Expor­tu­ri­le Ro­mâni­ei ar pu­tea de­păși 70 mi­liar­de de eu­ro pe an

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Eco­no­mia ro­mâneas­că se îndre­ap­tă, în anul 2019, spre un re­cord is­to­ric în ce­ea ce pri­vește expor­tu­ri­le, es­ti­me­a­ză o ana­li­ză pri­vind co­me­rțul in­ter­nați­o­nal pre­zen­ta­tă de Mo­ney­corp - una din­tre ce­le mai mari com­pa­nii spe­cia­li­za­te în schim­buri va­lu­ta­re și plăți in­ter­nați­o­na­le.

Prin­ci­pa­le­le do­me­nii ca­re ar pu­tea asi­gu­ra de­păși­rea pra­gu­lui is­to­ric de 70 de mi­liar­de de eu­ro la ex­por­turi sunt, în anul 2019, con­stru­cția de au­to­mo­bi­le și pi­e­se au­to, in­dus­tria pre­lu­cră­toa­re, agri­cul­tu­ra și in­dus­tria de sof­twa­re, su­bli­nia­ză ana­li­za pre­zen­ta­tă de Mo­ney­corp.

În anul 2018, eco­no­mia ro­mâneas­că a ex­por­tat bu­nuri și ser­vi­cii de pes­te 67,7 mi­liar­de de eu­ro, ce­ea ce a re­pre­zen­tat o crește­re cu 81,3 la su­tă față de anul 2010,res­pec­tiv cu 8,1 la su­tă pes­te ni­ve­lul anu­lui 2017. “Esti­mă­ri­le pri­vind evo­luția din 2019 in­di­că o crește­re ce­va mai tem­pe­ra­tă față de anul pre­ce­dent, de sub 7%, spre ni­ve­lul de 72,4 mi­liar­de de eu­ro”, pre­ci­ze­a­ză stu­di­ul ci­tat.

In­dus­tria au­to, la tu­rație ma­xi­mă

In­dus­tria au­to, ca­re in­clu­de com­pa­ni­i­le Da­cia-Re­nault, Ford și pro­du­că­to­rii de pi­e­se au­to, va re­pre­zen­ta, pro­ba­bil, în anul 2019, prin­ci­pa­la sur­să de crește­re a ex­por­tu­ri­lor. Anul tre­cut, în 2018, acest sec­tor asi­gu­ra­se 18,8% din vo­lu­mul ex­por­tu­ri­lor (12,7 mld.eu­ro), în crește­re cu cir­ca 13 la su­tă față de anul 2017.

Expor­tu­ri­le de mașini,apa­ra­te și echi­pa­men­te au re­pre­zen­tat 28,7% din to­ta­lul ex­por­tu­ri­lor pe anul 2018,în crește­re cu 9,1% față de anul 2017.

„Lan­sa­rea noi­lor mo­de­le de au­to­mo­bi­le și ex­tin­de­rea afa­ce­ri­lor pro­du­că­to­ri­lor de pi­e­se și su­ban­sam­ble au­to vor re­pre­zen­ta, în ori­zon­tul 2019-2020, un fac­tor sem­ni­fi­ca­tiv în evo­luția ex­por­tu­ri­lor Ro­mâni­ei’’, afir­mă ana­liștii de la Mo­ney­corp.

In­dus­tria pre­lu­cră­toa­re ar ur­ma să asi­gu­re,în anul 2019, pes­te 30% din vo­lu­mul ex­por­tu­ri­lor, iar agri­cul­tu­ra și zoo­teh­nia vor avea pes­te 6 la su­tă. Aces­te evo­luții sunt po­si­bi­le în con­diți­i­le în ca­re 2018 a re­pre­zen­tat cel mai bun an pen­tru agri­cul­tu­ra ro­mâneas­că, cu ex­por­turi ca­re au de­pășit 3,57 mi­liar­de de eu­ro.

Expor­tu­ri­le de me­ta­le și pro­du­se din me­ta­le (de exem­plu fon­tă și oțel), pro­du­se­le sof­twa­re, car­bu­ra­nții, an­ve­lo­pe­le, mo­bi­la, tu­tu­nul și alte pro­du­se fi­ni­te din sec­to­rul ma­nu­fac­tu­ri­er se vor afla, de ase­me­nea, în to­pul ex­por­tu­ri­lor în 2019.

Ex­por­turi de soft de 4 mi­liar­de de eu­ro

Aso­cia­ţia Pa­tro­na­lă a Indus­tri­ei de Sof­twa­re și Ser­vi­cii IT es­ti­me­a­ză că pia­ţa lo­ca­lă de sof­twa­re și de ser­vi­cii IT va de­păși, în anul 2019, ni­ve­lul de 5,1 mi­liar­de de eu­ro, iar expor­tu­ri­le de sof­twa­re și de ser­vi­cii IT sunt es­ti­ma­te, pen­tru anul 2019, la 4 mi­liar­de de eu­ro.

Crește­rea vo­lu­mu­lui ex­por­tu­ri­lor es­te însoți­tă și de îmbu­nă­tăți­rea pro­fi­lu­lui aces­to­ra, în sen­sul că nu se mai ex­por­tă, cu pre­că­de­re, ma­te­rii pri­me, așa cum se întâmpla până în anul 2000. Din to­ta­lul ex­por­tu­ri­lor ro­mânești, pes­te 75 la su­tă re­pre­zin­tă, acum, pro­du­se­le ma­nu­fac­tu­ra­te,in­clu­siv pro­du­se fi­ni­te cu va­loa­re adău­ga­tă ma­re, “fapt ca­re atra­ge o dez­vol­ta­re eco­no­mi­că pe ori­zon­ta­lă, în ca­re sunt im­pli­ca­te tot mai mul­te com­pa­nii’’, pre­ci­ze­a­ză Cos­min Bu­cur, ma­na­ging di­rec­tor Mo­ney­corp Ro­mânia.

Po­tri­vit aces­tui stu­diu, pes­te 22.000 de com­pa­nii des­fășoa­ră, în pre­zent, ac­ti­vi­tăți de ex­port în Ro­mânia. Ce­le mai mul­te din­tre ele ac­ti­ve­a­ză în co­me­rț, in­dus­tria pre­lu­cră­toa­re, tran­sport/ de­po­zi­ta­re și agri­cul­tu­ră (1.067). 14.500 din­tre fir­me­le ca­re fac ex­por­turi, adi­că pes­te ju­mă­ta­te din­tre ele,au ca­pi­tal in­te­gral ro­mânesc.

În schimb,con­form aces­tei ana­li­ze, com­pa­ni­i­le cu ca­pi­tal străin din Ro­mânia ex­por­tă, în me­die, de 5 mi­li­oa­ne de eu­ro,în timp ce fir­me­le cu ca­pi­tal in­te­gral ro­mânesc înre­gis­tre­a­ză o me­die de ex­por­turi de 600.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.