Me­da­lii și re­cor­duri pen­tru hal­te­ro­fi­le

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de hal­te­re pen­tru se­ni­ori au pro­gra­mat, la Ba­tu­mi,în Ge­or­gia, com­pe­tiția de­di­ca­tă hal­te­ro­fi­le­lor, în li­mi­te­le ca­te­go­ri­ei de greu­ta­te de 64 de ki­lo­gra­me. Lo­re­da­na To­ma și Iri­na Le­pșa, le­gi­ti­ma­te la CS Olim­pia Bu­cu­rești,un­de îi au an­tre­nori pe Con­stan­tin Urdaș,Do­ru Aga­che și Adrian Io­nes­cu, ne-au adus imen­se bu­cu­rii.

La sti­lul smuls,Lo­re­da­na To­ma a de­venit cam­pi­oa­nă eu­ro­pe­a­nă cu 111 ki­lo­gra­me, ur­ma­tă de co­le­ga sa Iri­na Le­pșa,me­da­lia­tă cu ar­gint

du­pă 102 ki­lo­gra­me așe­za­te pe hal­te­ră.La arun­cat, Lo­re­da­na a câști­gat cu 128 de ki­lo­gra­me, Iri­na Le­pșa ad­ju­de­cându-și me­da­lia de bronz, cu o per­for­ma­nță de 127 de ki­lo­gra­me. La to­tal olim­pic, Lo­re­da­na To­ma a de­venit cam­pi­oa­nă eu­ro­pe­a­nă cu 239 de ki­lo­gra­me, se­con­da­tă de Iri­na Le­pșa,ar­gint,cu 229 de ki­lo­gra­me.

Lo­re­da­na To­ma a do­bo­rât și pa­tru re­cor­duri con­ti­nen­ta­le. La smuls ea deți­ne stan­dar­de­le atât pen­tru se­ni­oa­re, cât și pen­tru U23, în timp ce la arun­cat și to­tal es­te în po­se­sia re­cor­du­ri­lor de ti­ne­ret U23. Pre­ce­den­te­le bor­ne îi apa­rți­neau tot hal­te­ro­fi­lei noas­tre. Re­cor­du­ri­le eu­ro­pe­ne de se­ni­oa­re,la arun­cat și to­tal, ră­mân va­can­te.

Fe­li­ci­tări pen­tru acest ex­ce­pți­o­nal pal­ma­res re­a­li­zat în nu­me­le Ro­mâni­ei. Per­for­ma­nțe­le hal­te­ro­fi­le­lor de la CS Olim­pia Bu­cu­rești aduc și o sem­ni­fi­ca­ti­vă con­tri­buție la punc­ta­jul olim­pic al ță­rii noas­tre,în ur­ma că­ru­ia se vor împă­rți co­te­le pen­tru To­kyo 2020.

Bi­la­nțul to­tal al de­le­gați­ei Ro­mâni­ei, la Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de hal­te­re pen­tru se­ni­ori din Ge­or­gia,se ci­fre­a­ză la 12 me­da­lii,din­tre ca­re 6 de aur,do­uă de ar­gint și pa­tru de bronz.

Între timp,la Bu­cu­rești,la Sa­la Po­li­va­len­tă „Ioan Kun­stGher­mă­nes­cu”, con­ti­nuă Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de lup­te pen­tru se­ni­ori.Până la ora închi­de­rii aces­tei ediții, de­le­gația noas­tră nu cu­ce­ri­se ni­cio me­da­lie,însă spe­ra­nțe­le sunt mari. Ori­cum, spec­ta­co­lul spor­tiv es­te unul de ți­nu­tă, iar noi vă in­vi­tăm la are­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.