Brăi­la și Ga­la­ţi­ul, ma­ri­le orașe de la Du­nă­re fă­ră pla­je ame­na­ja­te

Deși au Du­nă­rea la o arun­că­tu­ră de băţ, gă­lățe­nii și brăi­le­nii pot mer­ge la pla­jă nu­mai în con­ce­diu sau în ci­ty­bre­ak pe li­to­ral.

Romania Libera - - SPECIAL - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Pen­tru gă­lățeni și brăi­leni ur­me­a­ză încă un se­zon es­ti­val în ca­re nu vor avea ac­ces la o pla­jă ca­re să le ofe­re con­diții de­cen­te la prețuri ac­ce­si­bi­le. Alter­na­ti­ve­le sunt ce­le câte­va pis­ci­ne ad­mi­nis­tra­te de fir­me cu ca­pi­tal pri­vat, la ca­re ac­ce­sul și câte­va ore de pla­jă cos­tă câte­va zeci de lei. Dar la ba­zin nu e ca la pla­jă. Es­te o si­tuație pe­ni­bi­lă ca lo­cu­i­to­rii Ga­lați­u­lui, orașul încon­ju­rat de Du­nă­re, Si­ret și Prut și de pa­tru la­curi cu o su­pra­față to­ta­lă de 2.500 hec­ta­re de lu­ciu de apă, să fie ne­voiți să me­ar­gă la pis­ci­nă, în loc de pla­jă. Gă­lățe­nii și brăi­le­nii au nos­tal­gia pla­je­lor ame­na­ja­te pe ma­lul Du­nă­rii, la apă cur­gă­toa­re, cum exis­tau înain­te de 1990. Asta ar pre­su­pu­ne de­cât un mic efort fi­nan­ciar al mu­ni­ci­pa­li­tății pen­tru asi­gu­ra­rea ni­si­pu­lui, sem­na­li­za­rea zo­nei cu adânci­mi per­mi­se, asi­gu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor de sal­va­mar și a unui ca­bi­net me­di­cal, pre­cum și lu­cră­ri­le de întreți­ne­re a ba­zei de agre­ment. De ani de zi­le, edi­lii Ga­lați­u­lui vor­besc des­pre aqua­park-uri și in­ves­ti­tori stra­te­gici ca­re vor dez­vol­ta proi­ec­te am­biți­oa­se. În ur­mă cu aproa­pe 15 ani, se vor­bea la Ga­lați des­pre Proi­ec­tul „Ma­ri­na“, în ca­rul că­ru­ia o ma­re com­pa­nie din Isra­el in­te­nți­o­na să re­a­li­ze­ze la Pla­ja „Du­nă­rea“un aqua­land unic în Eu­ro­pa

de Est. Proi­ec­tul a eșuat de la dez­ba­te­rea pu­bli­că, când s-a aflat că fir­ma din Isra­el voia să con­stru­ias­că și câte­va blo­curi de lo­cu­i­nțe și spații pen­tru bi­ro­uri. Era un proi­ect ca­re a de­ran­jat or­go­li­i­le dez­vol­ta­to­ri­lor imo­bi­liari lo­ca­li.

Aqua­park-uri și în vârf de mun­te, nu­mai la Ga­lați și Brăi­la nu!

Con­stru­i­rea ba­ze­lor de agre­ment es­ti­val es­te în con­ti­nuă crește­re și în acest con­text în ul­ti­mii ani au apă­rut aqua­park-uri și în mul­te lo­ca­li­tăți din vârf de mun­te, ca­re nu sunt si­tua­te pe ma­lul unui râu. La Brașov exis­tă aqua­land-ul „Pa­ra­di­sul Acva­tic“, dez­vol­tat pe 24.000 mp, cu 8 pis­ci­ne, din ca­re șa­se aco­pe­ri­te, cu to­bo­ga­ne cu apă, sau­ne, ja­cuz­zi, gro­tă de re­la­xa­re, sa­lă de fit­ness, te­re­nuri de sport, res­tau­rant şi te­ra­se. La Sfântu Ghe­or­ghe exis­tă com­ple­xul „Ther­me Aqua Park“. Pa­re ab­surd, dar toc­mai la Ga­lați, orașul încon­ju­rat de Du­nă­re, Si­ret și Prut, înce­pe un nou se­zon es­ti­val în ca­re lo­cu­i­to­rii orașu­lui nu au ac­ces la ni­cio pla­jă, ștrand sau ba­ză de agre­ment acva­tic. Ace­e­ași si­tuație es­te și la Brăi­la, oraș si­tuat pe ma­lul Du­nă­rii, la 15 km de Ga­lați, un­de es­te pe fa­le­ză un mic ba­zin pen­tru co­pii, dar nu exis­tă o pla­jă ame­na­ja­tă.

„Pla­ja li­po­veneas­că“de la Brăi­la, aban­do­na­tă de 30 de ani

Brăi­le­nii au la dis­po­ziție o pla­jă nea­me­na­ja­tă, „Pla­ja li­po­veneas­că“, ca­re pe hârtie ar apa­rți­ne Admi­nis­trați­ei Nați­o­na­le „Ape­le Ro­mâne“, dar ca­re es­te un te­ri­to­riu al ni­mă­nui, pen­tru că în ul­ti­mii 30 de ani nu s-a mai ocu­pat ni­meni de re­a­me­na­ja­rea ei. Nu mai es­te ni­sip, ci un praf fin, adus de vânt. În po­fi­da săl­bă­ti­ci­ei lo­cu­lui, în fi­e­ca­re we­e­kend din se­zo­nul es­ti­val „Pla­ja li­po­veneas­că“es­te lua­tă cu asalt de su­te de brăi­leni și gă­lățeni, pen­tru că es­te sin­gu­ra pla­jă la Du­nă­re din zo­nă. Es­te și foar­te ris­can­tă, pen­tru că es­te în zo­na șe­na­lu­lui na­vi­ga­bil pen­tru na­ve ma­ri­ti­me, cu adânci­mea de pes­te 7 me­tri. Sunt înre­gis­tra­te frec­vent ca­zuri de înec, dar au­to­ri­tăți­le lo­ca­le nu între­prind ni­mic. Gă­lățe­nii mai merg la pes­cu­it la „Pri­za Du­nă­rii“, un fel de „pla­jă“de o su­tă de me­tri lun­gi­me, un­de n-a mai fost adus ni­sip din anii ´80 când s-a încer­cat ame­na­ja­rea aici a unei pla­je și a unui com­plex de agre­ment pen­tru an­ga­jații com­bi­na­tu­lui si­de­rur­gic. Cam la atât se re­zu­mă agre­men­tul es­ti­val în ce­le do­uă mari orașe de la Du­nă­re. Cau­za es­te, evi­dent, in­com­pe­te­nța pri­ma­ri­lor ca­re au con­dus ce­le do­uă orașe și nu s-au pri­ce­put să ad­mi­nis­tre­ze pla­je­le pe ca­re Ga­lați­ul și Brăi­la le ave­au în 1990.

Cum au fost dis­tru­se pla­je­le Ga­lați­u­lui

În 1990, la Ga­lați erau trei pla­je pe ma­lul Du­nă­rii, pe ma­lul tul­ce­an – Pla­ja „Co­cuța“, pla­ja de la Tur­nul de Te­le­vi­zi­u­ne și Pla­ja „Va­ca­nța“, la ca­re au­to­ri­tăți­le lo­ca­le adu­ce­au anual ni­sip și cam atât. Mai era și o pla­jă pe ma­lul La­cu­lui Bra­teș, când­va o pla­jă co­che­tă, cu pi­e­tre, ca la Efo­rie Sud. Pla­je­le „Co­cuța“și „Va­ca­nța“au fost aban­do­na­te. Pla­ja „Bra­teș“a fost con­ce­si­o­na­tă de Pri­mă­ria Ga­lați în 1997 și nu s-a mai in­ves­tit în mo­der­ni­za­re. În ad­mi­nis­tra­rea pri­mă­ri­ei ar mai fi și pla­ja de la La­cul Vână­tori, fos­tul „lac al par­ti­du­lui“, dar cum aces­ta e plin de mâl și se poa­te fa­ce pla­jă doar prin­tre bu­ru­i­e­ni­le cres­cu­te pe ma­lul la­cu­lui, nici vor­bă de ni­sip, din lip­să de cli­e­nți, ba­za de agre­ment a fost închi­să din 2013.

Cul­mea ri­di­co­lu­lui la Ga­lați: pla­ja cu dușuri!

La Ga­lați încă mai exis­tă Pla­ja „Du­nă­rea“ca­re a fost închi­să în 2014 din cau­ză că mu­ni­ci­pa­li­ta­tea nu pu­tea

asi­gu­ra mi­ni­me con­diții de igi­e­nă. A fost ame­na­ja­tă în zo­na Tur­nu­lui de Te­le­vi­zi­u­ne la înce­pu­tul ani­lor ´90. Era o ba­ză de agre­ment mo­der­nă, cu do­uă ba­zi­ne cu va­luri, un ba­zin pen­tru co­pii, te­re­nuri de mi­ni­golf, ba­ruri de pla­jă, ur­mând să fie ame­na­ja­tă și o dis­co­te­că în aer li­ber. Insta­lația de pro­du­ce­re a va­lu­ri­lor s-a de­fec­tat și nu a mai fost re­pa­ra­tă. Du­pă re­vi­zia din 2003, pla­ja a fun­cți­o­nat în con­diții ac­cep­ta­bi­le. Ba­zi­ne­le erau re­vop­si­te înain­tea fi­e­că­rui se­zon. Ulte­ri­or, din do­uă ba­zi­ne a mai ră­mas fun­cți­o­nal doar unul. În va­ra lui 2014, a mai fun­cți­o­nat un sin­gur ba­zin, um­plut cu apă joia și go­lit du­mi­ni­ca. În au­gust 2014, DSP Ga­lați a dis­pus închi­de­rea ba­zi­ne­lor și a altor obi­ec­ti­ve de la Pla­ja „Du­nă­rea“, din cau­za prea mul­tor ne­re­gu­li con­sta­ta­te, de la fap­tul că de­zin­fe­cția apei din ba­zi­ne se fă­cea ma­nual, la sta­rea de de­gra­da­re a ba­zi­ne­lor și gru­pu­ri­lor sa­ni­ta­re. Re­pre­zen­ta­nții Gos­po­dă­ri­re Urba­nă SRL, so­ci­e­ta­tea prin in­ter­me­di­ul că­reia Pri­mă­ria Ga­lați ad­mi­nis­tra pla­ja, au re­cu­nos­cut ne­re­gu­li­le des­co­pe­ri­te de DSP, dar spu­neau că nu pot fa­ce mai mult da­că pri­mă­ria nu alo­că fon­duri pen­tru mo­der­ni­za­re. De fapt, Gos­po­dă­ri­re Urba­nă SRL, o en­cla­vă a cli­en­te­le­lor PSD și PC/ALDE, pu­tea asi­gu­ra întreți­ne­rea și din înca­să­ri­le din ta­xe de in­tra­re, însă exis­tă sus­pi­ci­u­nea că ani de zi­le pla­ja a pro­dus bani „ne­gri“. Fos­tul pri­mar, Ma­ri­us Stan (PNL, UNPR), a încer­cat con­ce­si­o­na­rea pla­jei dar nu a gă­sit in­ves­ti­tori in­te­re­sați. Du­pă ale­ge­ri­le lo­ca­le din 2016, no­ul pri­mar, Io­nuț Pu­che­a­nu (PSD), a re­des­chis pla­ja ime­diat du­pă pre­lua­rea man­da­tu­lui, dar într-o va­rian­tă ri­di­co­lă: pen­tru că nu pu­tea fi pus în

fun­cți­u­ne ni­ci­un ba­zin din lip­sa unei in­sta­lații pen­tru de­zin­fec­ta­rea apei, gă­lățe­ni­lor le-au fost pu­se la dis­po­ziție doar câte­va dușuri. E ri­di­col ca pe ma­lul Du­nă­rii, la Ga­lați, să mer­gi la pla­jă ca să faci duș.

Inves­ti­to­rul „stra­te­gic“a in­ven­tat pla­ja cu pis­ci­nă de plas­tic

În apri­lie 2017 pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu anu­nța cu en­tu­ziasm con­ce­si­o­na­rea Pla­jei „Du­nă­rea“, pen­tru 49 de ani, fir­mei Ka­ran Bu­si­ness & Fi­nan­ce SRL Bu­cu­rești, ca­re se ocu­pă de ser­vi­cii de con­sul­ta­nță pen­tru afa­ceri și ma­na­ge­ment. Ofer­ta era atră­gă­toa­re, fi­ind pro­mi­se in­ves­tiții de 6,25 mi­li­oa­ne eu­ro, în mo­der­ni­za­rea com­ple­xu­lui de agre­ment, ca­re ur­ma să de­vi­nă aqua­park-ul „Jun­gle Splash“. La mo­men­tul sem­nă­rii con­trac­tu­lui, Ne­cu­lai Gă­lăța­nu, re­pre­zen­tan­tul Ka­ran Bu­si­ness, pro­mi­tea că de pe 15 iu­nie 2017 gă­lățe­nii vor avea ac­ces la unul din ce­le do­uă ba­zi­ne mari. Nu s-a întâmplat așa.

Gă­lățe­ni­lor le-a fost pu­să la dis­po­ziție, în au­gust 2017, o pis­ci­nă din plas­tic. În schimb, ta­ri­fe­le erau exor­bi­tan­te, de „Jun­gle Splash“! Intra­rea la pla­jă era de 15 lei pen­tru adu­lți și co­pi­ii pes­te 14 ani și 5 lei pen­tru co­pii între 5 și 14 ani. Un șez­long – 15 lei. Ac­ce­sul la ba­zin, da­că era po­si­bil, ar fi cos­tat 30 de lei. Prețuri de li­to­ral, con­fort de doi bani! De la o lu­nă la alta era evi­dent că cei de la Ka­ran Bu­si­ness nu prea ave­au bani de in­ves­tit în „Jun­gle Splash“și pro­ba­bil că spe­rau ca din înca­sări să aco­pe­re cos­tu­ri­le lu­cră­ri­lor. În 2017 și 2018, pri­ma­rul a ame­ni­nțat de mai mul­te ori Ka­ran Bu­si­ness SRL cu re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui, pen­tru ne­pla­ta su­me­lor da­to­ra­te pri­mă­ri­ei, dar re­pre­zen­ta­nții fir­mei au reușit de fi­e­ca­re da­tă să plă­te­as­că în zi­ua sca­de­nței. În pri­mă­va­ra lui 2018, Ka­ran Bu­si­ness a pa­sat afa­ce­rea unui alt in­ves­ti­tor, lui Mo­ham­mad Re­za­za­deh Ker­mani, ce­tă­ţe­an ita­lian de ori­gi­ne ira­nia­nă, ca­re de ase­me­nea nu avea ba­nii

ne­ce­sari in­ves­tiți­ei. În ce­le din ur­mă, Pri­mă­ria Ga­lați a re­zi­liat con­trac­tul de con­ce­si­u­ne. Din toa­tă ace­as­tă po­ves­te gă­lățe­nii s-au ales cu ex­pe­ri­e­nța ine­di­tă de a mer­ge la pla­ja de pe ma­lul Du­nă­rii ca să se bă­lă­ce­as­că într-o pis­ci­nă de plas­tic.

Un nou înce­put: din 2021, pri­ma pla­jă din zo­na Ga­lați-Brăi­la!

Du­pă câți­va ani de încer­cări de a scă­pa de gri­ja ad­mi­nis­tră­rii unei ba­ze de agre­ment es­ti­val, Pri­mă­ria Ga­lați a alo­cat pes­te 20 de mi­li­oa­ne de lei pen­tru mo­der­ni­za­rea Pla­jei „Du­nă­rea“. Zi­le­le tre­cu­te s-a încheiat li­ci­tația or­ga­ni­za­tă pen­tru re­a­bi­li­ta­rea și mo­der­ni­za­rea pla­jei, ofer­ta de­cla­ra­tă câști­gă­toa­re fi­ind cea a Aso­ci­e­rii Tan­crad SRL – Le­ma­cons SRL – Aqua Azur SRL, cu o pro­pu­ne­re fi­nan­cia­ră de 19.494.000 lei fă­ră TVA. Mu­ni­ci­pa­li­ta­tea își do­rește să tran­sfor­me Pla­ja „Du­nă­rea“într-un com­plex acva­tic mul­ti­fun­cți­o­nal in­te­grat în cir­cu­i­tul de agre­ment al orașu­lui. Prin­tre alte­le, se vor exe­cu­ta lu­crări de re­fa­ce­re și mo­der­ni­za­re a ba­zi­nu­lui cu va­luri și de re­a­li­za­re a unei pis­ci­ne de re­la­xa­re cu to­bo­gan pen­tru adu­lți. Va fi re­a­me­na­ja­tă pis­ci­na pen­tru co­pii, cu to­bo­ga­ne pen­tru ate­ri­za­re în pis­ci­nă. Va fi ame­na­jat un parc de aven­tu­ră ac­va­ti­că cu do­tări spe­cia­le pen­tru tra­see cu gra­de di­fe­ri­te de di­fi­cul­ta­te. Va fi ame­na­ja­tă și o zo­nă de food și o alta des­ti­na­tă or­ga­ni­ză­rii unor eveni­men­te, cu sce­nă, be­a­ch bar, etc. Din mo­men­tul în ca­re va fi dat or­di­nul de înce­pe­re a lu­cră­ri­lor, câști­gă­to­rul li­ci­tați­ei are la dis­po­ziție 18 luni pen­tru re­a­li­za­rea obi­ec­ti­vu­lui, din ca­re o lu­nă și ju­mă­ta­te pen­tru proi­ec­ta­re. Da­că se va reuși mo­der­ni­za­rea, în 2021 va fi sin­gu­ra pla­jă din zo­na Ga­lați - Brăi­la.

Pla­ja „Du­nă­rea“, un tun imo­bi­liar de 30 mi­li­oa­ne de eu­ro

Pen­tru mu­lți gă­lățeni es­te greu de înțe­les de ce nu poa­te mu­ni­ci­pa­li­ta­tea să asi­gu­re întreți­ne­rea unei ba­ze de agre­ment ca­re are nu­mai do­uă ba­zi­ne de înot. Nu-i ni­mic com­pli­cat și nu es­te de­loc cos­ti­si­tor. Chiar ar fi o sur­să de veni­turi pen­tru mu­ni­ci­pa­li­ta­te. O ex­pli­cație ar con­sta în fap­tul că ce­le 12 hec­ta­re ale Pla­jei „Du­nă­rea“, ca­re e si­tua­tă pe ma­lul Du­nă­rii, sunt vi­za­te și de ma­fia imo­bi­lia­ră. În iu­lie 2016, ime­diat du­pă ale­ge­ri­le lo­ca­le, a exis­tat chiar o încer­ca­re de dez­mem­bra­re a te­re­nu­lui în mai mul­te lo­turi, ca­re să fie con­ce­si­o­na­te se­pa­rat. La șe­di­nța Con­si­li­u­lui Mu­ni­ci­pal Ga­lați din 28 iu­lie 2016, pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu a inițiat proi­ec­tul de ho­tă­râre nr. 34/13.07.2016, ca­re se re­fe­rea la „dez­li­pi­rea în 4 lo­turi a te­re­nu­lui în su­pra­față to­ta­lă de 115.720 mp, si­tuat în Mu­ni­ci­pi­ul Ga­lați, str. Sa­turn nr. 25“, adi­că Pla­ja „Du­nă­rea“. Lo­tul 1, cu o su­pra­față de 20.387 mp, era „pla­jă cu ni­sip“, Lo­tul 2, de 6.910 mp era con­sti­tu­it de te­re­nuri pe ca­re se află dru­mu­ri­le de ac­ces, Lo­tul 3 – „pis­ci­ne, dușuri“, în su­pra­față de 26.629 mp, era te­re­nul pe ca­re se află ce­le do­uă ba­zi­ne mari și ba­zi­ne­le pen­tru co­pii, dar și dușu­ri­le, gru­puri sa­ni­ta­re, etc, iar Lo­tul 4 – „ver­san­tul“es­te su­pra­fața de 61.974 mp de te­re­nuri de pe Fa­le­za Du­nă­rii pe ca­re nu se află nici un fel de con­stru­cții. Inte­re­se­le imo­bi­lia­re vi­zau în spe­cial ce­le pes­te 6 hec­ta­re ale ver­san­tu­lui fa­le­zei ca­re ar fi ge­ne­rat o afa­ce­re imo­bi­lia­ră de suc­ces, pen­tru că es­te o su­pra­față ge­ne­roa­să, per­mițând con­stru­i­rea unui an­sam­blu re­zi­de­nțial la fa­le­za Du­nă­rii, zo­na cu ce­le mai scum­pe lo­cu­i­nțe din Ga­lați. Dar evi­dent că se pu­te­au con­strui blo­curi și în lo­cul ba­zi­ne­lor. La prețu­ri­le te­re­nu­ri­lor din zo­nă, va­loa­rea ce­lor 12 hec­ta­re pe ca­re se află pla­ja ar fi de 30 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Proi­ec­tul dez­mem­bră­rii te­re­nu­lui pla­jei a fost re­tras, pen­tru că se ris­ca un imens scan­dal.

Alter­na­ti­vă la Ga­lați: pla­ja de la „La­cul Par­ti­du­lui“

Pri­ma­rul Ga­lați­u­lui ia în cal­cul re­des­chi­de­rea uneia din pla­je­le „la­cus­tre“, a ce­lei de la „La­cul Par­ti­du­lui“, cum era de­nu­mi­tă în anii ´80, pen­tru că a fost con­stru­i­tă în mod spe­cial pen­tru ac­ti­viști și mi­liți­eni, sin­gu­rii ca­re ave­au ac­ces. Du­pă ´90 a fost re­de­nu­mi­tă „La­cul Vână­tori“. În lip­sa

Pla­jei „Du­nă­rea“poa­te fi o va­rian­tă, ba­za de agre­ment pu­tând fi mo­der­ni­za­tă cu bani eu­ro­peni, dar mai întâi tre­bu­ie re­zol­va­tă o pro­ble­mă ca­das­tra­lă, pen­tru că la­cul es­te si­tuat pe te­ri­to­ri­ul unei co­mu­ne de la mar­gi­nea orașu­lui. „La La­cul Vână­tori, e doar o pro­ble­mă de car­to­gra­fi­e­re. Din pă­ca­te li­nia de de­mar­ca­ţie în zo­na ca­re ar pu­tea atra­ge fon­duri ex­ce­de acest lac, el fi­ind tre­cut în are­a­lul co­mu­nei Vână­tori. Es­te pro­pri­e­ta­tea mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­la­ţi, dar e te­ri­to­riu al co­mu­nei Vână­tori și în mo­men­tul de fa­ţă proi­ec­tul nu es­te eli­gi­bil. Avem pro­mi­si­uni din ca­drul mi­nis­te­ru­lui că ace­as­tă har­tă se poa­te mo­di­fi­ca. Am înce­put de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru ca La­cul Vână­tori să poa­tă fi prins într-un proi­ect pe fon­duri eu­ro­pe­ne“, ne-a de­cla­rat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui.

Alt proi­ect blo­cat: ba­za de agre­ment nau­tic de la La­cul Bra­teș

În ur­mă cu câți­va ani, a exis­tat un proi­ect și mai in­te­re­sant. Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Ju­dețe­an Ga­lați și-au unit efor­tu­ri­le pen­tru a obți­ne de la Age­nția Nați­o­na­lă pen­tru Pes­cu­it și Acva­cul­tu­ră con­ce­si­o­na­rea La­cu­lui Bra­teș, cel mai ma­re lac ame­na­jat din ța­ră, cu un lu­ciu de apă de 2.040 hec­ta­re. Pe lângă fer­ma pis­ci­co­lă, la La­cul Bra­teș exis­ta înain­te de 1990 una din­tre ce­le mai im­por­tan­te zo­ne de agre­ment din Ga­lați. Exis­tau aici Pla­ja „Bra­teș“, hi­dro­bi­ci­cle­te și bărci pen­tru plim­bă­ri­le pe lac, dar și un res­tau­rant cu te­ra­să, o con­stru­cție sub for­mă de nu­făr, ca­re era asal­tat de gă­lățeni în spe­cial va­ra. Pla­ja „Bra­teș“a fost con­ce­si­o­na­tă de Pri­mă­ria Ga­lați în 1997 și cum nu s-a mai in­ves­tit de mult în mo­der­ni­za­re sau schim­ba­rea ni­si­pu­lui, gă­lățe­nii și-au pi­er­dut in­te­re­sul pen­tru ace­as­ta. Inte­nția Pri­mă­ri­ei și CJ Ga­lați era să re­a­me­na­je­ze pla­ja și o ba­ză de agre­ment nau­tic, in­clu­siv pen­tru iah­ting, ca­re ar fi pu­tut de­ve­ni una de in­te­res re­gi­o­nal. A eșuat și acest proi­ect de­oa­re­ce toa­te con­ce­si­o­nă­ri­le de te­re­nuri afe­ren­te unor la­curi și bă­lți sunt blo­ca­te du­pă ce Ordo­na­nța nr. 85/2016, pen­tru mo­di­fi­ca­rea Ordo­na­nței nr. 23/2008 pri­vind pes­cu­i­tul și ac­va­cul­tu­ra a fost de­cla­ra­tă „ne­con­sti­tuți­o­na­lă“de Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă, iar acum Ordo­na­nța 85 es­te blo­ca­tă în Par­la­ment un­de ar tre­bui mo­di­fi­ca­tă. În con­clu­zie, până în 2021 gă­lățe­nii și brăi­le­nii vor mer­ge la pla­jă pe Li­to­ral.

FOTO IULIAN GROSU

La Ga­lați a fost „in­ven­ta­tă“pla­ja cu pis­ci­nă din plas­tic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.