Ru­sia și sta­te­le OPEC vor mă­ri­rea pro­duc­ţi­ei glo­ba­le de hi­dro­car­buri

Ru­sia do­rește să mă­re­as­că pro­du­cția glo­ba­lă de pe­trol, du­pă întâlni­rea cu ofi­cia­lii OPEC, din lu­na iu­nie. Ace­as­ta da­to­ri­tă îmbu­nă­tăți­rii con­diți­i­lor pi­eței și scă­de­rii sto­cu­ri­lor glo­ba­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Ru­sia do­rește să mă­re­as­că pro­du­cția glo­ba­lă de pe­trol, du­pă întâlni­rea cu ofi­cia­lii OPEC din lu­na iu­nie. Ace­as­ta da­to­ri­tă îmbu­nă­tăți­rii con­diți­i­lor pi­eței și scă­de­rii sto­cu­ri­lor glo­ba­le.

Sem­na­lul a fost dat de Ki­ril Dmi­tri­ev (foto), unul din­tre prin­ci­pa­lii ofi­cia­li ruși ca­re ur­mă­resc pro­mo­va­rea unui pact de apro­vi­zi­o­na­re cu ţi­ţei cu OPEC, pen­tru Fe­de­ra­ţia Ru­să.

Dmi­tri­ev, șe­ful fon­du­lui de stat rus pen­tru in­ves­tiții di­rec­te, a fost pri­mul ofi­cial rus ca­re a pre­zis o înțe­le­ge­re cu OPEC încă din anul 2016. De atunci, a de­venit un apă­ră­tor-cheie al Pac­tu­lui Ru­sia - OPEC, în po­fi­da pre­si­u­ni­lor fir­me­lor nați­o­na­le de pe­trol de a re­nu­nța la acord.

Dmi­tri­ev, un însăr­ci­nat al Mos­co­vei în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, în ge­ne­ral, și Ara­bia Sau­di­tă, în par­ti­cu­lar, a de­cla­rat în ul­ti­me­le luni că es­te încă prea de­vre­me pen­tru a pu­ne ca­păt re­du­ce­ri­lor de pro­du­cție, re­luând astfel po­ziția li­de­ru­lui de fac­to al OPEC, Ara­bia Sau­di­tă.

Efor­turi de coor­do­na­re

Într-o schim­ba­re apa­ren­tă a po­ziți­ei, Dmi­tri­ev a de­cla­rat că re­du­ce­ri­le de apro­vi­zi­o­na­re nu vor mai fi ne­ce­sa­re du­pă lu­na iu­nie. „Es­te des­tul de po­si­bil ca, având în ve­de­re si­tuația de pe piață și sto­cu­ri­le în scă­de­re ale OPEC și ale aliați­lor săi, să se poa­tă de­ci­de în iu­nie anul aces­ta să se re­nu­nțe la re­du­ce­ri­le de apro­vi­zi­o­na­re și, ulte­ri­or, să se spo­re­as­că pro­du­cția“, a de­cla­rat Dmi­tri­ev, la Mos­co­va.

„Ace­as­tă de­ci­zie nu va însem­na închei­e­rea acor­du­lui, ci o con­fir­ma­re a fap­tu­lui că par­ti­ci­pa­nții își con­ti­nuă efor­tu­ri­le de coor­do­na­re, atunci când es­te impor­tant nu nu­mai să se re­du­că, dar și să se cre­as­că pro­du­cția în fun­cție de con­diți­i­le pi­eței“, a de­cla­rat el.

Dmi­tri­ev și mi­nis­trul rus al Ener­gi­ei, Ale­xan­dr No­vak, s-au aflat sub o pre­si­u­ne spo­ri­tă în ul­ti­mul an, din par­tea unor fir­me pre­cum Ros­neft, al că­rei șef, Igor Se­cin, un aliat apro­piat al preșe­din­te­lui Vla­di­mir Pu­tin, a de­cla­rat că Ru­sia ar tre­bui să re­nu­nțe la re­du­ce­ri­le de pro­du­cție.

Se­cin su­sți­ne că Ru­sia își pi­er­de co­ta de piață în Sta­te­le Uni­te, ca­re nu par­ti­ci­pă la re­du­ce­ri­le de pro­du­cție și, prin ur­ma­re, a sti­mu­lat pro­du­cția până la un ni­vel-re­cord de apro­xi­ma­tiv 12 mi­li­oa­ne de ba­ri­li de pe­trol pe zi.

Ru­sia și Ara­bia Sau­di­tă pro­duc 11 mi­li­oa­ne, res­pec­tiv 10 mi­li­oa­ne de ba­ri­li de pe­trol pe zi, dar ar pu­tea crește pro­du­cția des­tul de re­pe­de da­că es­te ne­ce­sar.

Apa­rent, fă­ră un răz­boi al pre­ţu­ri­lor

În ia­nua­rie, Dmi­tri­ev de­cla­ra­se că Ru­sia nu ar tre­bui să înce­a­pă un răz­boi al prețu­ri­lor pe­tro­lu­lui împo­tri­va Sta­te­lor Uni­te, ci mai de­gra­bă să ți­nă se­a­ma de re­du­ce­ri­le de pro­du­cție, chiar și pe se­a­ma pi­er­de­rii co­tei de piață pe ter­men me­diu, amin­tește Reu­ters.

Kha­lid al-Fa­lih, mi­nis­trul sau­dit al Ener­gi­ei, mai spu­se­se că es­te impor­tant să se ex­tin­dă re­du­ce­ri­le de pe­trol până la sfârși­tul aces­tui an. Dar acum aces­ta a de­cla­rat că piața se îndre­ap­tă că­tre un echi­li­bru și a adău­gat că ima­gi­nea va de­ve­ni mai cla­ră în lu­na mai.

Si­tua­ţia de pe pi­ețe­le glo­ba­le de pe­trol s-a înăs­prit, în po­fi­da crește­rii pro­du­cți­ei din SUA, du­pă ce Was­hin­gto­nul a im­pus noi san­cți­uni Ira­nu­lui și Ve­ne­zue­lei, re­du­cându-și pro­du­cția și expor­tu­ri­le și luând efec­tiv co­ta de piață din Asia, în Eu­ro­pa.

OPEC și aliații săi au fost ne­voiți să-și anu­le­ze întâlni­rea din apri­lie și se vor reuni pe 25 iu­nie - 26 iu­nie, la ni­vel de ofi­cia­li, spu­nând că tre­bu­ie să va­dă mai întâi ce san­cți­uni noi va im­pu­ne Was­hin­gto­nul Ira­nu­lui la înce­pu­tul lu­nii mai.

„Astă­zi ve­dem că prețul pe­tro­lu­lui es­te sta­bil și sto­cu­ri­le scad. De­ci­zia din iu­nie va fi lua­tă în fun­cție de con­diți­i­le pi­eței, dar până acum ve­dem po­si­bi­li­tăți de crește­re a pro­du­cți­ei, ce­ea ce nu înse­am­nă închei­e­rea tran­za­cți­ei, ci con­ti­nua­rea lo­gi­că a aces­teia”, a de­cla­rat Dmi­tri­ev. “Acor­dul vi­ze­a­ză sta­bi­li­za­rea pi­eței. Une­ori am scă­zut pre­ţu­ri­le, dar alte­ori le creștem“, a adău­gat el.

Fe­de­ra­ţia Ru­să, de­pen­den­tă de veni­tu­ri­le din pe­trol și ga­ze

Ca­re es­te mi­za? Eco­no­mia Ru­si­ei es­te pu­ter­nic de­pen­den­tă de veni­tu­ri­le pe ca­re le ob­ţi­ne din pe­tro­lul și ga­ze­le pe ca­re le ex­tra­ge. Pri­vind în is­to­ri­cul da­te­lor ci­fri­ce, expor­tu­ri­le de ga­ze na­tu­ra­le ale Ru­si­ei au cres­cut la 64.290 mi­li­oa­ne USD în anul 2011, de la 47.739,3 mi­li­oa­ne USD în anul 2010.

Expor­tu­ri­le de ga­ze na­tu­ra­le ale Fe­de­ra­ţi­ei Ru­se au fost în me­die de 26.625,46 mi­li­oa­ne USD, între anii 1992 și 2011, ajun­gând la o va­loa­re ma­xi­mă de 69.107 mi­li­oa­ne USD în anul 2008 și la un ni­vel-re­cord al înca­să­ri­lor, de 8.757 mi­li­oa­ne USD, în anul 1992, con­form Tra­din­gEco­no­mics. com, da­că dis­cu­tăm des­pre ce s-a întâmplat până în 2011, ca un exem­plu plas­tic al or­di­ne­lor de mă­ri­me.

Ban­ca Mon­dia­lă es­ti­me­a­ză va­loa­rea to­ta­lă a re­sur­se­lor na­tu­ra­le ale Ru­si­ei la 75 de tri­li­oa­ne USD. Fe­de­ra­ţia Ru­să se ba­ze­a­ză pe veni­tu­ri­le din Ener­ge­ti­că pen­tru a-și ran­for­sa crește­rea eco­no­mi­că. Sta­tul are o abun­de­nță de pe­trol, ga­ze na­tu­ra­le și me­ta­le preți­oa­se, ca­re re­pre­zin­tă o ma­re par­te din expor­tu­ri­le Ru­si­ei.

Din anul 2012, sec­to­rul pe­tro­lu­lui și ga­ze­lor a re­pre­zen­tat 16% din PIB, 52% din veni­tu­ri­le bu­ge­tu­lui fe­de­ral și pes­te 70% din to­ta­lul ex­por­tu­ri­lor. Anul aces­ta, ex­por­tul de re­sur­se na­tu­ra­le a re­pre­zen­tat 60% din PIB-ul ță­rii. Ru­sia es­te con­si­de­ra­tă o su­per­pu­te­re ener­ge­ti­că. Are ce­le mai mari re­zer­ve de ga­ze na­tu­ra­le și es­te cel mai ma­re ex­por­ta­tor de ga­ze na­tu­ra­le. Es­te, de ase­me­nea, al doi­lea ma­re ex­por­ta­tor de pe­trol.

Con­trol

Ru­sia es­te un impor­tant fur­ni­zor de pe­trol și ga­ze pen­tru o ma­re par­te a Eu­ro­pei și fo­lo­sește aces­te ex­por­turi ca uneal­tă de re­tor­si­u­ne și con­trol asu­pra bă­trânu­lui con­ti­nent.

Mi­nis­te­rul Re­sur­se­lor Na­tu­ra­le și Me­di­u­lui rus a de­cla­rat pe 22 mar­tie, con­form Rus­sia Bu­si­ness To­day, că eco­no­mia Ru­si­ei se ba­ze­a­ză în ma­re mă­su­ră pe ex­por­tul re­sur­se­lor sa­le. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, mi­nis­te­rul a spus că va­loa­rea com­bi­na­tă a pe­tro­lu­lui, ga­zu­lui și a altor re­sur­se na­tu­ra­le, înce­pând cu anul 2017, de 845 de mi­liar­de de do­lari, echi­va­le­a­ză cu 60% din PIB. Pro­cen­tul ri­me­a­ză cu cel fur­ni­zat de alte da­te pu­bli­ce.

Con­form Wor­ldsTo­pExpor­ts.com, Ru­sia se află pe lo­cul al doi­lea în anul 2019, cu ex­por­turi to­ta­le de 93,3 mi­liar­de USD, re­pre­zen­tând 11,1% din to­ta­lul ex­por­tu­ri­lor de ţi­ţei brut, la ni­vel glo­bal. Pe pri­mul loc es­te Ara­bia Sau­di­tă, cu 133,6 mi­liar­de USD, iar SUA sunt de-abia pe lo­cul al 13-lea, cu 21,8 mi­liar­de USD.

Doar doi din­tre pri­mii 15 ex­por­ta­tori lis­ta­ţi de sur­sa ci­ta­tă au cres­cut va­loa­rea tran­spor­tu­ri­lor lor de țiței din anul 2013 până în anul 2017: Sta­te­le Uni­te, cu o crește­re no­ta­bi­lă, de 328% a veni­tu­ri­lor, și Ira­kul, cu un avans mo­dest, de 0,6%.

Con­form web­si­te-ului Gaz­prom Ex­port, în 2018, com­pa­nia a fur­ni­zat în ță­ri­le eu­ro­pe­ne un to­tal de 200,8 mi­liar­de de me­tri cu­bi de ga­ze na­tu­ra­le. Ță­ri­le din Eu­ro­pa de Vest au re­pre­zen­tat apro­xi­ma­tiv 81% din expor­tu­ri­le Gaz­prom Ex­port, în timp ce sta­te­le din Eu­ro­pa Cen­tra­lă au obți­nut 19%.

Piața Eu­ro­pei de Vest (in­clu­siv Tur­cia) con­su­mă cea mai ma­re par­te a ex­por­tu­ri­lor ru­sești. În anul 2018, Gaz­prom Ex­port a li­vrat 162,39 mi­liar­de de me­tri cu­bi de gaz pe pi­ețe­le din re­gi­u­ne. Be­ne­fi­cia­rii im­por­ta­nți sunt Ger­ma­nia, Tur­cia, Ita­lia, Ma­rea Bri­ta­nie și Fra­nța.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.