Pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă afec­te­a­ză 10 lo­ca­li­tă­ţi din Con­stan­ţa

Până la ace­as­tă da­tă, au fost des­pă­gu­biți 852 de pro­pri­e­tari, va­loa­rea to­ta­lă a plăți­lor fi­ind de 3.966.650 lei.

Romania Libera - - Din Ţară - Cris­tian Ha­gi

DSVSA Con­sta­nța a anu­nțat că, până mi­er­curi du­pă-amia­ză, pe ra­za ju­dețu­lui Con­sta­nța, pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă (PPA) evo­lue­a­ză în 10 lo­ca­li­tăți. Înce­pând cu lu­na mar­tie 2019 au fost stin­se 81 de fo­ca­re din ce­le 92, dis­pu­nându-se ri­di­ca­rea res­tri­cți­i­lor apli­ca­te prin pro­gra­me­le de mă­suri în 39 de lo­ca­li­tăți de pe ra­za ju­dețu­lui Con­sta­nța. În acest sens au fost efec­tua­te in­spe­cții cli­ni­ce și tes­tări se­ro­lo­gi­ce cu re­zul­ta­te ne­ga­ti­ve pen­tru PPA din gos­po­dă­ri­i­le afla­te în zo­na de pro­te­cție a fi­e­că­rui fo­car, pre­cum și in­spe­cții cli­ni­ce în toa­te gos­po­dă­ri­i­le afla­te în zo­ne­le de su­pra­ve­ghe­re. În pre­zent au ră­mas 12 fo­ca­re ac­ti­ve PPA, a că­ror stin­ge­re e pla­ni­fi­ca­tă du­pă fi­na­li­za­rea in­spe­cți­i­lor cli­ni­ce. În ce­ea ce pri­vește evo­luția PPA la mis­treți, ace­as­ta a cu­nos­cut înce­pând cu 01.01.2019 o di­na­mi­că as­cen­den­tă, con­fir­mându-se ca­zuri de PPA la mis­treți gă­siți mo­rți sau vânați din 15 fon­duri de vână­toa­re afla­te pe ra­za ju­dețu­lui Con­sta­nța. „Până la ace­as­tă da­tă, au fost des­pă­gu­biți 852 de pro­pri­e­tari, va­loa­rea to­ta­lă a plăți­lor

fi­ind de 3.966.650 de lei”, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții DSVSA Con­sta­nța.

Vă re­a­min­tim că pre­zen­ţa vi­ru­su­lui PPA în ţa­ra noas­tră a fost sem­na­la­tă pen­tru pri­ma oa­ră pe 31 iu­lie 2017, în ju­de­ţul Sa­tu-Ma­re.

Evo­lu­ţia bo­lii es­te în per­ma­ne­nță mo­ni­to­ri­za­tă, prin exa­me­ne cli­ni­ce și de la­bo­ra­tor, iar zil­nic se ana­li­ze­a­ză si­tua­ţia exis­ten­tă, se apli­că mă­suri și se între­prind ac­ţi­uni în func­ţie de cir­cum­stan­ţe.

Mă­suri de pro­te­ja­re

De ase­me­nea, pen­tru a pro­te­ja por­cii de ace­as­tă boa­lă, spe­cia­liștii re­co­man­dă cres­că­to­ri­lor de por­ci­ne să res­pec­te mai mul­te sfa­turi: nu in­tra­ţi în adă­pos­tu­ri­le un­de crește­ţi por­cii cu încăl­ţă­min­tea și hai­ne­le cu ca­re aţi um­blat pe stra­dă; es­te re­co­man­dat chiar ca, pen­tru de­zin­fec­ţia la in­tra­rea în adă­post, să pu­ne­ţi o tă­vi­ţă cu paie îmbi­ba­te cu o so­lu­ţie sla­bă de so­dă caus­ti­că; crește­ţi por­cii doar în spa­ţii îngră­di­te, fă­ră po­si­bi­li­ta­tea de a ve­ni în con­tact cu porci străini de cur­tea dum­nea­voas­tră, cu porci mis­tre­ţi sau cu pro­pri­e­tari străini

Toa­te ani­ma­le­le sus­pec­te tre­bu­ie sa­cri­fi­ca­te şi neu­tra­li­za­te, iar pro­pri­e­ta­rii vor fi des­pă­gu­bi­ţi de că­tre stat. ca­re de­ţin porci do­mes­tici; nu hră­ni­ţi ani­ma­le­le cu res­turi ali­men­ta­re; da­că exis­tă vână­tori în fa­mi­lie ca­re aduc car­ne de mis­treţ, sub ni­cio for­mă nu da­ţi por­ci­lor apa pro­veni­tă de la spă­la­rea căr­nii sau res­turi de car­ne; nu scoa­te­ţi scroa­fe­le sau vi­e­rii din ex­ploa­ta­ţie în sco­pul mon­tei cu ani­ma­le din altă ex­ploa­ta­ţie; nu cum­pă­ra­ţi pur­cei din lo­curi ne­cu­nos­cu­te, fă­ră a fi iden­ti­fi­ca­ţi (cu cro­ta­lie) și fă­ră cer­ti­fi­cat sa­ni­tar ve­te­ri­nar de să­nă­ta­te eli­be­rat de me­di­cul ve­te­ri­nar de li­be­ră prac­ti­că împu­ter­ni­cit; nu fo­lo­si­ţi în hra­na ani­ma­le­lor iar­bă cu­le­a­să de pe câmp, pen­tru că ar fi pu­tut să vi­nă în con­tact cu porci mis­tre­ţi bol­na­vi.

Nu afec­te­a­ză oa­me­nii

Ori­ce sus­pi­ci­u­ne de boa­lă tre­bu­ie anun­ţa­tă ime­diat me­di­cu­lui ve­te­ri­nar de li­be­ră prac­ti­că con­ce­si­o­nar, altei au­to­ri­tăți sau D.S.V.S.A. Ju­de­ţe­a­nă. „Toa­te ani­ma­le­le sus­pec­te tre­bu­ie sa­cri­fi­ca­te și neu­tra­li­za­te, iar pro­pri­e­ta­rii vor fi des­pă­gu­bi­ţi de că­tre stat, în con­diți­i­le pre­vă­zu­te de le­gis­la­ţie”, mai spun re­pre­zen­ta­nții di­re­cți­ei.

Pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă nu afec­te­a­ză oa­me­nii, ne­e­xis­tând nici cel mai mic risc de îmbol­nă­vi­re pen­tru oa­meni, acest vi­rus având, însă, im­pact la ni­vel so­cial din punct de ve­de­re eco­no­mic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.