Ca­ra­ca­ti­ţa Ma­fi­ei in­fil­tre­a­ză ţă­ri­le din es­tul Eu­ro­pei

Romania Libera - - EXTERNE - Ga­bri­e­la Anghel

Cla­nu­ri­le Ma­fi­ei au în pre­zent ca țin­tă ță­ri­le din Eu­ro­pa de Est, mem­bre ale UE, un­de in­tră ca in­ves­ti­tori pen­tru a pro­fi­ta de fon­du­ri­le co­mu­ni­ta­re, po­tri­vit po­liți­ei ita­li­e­ne.

Cris­tia­no To­mas­si, co­lo­nel de ca­ra­bi­ni­eri la Di­re­cția nați­o­na­lă de an­che­te an­ti­ma­fia (DIA), a de­cla­rat pen­tru AFP că Ma­fia a înce­put să-și ex­tin­dă ten­ta­cu­le­le în es­tul Eu­ro­pei du­pă ce a gan­gre­nat rețe­aua eco­no­mi­că sau

so­cia­lă în alte țări eu­ro­pe­ne un­de acți­o­nea­ză ca niște „ce­lu­le can­ce­roa­se“. Pre­ze­nța ma­fi­ei ita­li­e­ne în Ger­ma­nia, Fra­nța sau în Spa­nia es­te cu­nos­cu­tă de mul­tă vre­me, dar de acum or­ga­ni­zația cri­mi­na­lă s-a întors spre ță­ri­le est-eu­ro­pe­ne. An­che­te efec­tua­te în Slo­va­cia au re­le­vat pre­ze­nța oa­me­ni­lor ´Ndran­ghe­tei, ma­fia ca­la­bre­ză, al că­ror obi­ec­tiv era ac­ce­de­rea la fon­duri eu­ro­pe­ne în um­bra că­ro­ra spa­lă uriașe­le lor su­me de bani pro­veni­te din di­ver­se tra­fi­ce. Ma­fia dis­pu­ne de in­cre­di­bi­le can­ti­tăți de bani obți­nuți din tra­fi­cul de dro­guri și su­me­le se­ches­tra­te în ope­rați­uni ale po­liți­ei sunt re­le­van­te. În ca­drul ope­rați­u­nii Gam­bling (Ca­la­bria, în 2017) au fost pu­se sub se­ches­tru cir­ca do­uă mi­liar­de de eu­ro obți­nu­te în do­me­ni­ul pa­ri­u­ri­lor ile­ga­le, al jo­cu­ri­lor on­li­ne. Se­ches­trul a cu­prins ca­pi­ta­luri, între­prin­deri, 1.500 de să­li de pa­ri­uri, nu­me­roa­se bu­nuri imo­bi­lia­re, amin­tește co­lo­ne­lul To­mas­si. Uriașe­le mij­loa­ce fi­nan­cia­re per­mit ma­fi­oți­lor să-și ex­tin­dă te­ri­to­ri­ul de in­flue­nță. La sfârși­tul lui mar­tie, au­to­ri­tăți­le de po­liție din Aus­tria și Ita­lia au dez­mem­brat o rețea de tra­fi­ca­nți ca­re fur­ni­zau ar­me cla­nu­lui ma­fi­ei na­po­le­ta­ne, Ca­mor­ra, du­pă ce în de­cem­brie

90 de ma­fi­oți le­gați de ´Ndran­ghe­ta au fost ares­tați în șa­se țări di­fe­ri­te. În ul­ti­mul ra­port se­mes­trial asu­pra ma­fi­ei, DIA su­bli­nia­ză că or­ga­ni­zația de cri­mă or­ga­ni­za­tă „po­lue­a­ză cir­cu­i­te­le fi­nan­cia­re și de cre­di­te, per­tur­bă con­cu­re­nța și bu­na fun­cți­o­na­re a pi­ețe­lor re­cur­gând la in­stru­men­te străi­ne de lu­mea an­tre­pre­no­ri­lor le­ga­li, fa­vo­ri­ze­a­ză ac­ti­vi­tăți sub­te­ra­ne și sus­trag veni­tu­ri­le fi­nan­cia­re de la im­po­zi­ta­rea fis­ca­lă“. Ma­fi­oții cau­tă mici an­tre­pre­nori în di­fi­cul­ta­te, cei ca­re au pro­ble­me în obți­ne­rea unui cre­dit din bănci, ca­re cer ga­ra­nții, etc. Ma­fia ofe­ră bani și din acel mo­ment între­prin­de­rea es­te ter­mi­na­tă, tre­când cu to­tul sub con­tro­lul ma­fi­ei, ca­re nu înce­te­a­ză să cre­as­că în ca­pi­ta­lul fir­mei până când înlă­tu­ră pro­pri­e­ta­rul. Nici un co­mer­ciant onest olan­dez, fran­cez, ger­man nu va pu­tea in­tra în con­cu­re­nță cu o astfel de fo­rță, su­bli­nia­ză ex­pe­rții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.