LAGAR Au­guSTALIN – no­ul zeu al ne­o­bo­lșe­vi­ci­lor – pi­er­de do­sa­re

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și Li­viu Drag­nea au fost pro­ba­bil cei mai vâna­ţi po­li­ti­ci­eni. Lor li s-au fă­cut do­sa­re pe­na­le de te miri pen­tru ce. Cul­mea, uni­cat în lu­me, li­de­ru­lui PSD i-au dat ani de pușcă­rie, cu sus­pen­da­re, ce-i drept, pen­tru că a îndem­nat lu­mea să ia­să la vot.

În SUA, pro­ba­bil cea mai de­mo­cra­ti­că uni­u­ne de sta­te din lu­me, „go to vo­te“e o ac­ţi­u­ne de abe­ce­dar de cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Să îndemni și să re­co­man­zi ale­gă­to­ri­lor să vo­te­ze e un prin­ci­piu fun­da­men­tal.

Aici, pen­tru că n-a întins bi­ne șo­ri­ci­ul și nu și-a îndoit spa­te­le (acum, doar în fa­ţa me­di­ci­lor n.a.), oa­me­nii sis­te­mu­lui se lup­tă, la cot cu preșe­din­te­le, să-l tri­mi­tă la închi­soa­re. Nici mai mult nici mai pu­ţin.

De ce o așa gra­bă? Ce atâta înve­rșu­na­re împo­tri­va ce­lor doi, mai ur­mă­ri­ţi de­cât co­me­te­le? Câtă for­ţă ne­vă­zu­tă, câtă ri­si­pă de ener­gie?

Vă­zând cât de zâmbi­tori sunt foștii pe­na­li, stră­mu­ta­ţi de bi­ne sau de ne­voie pe la PNL sau Pro Ro­mânia, mă­su­rându-i roșe­a­ţa din bu­jori lui Bla­ga și pi­e­lea tra­să du­pă ure­chi lui Fal­că, scrâșni­tul din din­ţi al lui Pon­ta și a altor co­le­gi ple­ca­ţi din PSD, pro­ba­bil din­tr-o sin­gu­ră cau­ză, a strânsu­lui de gât cu do­sa­re­le, sim­ţi și ve­zi – da­că ai to­ţi boii bi­ci­cle­te­lor aca­să – că unii au scă­pat. De ce? Pen­tru că au ști­ut, la fel ca Orban, când să îndoaie ge­nun­chii și să-și co­coșe­ze spi­nă­ri­le. Sis­te­mul i-a scos din do­sa­re și le-a proi­ec­tat o ca­ri­e­ră de good-boys. Nu­mai că nu prea mul­tă lu­me

se înghe­su­ie să-i vo­te­ze. Și aici e tot chi­chi­re­zul lup­tei sis­te­mu­lui de a-i tri­mi­te la hau­les pe li­de­rii ma­jo­ri­tă­ţii par­la­men­ta­re.

Nu exis­tă de­cât o sim­plă ex­pli­ca­ţie a îndârji­rii „jus­ti­ţi­ei de­pen­den­te doar de ser­vi­cii“: le e te­a­mă de vo­tul po­pu­lar.

Pen­tru că nu pot ares­ta ale­gă­to­rii re­curg la me­to­da scoa­te­rii din cur­să cu că­tușe­le sau cu ame­nin­ţa­rea lor.

De gâgă au fost și acu­za­ţi­i­le împo­tri­va lui Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu. A câști­gat ale­ge­ri­le din Isra­el en-fan­fa­re, cu spri­ji­nul ti­ne­ri­lor con­ser­va­tori ca­re nu s-au dus du­pă vre­jul de fa­so­le, po­re­clit stâlp al sta­tu­lui de drep­ţi.

Isra­e­li­e­nii n-au stat drep­ţi, ci au vo­tat drept cu Bi­bi,

spre dis­pe­ra­rea pa­ra­le­li­lor și de aco­lo ca­re nu m-ai pri­di­de­au cu acu­za­ţi­i­le împo­tri­va unu­ia din­tre cei mai mari oa­meni po­li­tici ai lu­mii.

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, po­si­bil con­tra­can­di­dat al lui Li­viu Drag­nea la preșe­din­ţie în in­te­ri­o­rul coa­li­ţi­ei PSD-ALDE, a fost între­bat des­pre anun­ţul lui Li­viu Drag­nea că ar can­di­da da­că va avea po­si­bi­li­ta­tea fi­zic. Li­de­rul ALDE a răs­puns cu o po­li­te­ţe de­zar­man­tă că du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re se va sta­bi­li în coa­li­ţie mo­dul în ca­re vor can­di­da la pre­zi­den­ţia­le, el afir­mând că își do­rește ca li­de­rul PSD Li­viu Drag­nea „să fie și să ră­mână li­ber“.

Doar sis­te­mul, lins pe pă­rul lui Au­guSTALIN și pro­ţă­pit pe sub fus­ta doam­nei, pri­ma doam­nă (neur­mă­ri­tă

pe­nal) știe că cel mai bun ad­ver­sar (vor­ba lui Va­le­riu Stoi­ca, fos­tul preșe­din­te PNL) e ad­ver­sa­rul mort.

Se­cu­ri­ta­tea pa­re dis­pe­ra­tă când ci­tește pro­pri­i­le son­da­je de opi­nie, mult di­fe­ri­te de ce­le vântu­ra­te de ali­nii su­pă­ra­ţi pe PSDrag­nea, din lip­să de qvo­rum la ofer­te­le de cer­ce­ta­re.

Și atunci ce fa­ce? Mușcă și pu­ne ju­de­că­to­rii să de­ci­dă mai re­pe­de, că li se ter­mi­nă la po­po­tă și șpri­ţul și Da­men-val­sul. Aici nu mă re­fer la fir­ma ca­re a pi­er­dut li­ci­ta­ţia pen­tru Cor­ve­te și era pu­ter­nic sus­ţi­nu­tă de un oa­re­ca­re ser­vi­ciu de in­for­ma­ţii.

„Încă o cla­sa­re de ră­su­net a DNA. Par­che­tul an­ti­co­ru­pție a închis do­sa­rul în ca­re Vîntu acu­za că i-a dat mi­tă un mi­li­on de eu­ro lui

Tă­ri­ce­a­nu pen­tru nu­mi­rea lui Li­viu Mi­haiu gu­ver­na­tor al Del­tei“– ti­tra o ga­ze­tă ieri, sub ti­tlul de aler­tă. Iar vor­besc băi­e­ţii co­di­fi­cat ca-n vre­mu­ri­le când prin co­te­le ape­lor Du­nă­rii tran­smi­te­au sem­na­le că­tre ser­vi­ci­i­le străi­ne?

Nu știm un­de e aler­ta? Că i-a tur­nat acum câţi­va ani lui Tă­ri­ce­a­nu un hârdău în cap, de nici acum nu știe ci­ne e unel­ti­to­rul, mai tre­a­că mer­gă. Dar să-l acu­zi pe un om ca­re a ieșit mai me­reu la pro­tes­te – cum e Li­viu Mi­haiu – pen­tru o fap­tă ca­re-le nu exis­tă, e prea de to(n)t.

Ga­ze­ta de pe pe­re­te­le Uni­tă­ţii se văi­că­rea ne­voie ma­re că pro­cu­ro­rii au ales so­lu­ţia cla­să­rii, în lo­cul so­lu­ţi­ei de acid, pe ca­re au in­di­cat-o ei la­bo­ran­ţi­lor cu tre­se.

N-a fost să fie.

Dar to­tuși ci­ne va răs­pun­de pen­tru anii de stres și de târât tă­ri­ce­nii și liv­mi­haii prin par­che­te un­de mi­roa­se ca la Uni­ta­te, zic vo­ci­le tre­că­toa­re prin lo­cu­ri­le de ars șoa­re­cii?

„Aștep­tam acest mo­ment, nu de drag de Tă­ri­ce­a­nu, ci pen­tru că a exis­tat un do­sar fă­cut cu do­uă luni înain­te de ale­ge­ri­le din 2016, în scop elec­to­ral, în ca­re am fost vic­ti­mă co­la­te­ra­lă. De-aici înco­lo încep pro­ce­se­le pe ca­re le voi in­ten­ta ce­lor ca­re au con­spi­rat la asta. Nu știu ce bani s-au dat sau s-au luat, și de că­tre ci­ne. Știu că dau­ne­le mo­ra­le pe ca­re le voi ce­re pen­tru fap­tul că mi s-a stri­gat pe stra­dă: «La pușcă­rie!» vor fi mari“, a de­cla­rat Li­viu Mi­haiu pen­tru New­stan­dard.news

Re­zis­ten­ţii i-au stri­gat jur­na­lis­tu­lui de mo­ra­vuri gre­le și nu nu­mai: „La pușcă­rie.“

Se vor adu­ce re­pa­ra­ţii, dar tot sta­tul va plă­ti, nu amen­da­ţii jăn­da­ri­lor ca­re zi-lu­mi­nă re­zis­tă pe ba­nii cui, nu se știe, dar se bă­nu­ie.

Păi iar în ci­clu elec­to­ral? Do­sa­rul s-a cla­sat, dar oa­re de­cla­sa­ţii ce vor fa­ce când se va închi­de sta­bo­rul de pan­gli­cari?

LAGAR Au­guSTALIN, no­ul zeu al re­zis­ten­ţi­lor, fi­lo-bo­lșe­vici, va pri­mi mi­er­curi ora 18.00 la se­di­ul so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le GDS pre­mi­ul de me­rit. Ca­re GDS fu înfi­in­ţa­tă de un alt sta­li­nist no­to­riu: Sil­viu Bru­can. Pro­fe­tul poa­te fi de­co­rat post-mor­tem, mă­car cu or­di­nul împli­ni­rii. 20 de ani sun­tem tot noi. Zi­cea atunci. Și au tre­cut 30.

Eu zic că me­ri­tă să fim în co­mi­te­tul de pri­mi­re lui Au­guSTALIN!

FOTO EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.