Ce mo­di­fi­cări ar tre­bui fă­cu­te la Co­dul Fis­cal

Exis­tă un set de ches­ti­uni prac­ti­ce și prag­ma­ti­ce ca­re tre­bu­ie să re­pre­zin­te mo­di­fi­cări la Co­dul Fis­cal. Vom de­ta­lia mai jos ca­re ar pu­tea fi aces­tea. Dis­cu­ţia es­te ace­e­ași ca și în lu­na de­cem­brie a anu­lui tre­cut.

Romania Libera - - ECONOMIE - Flo­rin Bu­des­cu

Es­te vor­ba, pe de o par­te, des­pre niște mo­di­fi­cări de fă­cut ca­re nu s-au mai con­cre­ti­zat, în schimb, a apă­rut OUG 114/2018, în de­cem­brie anul tre­cut, ulte­ri­or mo­di­fi­ca­tă prin OUG 19/2019, re­cent, anul aces­ta.

Acum, dis­cu­ţia es­te din nou des­pre ce ar tre­bui fă­cut în vi­i­tor, în do­me­ni­ul fis­ca­li­tă­ţii, ca și în de­cem­brie anul tre­cut, când stă­te­am de vor­bă cu Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia. Amin­tim sin­te­tic mo­di­fi­că­ri­le la ca­re se re­fe­rea Schwar­tz: prin­ci­pa­la mo­di­fi­ca­re pe ca­re o aștep­ta (și o aște­ap­tă și acum) me­di­ul de bus­si­nes es­te abro­ga­rea OG 79 (așa-nu­mi­ta “Ma­re Re­vo­lu­ţie Fis­ca­lă”, adi­că tre­ce­rea con­tri­bu­ţi­i­lor, în scrip­te, de la an­ga­ja­tor la an­ga­jat); anu­la­rea split TVA, o mă­su­ră fis­ca­lă ca­re și-a do­ve­dit to­xi­ci­ta­tea și ine­fi­ci­en­ţa; opri­rea crește­rii con­ti­nue a sa­la­ri­u­lui mi­nim brut pe eco­no­mie era a treia mă­su­ră aștep­ta­tă de an­tre­pre­nori.

Ar tre­bui scă­zut im­po­zi­tul pe pro­fit

Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, atra­ge aten­ţia că doar trei ca­pi­to­le de fis­ca­li­ta­te sunt pre­zen­te în OUG 114 (mo­di­fi­ca­tă prin OUG 19). 70% din ac­tul nor­ma­tiv se re­fe­ră la alte ac­te nor­ma­ti­ve, ca­re pri­vesc pro­gra­me eco­no­mi­ce. OUG 114 are și o par­te într-un fel bu­nă, spu­ne Ben­ţa: crește­rea veni­tu­ri­lor con­struc­to­ri­lor.

Par­tea proas­tă es­te că ace­as­tă crește­re a veni­tu­ri­lor se ba­ze­a­ză pe fap­tul că oa­me­nii nu-și dau se­a­ma că tre­bu­ie să eco­no­mi­se­as­că bani cât sunt în pe­ri­oa­da ac­ti­vă a vi­e­ţii pen­tru atunci când se vor pen­si­o­na și nu înţe­leg ros­tul su­pli­men­tu­lui de pen­sie, re­pre­zen­tat de Pi­lo­nul II de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii. Ei se gândesc doar la tim­pul

pre­zent, când vor cât mai mul­ţi bani de con­sum.

„Din punc­tul meu de ve­de­re, ta­xe­le, în acest mo­ment, sunt des­tul de scă­zu­te în Ro­mânia fa­ţă de alte sta­te”, a spus RL ex­per­tul. „Poa­te că la im­po­zi­tul pe pro­fit ar tre­bui să mai um­blăm, în sen­sul de a-l fa­ce mai scă­zut. Noi am ră­mas în re­gi­u­ne cu o co­tă ri­di­ca­tă de im­po­zit pe pro­fit. Unga­ria are 9%, Bul­ga­ria are 10%, noi avem 16%, deci nu sun­tem com­pe­ti­ti­vi cu ve­ci­nii noștri”, ex­pli­că Adrian Ben­ţa.

Spi­ri­tul le­gii și li­te­ra le­gii

Ben­ţa sus­ţi­ne că, „în ce­ea ce pri­vește con­troa­le­le fis­ca­le fă­cu­te de că­tre in­spec­to­rii fis­ca­li, pro­ble­ma es­te în con­ti­nua­re de in­ter­pre­ta­re, de că­tre au­to­ri­tă­ţi­le fis­ca­le, con­trar sco­pu­lui le­gii adop­ta­te”. Toc­mai de ace­ea, spu­ne con­sul­tan­tul fis­cal, es­te și ra­ta foar­te ma­re de pro­ce­se în in­stan­ţă: „In­spec­ţi­i­le de fond ca­re vin în con­trol la fir­me des­co­pe­ră că, în ul­ti­mii cinci ani, de exem­plu, plă­ţi­le de TVA și de im­po­zit pe pro­fit nu ar fi co­rect plă­ti­te”.

Ce ur­me­a­ză? Tu, în ca­li­ta­te de con­tri­bua­bil, con­si­deri însă că ţi-ai fă­cut co­rect cal­cu­le­le. Fis­cul sta­bi­lește de­bi­te su­pli­men­ta­re. Înain­te de a ajun­ge în in­stan­ţă, ai drep­tul să faci con­tes­ta­ţie. „Dar con­tes­ta­ţia se fa­ce tot la ANAF și es­te si­gur res­pin­să de ANAF, ca­re nu e obi­ec­tiv, fi­ind chiar in­sti­tu­ţia ca­re a sta­bi­lit de­bi­te su­pli­men­ta­re”, ex­pli­că Adrian Ben­ţa.

Apoi, cam în pa­tru ca­zuri din cinci, au­to­ri­ta­tea fis­ca­lă pi­er­de în in­stan­ţă pro­ce­sul. „Echi­pe­le de in­spec­ţie ar cam tre­bui să înce­te­ze in­ter­pre­ta­rea con­tra­ră spi­ri­tu­lui le­gii. Pri­ma mă­su­ră ar fi să mu­te so­lu­ţi­o­na­rea con­tes­ta­ţi­ei de la ANAF la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce. Ar fi fost și mai bi­ne da­că exis­ta un or­ga­nism to­tal in­de­pen­dent pen­tru so­lu­ţi­o­na­rea con­tes­ta­ţi­i­lor”, opi­nea­ză Ben­ţa.

Pro­ce­du­ri­le în in­stan­ţă du­re­a­ză însă une­ori trei, pa­tru sau cinci ani. Dai fa­li­ment și la fi­nal afli că ai avut drep­ta­te, dar atunci afa­ce­rea nu mai exis­tă de mult timp și nici nu mai

poa­te fi res­tar­ta­tă, atra­ge aten­ţia con­sul­tan­tul fis­cal.

S-a schim­bat Di­rec­ti­va de TVA. Pe când și la noi?

Exis­tă mul­te mo­di­fi­cări teh­ni­ce într-un proi­ect de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui Fis­cal, ca­re con­ţi­nea ade­vă­ra­te­le mo­di­fi­cări la Co­dul Fis­cal, ce erau de na­tu­ră teh­ni­că. Aces­ta a tran­spi­rat în lu­na ia­nua­rie și ar fi tre­bu­it adop­tat în lu­na de­cem­brie, se spu­ne, da­că nu ar fi apă­rut OUG 114. Nu se mai știe ni­mic des­pre acest proi­ect.

Ori­cum, nu ar fi fost în re­gu­lă ca mo­di­fi­că­ri­le pe Co­dul Fis­cal să se fa­că de pe o zi pe alta. „Ro­mânia li­be­ră” a ex­pli­cat de mai mul­te ori că, în con­for­mi­ta­te cu le­gea, Co­dul Fis­cal se mo­di­fi­că având un ecart de un se­mes­tru fa­ţă de mo­men­tul anun­ţă­rii mo­di­fi­că­rii. De exem­plu, mo­di­fi­că­ri­le anun­ţa­te prin OUG 114 (în de­cem­brie anul tre­cut) ar fi tre­bu­it să in­tre în vi­goa­re înce­pând cu 1 iu­lie 2019. De obi­cei, aces­te mo­di­fi­cări de pe o zi pe alta ale Co­du­lui Fis­cal se fac prin de­ro­gra­re de la le­ge.

Ro­mânia tre­bu­ie acum să tran­spu­nă o mo­di­fi­ca­re ca­re a fost adu­să, la ni­vel eu­ro­pe­an, Di­rec­ti­vei TVA. Ter­me­nul de tran­spu­ne­re es­te 1 ia­nua­rie 2020. Con­form aces­tei mo­di­fi­cări, la ni­ve­lul sta­te­lor UE, pla­fo­nul de înscri­e­re a unei fir­me în sco­puri de TVA crește la 85.000 de eu­ro.

„În di­rec­ti­va ve­che”, a ex­pli­cat RL Adrian Ben­ţa, „pla­fo­nul aces­ta era ra­por­tat la cur­sul de la mo­men­tul în ca­re sta­tul a ade­rat. Acum, ra­por­tat la cur­sul ac­tual de schimb, înse­am­nă că pla­fo­nul de înscri­e­re în sco­puri de TVA se poa­te ma­jo­ra până pe la 400.000 de lei, în timp ce pla­fo­nul le­gal ac­tual es­te de 300.000 de lei. Până la ace­as­tă ci­fră de afa­ceri, ră­mâi ne­plă­ti­tor de TVA”.

Cea mai im­por­tan­tă, a de­cla­rat Ben­ţa, es­te pro­ce­du­ra prin ca­re ră­mâi și prin ca­re de­vii plă­ti­tor de TVA. „Acum, când ai de­pășit pla­fo­nul, ești obli­gat să te înre­gis­tre­zi în 10 zi­le de la de­păși­rea pla­fo­nu­lui, de la sfârși­tul lu­nii. Du­pă ce se va tran­spu­ne mo­di­fi­ca­rea ace­as­ta de di­rec­ti­vă, fir­me­le nu vor mai fi obli­ga­te

să se mai înre­gis­tre­ze în sco­puri de TVA doar pen­tru că au de­pășit cu doi lei pla­fo­nul, ci da­că doi ani con­se­cu­tiv au ci­fră de afa­ceri mai ma­re cu 33% fa­ţă de pla­fon. Adi­că 133%”, de­ta­lia­ză con­sul­tan­tul fis­cal.

Aces­ta es­te un lu­cru bun. Foar­te mul­te com­pa­nii își di­mi­nuau ac­ti­vi­ta­tea toc­mai pen­tru a nu de­păși pla­fo­nul și a nu se tre­zi că sunt obli­ga­te în ter­men de 10 zi­le să se înre­gis­tre­ze ca plă­ti­toa­re de TVA. Actua­la pro­ce­du­ră nu încu­ra­je­a­ză me­di­ul de bu­si­ness al de­bu­tan­ţi­lor, din punc­tul de ve­de al înre­gis­tră­rii co­tei de TVA, a spus pen­tru RL Adrian Ben­ţa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.