PNL și-a lan­sat can­di­da­ţii la eu­ro­par­la­men­ta­re într-o clă­di­re a PSD

Pa­vi­li­o­nul Expo­ziți­o­nal es­te în su­bor­di­nea Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța, con­dus de PSD și PMP.

Romania Libera - - ACTUALITAT­E - Cris­tian Ha­gi

La întâlni­re au par­ti­ci­pat preșe­din­te­le Par­ti­du­lui Nați­o­nal Li­be­ral, Lu­do­vic Orban, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al PNL, Ro­bert Si­ghiar­tău, li­deri nați­o­na­li și lo­ca­li ai PNL, pri­mari, par­la­men­tari și can­di­dați la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, prin­tre ca­re și cei aflați pe pri­me­le lo­curi pe lis­tă, pre­cum Ra­reș Bog­dan, Si­eg­fri­ed Mu­reșan, Ci­prian Bușoi și Vlad Nis­tor.

Au mai par­ti­ci­pat pri­mari din Do­bro­gea, dar și su­te de sim­pa­ti­za­nți. De­ci­zia de a or­ga­ni­za lan­sa­re în pa­vi­li­on es­te oa­re­cum lo­gi­că, pen­tru că ju­dețul Con­sta­nța nu are spații adec­va­te pen­tru o întâlni­re de ase­me­nea am­ploa­re. Cârco­tașii și-au adus însă amin­te de vre­mu­ri­le când exis­ta USL.

Emi­si­u­ne po­li­ti­că în mu­zeu

Lan­sa­rea de azi vi­ne la câte­va săp­tă­mâni du­pă un scan­dal mon­stru cu o te­mă ase­mă­nă­toa­re. Atunci, Re­a­li­ta­tea TV a or­ga­ni­zat o emi­si­u­ne în in­te­ri­o­rul Mu­zeu­lui Nați­o­nal de Artă și Isto­rie, ca­re apa­rți­ne tot Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța. O emi­si­u­ne fil­ma­tă noap­tea, târziu, când pro­gra­mul se încheia­se. Aproa­pe trei ore și ju­mă­ta­te, Coz­min Gușă și o par­te din in­vi­tații săi au fă­cut po­li­ti­că în in­sti­tuția de cul­tu­ră, sub pre­tex­tul fil­mă­rii unei emi­si­uni des­pre cum es­te vă­zu­tă Ro­mânia, de la Con­sta­nța. Coz­min Gușă a afir­mat în emi­si­u­ne că a ajuns în Mu­zeul de Isto­rie „prin in­ter­venții“, da­to­ri­tă re­lați­i­lor pe ca­re le are. În emi­si­u­ne a fost pre­zent și un an­sam­blu fol­clo­ric din ca­drul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Ju­dețe­an Con­sta­nța „Te­o­dor T. Bu­ra­da“, in­sti­tuție afla­tă tot în su­bor­di­nea CJC. Con­du­ce­rea con­si­li­u­lui su­sți­ne că nu a apro­bat fil­ma­rea, iar di­rec­to­rul mu­zeu­lui, So­rin Co­les­ni­uc, a de­cla­rat că nu știa că emi­si­u­nea va fi una po­li­ti­că.

Pa­vi­li­o­nul Expo­zi­ţi­o­nal Con­stan­ţa a fost inau­gu­rat în anul 2008, de Ra­du Ma­ză­re și Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu, la cinci ani du­pă înce­pe­rea con­stru­cți­ei. Es­te pre­vă­zut cu o sa­lă de ex­po­zi­ţie în su­pra­fa­ţă to­ta­lă de pes­te 4.800 mp, o sa­lă de con­fe­rin­ţe cu ca­pa­ci­ta­te de 300 de lo­curi, pre­cum și spa­ţii des­ti­na­te di­ver­se­lor ser­vi­cii, dar și cen­tru de pre­să, ca­bi­net me­di­cal, se­cre­ta­riat, bi­ro­uri fir­me, zo­ne de ali­men­ta­ţie pu­bli­că etc. Su­pra­fa­ţa to­ta­lă a Pa­vi­li­o­nu­lui Expo­zi­ţi­o­nal es­te de pes­te 7.600 mp, dis­tri­bu­i­ţi în trei cor­puri dis­tinc­te.

De ac­ti­vi­ta­tea Pa­vi­li­o­nu­lui Expo­ziți­o­nal în CJC se ocu­pă Clau­diu Pa­laz, vi­ce­preșe­din­te al in­sti­tuți­ei și preșe­din­te al PMP Con­sta­nța.

Pa­vi­li­o­nul s-a fă­cut re­mar­cat, re­cent, du­pă ce con­si­li­e­rii ju­dețeni PSD și PMP au apro­bat con­stru­cția unui ca­targ ca­re a cos­tat 80.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.