Bu­get-re­cord pen­tru par­ti­de

Su­me­le alo­ca­te de la bu­get pen­tru par­ti­de­le po­li­ti­ce au cres­cut de 18 ori com­pa­ra­tiv cu anul 2016. Ma­jo­ră­ri­le au fost po­si­bi­le pen­tru că par­la­men­ta­rii au mo­di­fi­cat le­gis­lația în in­te­re­sul pro­pri­i­lor par­ti­de.

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a ma­jo­rat de la an la an sub­ven­ţi­i­le pen­tru par­ti­de­le po­li­ti­ce, su­ma ajun­gând în 2019 să fie de 18 ori mai ma­re față de anul 2016.

În to­tal, bu­ge­tul pen­tru sub­venți­o­na­rea par­ti­de­lor es­te de 270 de mi­li­oa­ne lei în 2019. În 2016, par­ti­de­le au pri­mit 14,5 mi­li­oa­ne lei, în 2017 au pri­mit 32 de mi­li­oa­ne lei, iar în 2018 - 170 de

mi­li­oa­ne lei.

Astfel, de la înce­pu­tul anu­lui 2019 PSD a pri­mit 22.791.897 de lei de la bu­ge­tul de stat. În fi­e­ca­re lu­nă, so­cial-de­mo­crații pri­mesc de la bu­get 7.597.299 lei. În 2017, însă, PSD pri­mea în pri­me­le trei luni ale anu­lui mai puțin de trei mi­li­oa­ne de lei – 2.998.882 lei.

Şi bu­ge­tul pen­tru PNL a cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv fa­ţă de anul 2017. De la înce­pu­tul anu­lui, li­be­ra­lii au înca­sat 10.442.376 lei. PNL a pri­mit 3.480.796 lei în fi­e­ca­re lu­nă (ia­nua­rie, fe­brua­rie, mar­tie). În 2017, însă, par­ti­dul pri­mea doar 1.445.675 lei în pri­me­le trei luni de zi­le.

Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a acor­dat USR, de la înce­pu­tul aces­tui an, 3.070. 821 lei - câte 1.023.607 lei în fi­e­ca­re lu­nă. În 2017, USR a pri­mit doar 422.139 lei în pri­me­le trei luni ale anu­lui. ALDE a pri­mit de la înce­pu­tul lui 2019 2.269.961 lei, adi­că 756.587 lei lu­nar. La înce­pu­tul lui 2017, par­ti­dul pri­mea doar 350.601 lei. De ase­me­nea, şi bu­ge­tul PMP a cres­cut în ul­ti­mii doi ani. Până acum, PMP a înca­sat de la bu­get 1.497.950 lei – adi­că 492.650 lei lu­nar. Com­pa­ra­tiv, la înce­pu­tul lui 2017 par­ti­dul pri­mea doar 232.159 lei.

Șme­che­rie le­gis­la­ti­vă

Aces­te creșteri spec­ta­cu­loa­se sunt po­si­bi­le pen­tru că po­li­ti­ci­e­nii au mo­di­fi­cat le­gea fi­na­nță­rii par­ti­de­lor în in­te­res pro­priu. Sub­ven­ţia de la bu­ge­tul de stat se acor­dă în func­ţie de nu­mă­rul de vo­turi pri­mi­te la ale­ge­ri­le ge­ne­ra­le pen­tru Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor şi Se­nat, pre­cum şi în func­ţie de nu­mă­rul de vo­turi pri­mi­te la ale­ge­ri­le ge­ne­ra­le pen­tru au­to­ri­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce lo­ca­le.

Până în 2017, în func­ţie de sco­rul ob­ţi­nut la ale­ge­ri­le lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, par­ti­de­le pri­me­au o su­mă cu­prin­să între 0,01% şi 0,04% din „veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te în bu­ge­tul de stat“. Astfel, în 2016, par­ti­de­le po­li­ti­ce au pri­mit o sub­venție to­ta­lă de 14,5 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,013% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an). În 2017, toa­te for­ma­ţi­u­ni­le po­li­ti­ce ca­re au tre­cut pra­gul elec­to­ral au pri­mit împreu­nă 32 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,03% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an).

Ulte­ri­or, însă, po­li­ti­ci­e­nii au ajuns la con­clu­zia că le­gis­lația în vi­goa­re le îngră­dește mișcă­ri­le. În lu­na noi­em­brie 2017, în Co­mi­sia ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui, se­na­to­rul PSD Ma­rian Pa­vel a pro­pus ca pro­cen­tul des­ti­nat par­ti­de­lor să nu se mai cal­cu­le­ze din veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te la bu­ge­tul de stat, ci din Pro­du­sul Intern Brut (PIB). Or, PIB es­te mai ma­re com­pa­ra­tiv cu veni­tu­ri­le bu­ge­tu­lui de stat. Să luăm drept re­per anul 2018, când a înce­put să se apli­ce no­ua le­ge. Veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re proi­ec­ta­te pen­tru 2018 au fost es­ti­ma­te la 287,5 mld. lei, res­pec­tiv 31,7% din PIB.

2018, pri­mul an de crește­re

Amen­da­men­tul pro­pus de Ma­rian Pa­vel a fost adop­tat de ple­nul Se­na­tu­lui, iar la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, fo­rul de­ci­zi­o­nal, PNL a vo­tat pen­tru, ală­turi de PSD şi ALDE. Sin­gu­rul par­tid ca­re a vo­tat împo­tri­vă a fost USR. Le­gea a fost pro­mul­ga­tă de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis şi a in­trat în vi­goa­re pe 18 ia­nua­rie 2018. Astfel, anul tre­cut, po­tri­vit no­u­lui mod de cal­cul, par­ti­de­le au pri­mit 170 mi­li­oa­ne de lei, de cinci ori mai mult de­cât în 2017. Ba­nii sunt împă­rțiți de că­tre Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) în fun­cție de re­zul­ta­te­le obți­nu­te de par­ti­de la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re și lo­ca­le din 2016. În 2018 PSD a obți­nut o sub­venție de 96,8 mi­li­oa­ne lei, din ce­le 170 mi­li­oa­ne acor­da­te tu­tu­ror par­ti­de­lor par­la­men­ta­re, iar

PNL - pes­te 44 mi­li­oa­ne de lei. USR a pri­mit 13 mi­li­oa­ne lei, ALDE – 9,68 mi­li­oa­ne lei, PMP – 6,3 mi­li­oa­ne lei.

În bu­ge­tul pe anul 2019, pe ba­za unei es­ti­mări-re­cord a PIB-ului, Gu­ver­nul a pre­vă­zut pen­tru par­ti­de aproa­pe 400 mi­li­oa­ne de lei. Su­ma a fost pre­vă­zu­tă de bu­ge­tul ela­bo­rat de Da­ri­us Vâlcov, cu apro­ba­rea lui Li­viu Drag­nea. Ulte­ri­or, Co­mi­si­i­le de bu­get ale Par­la­men­tu­lui au adop­tat un amen­da­ment inițiat de Li­viu Drag­nea prin ca­re bu­ge­tul pen­tru par­ti­de a fost re­dus la 270 mi­li­oa­ne lei.

La înce­pu­tul anu­lui, s-a de­cis prin or­do­na­nță de ur­ge­nță ca sub­venția să poa­tă fi uti­li­za­tă și în cam­pa­nia elec­to­ra­lă. În pri­me­le trei luni, par­ti­de­le nu au be­ne­fi­ciat însă de între­a­ga sub­venție, de­oa­re­ce bu­ge­tul de stat a fost apro­bat abia în mar­tie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.