și coor­do­na­rea Co­man­da­men­tu­lui Flo­tei vor fi do­uă fre­ga­te, do­uă cor­ve­te, do­uă dra­goa­re de mi­ne, do­uă na­ve pur­tă­toa­re de ra­che­te, do­uă na­ve ma­ri­ti­me pen­tru sca­fan­dri de lup­tă, trei re­mor­che­re ma­ri­ti­me, un de­tașa­ment de sca­fan­dri EOD (spe­cia­li­zați în lup­ta împo­tri­va ame­ni­nță­ri­lor su­bac­va­ti­ce), do­uă de­tașa­men­te mo­bi­le de lan­sa­re ra­che­te și alte na­ve de spri­jin, pre­cum și struc­tu­ri­le spe­cia­li­za­te dis­tinc­te, Bri­ga­da 243 Ra­di­o­e­lec­tro­ni­că și Obser­va­re, Di­re­cția Hi­dro­gra­fi­că Ma­ri­ti­mă, Cen­trul 110 Co­mu­ni­cații și Infor­ma­ti­că, Cen­trul pen­tru Teh­no­lo­gia In­for­mați­ei și Apă­ra­re Ci­ber­ne­ti­că, struc­turi ca­re vor asi­gu­ra su­por­tul spe­ci­fic de la țărm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.