Bo­toșa­ni­ul, gol no­ro­cos împo­tri­va si­bi­e­ni­lor

Romania Libera - - SPORT - Cris­tian Frisk FOTO AGERPRES

Li­ga I la fot­bal a pro­gra­mat, la acest sfârșit de săp­tă­mână, câte­va par­ti­de foar­te in­te­re­san­te, atât în play-o³, cât și în play-out. Di­na­mo a învins Po­li Iași, în de­pla­sa­re, cu 1-0, uni­cul gol al me­ci­u­lui fi­ind mar­cat de că­pi­ta­nul Dan Nis­tor, din lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să.

La fa­za pe­nal­ty-ului, mij­lo­cașul gaz­de­lor, Ci­oi­nac, s-a au­toac­ci­den­tat du­pă ce l-a faul­tat pe Mon­tini. Nis­tor a tran­sfor­mat în mi­nu­tul 51 și a ajuns la al pa­tru­lea gol sta­gi­o­nal. Arbi­tra­jul bu­cu­rește­a­nu­lui Andrei Chi­vu­le­te a stârnit con­tro­ver­se, el eli­mi­nându-l

des­tul de ușor pe Sa­noh, de la gaz­de. Apoi, poa­te în com­pen­sație, l-a dat afa­ră și pe Re­da Jaa­di, de la Di­na­mo, du­pă o fa­ză la ca­re întâi a dat gal­ben. În pri­ma re­pri­ză, exis­tă o fa­ză la ca­re Deian So­res­cu ar fi pu­tut ve­dea al doi­lea gal­ben. Cu su­pe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, ieșe­nii pu­te­au spe­ra la un alt re­zul­tat.

Ia­nis Ha­gi - gol ma­gis­tral

Vi­i­to­rul Con­sta­nța și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va s-au întâlnit din nou, de ace­as­tă da­tă la Ovi­diu, du­pă tu­rul se­mi­fi­na­lei din Cu­pa Ro­mâni­ei. Vi­i­to­rul Con­sta­nța s-a im­pus cu ace­lași scor, 2-1. Olte­nii au des­chis ta­be­la prin Băr­buț, în mi­nu­tul 9, la o fa­ză sus­pec­tă de of­said.

În mi­nu­tul 43, Ia­nis Ha­gi a mar­cat un gol de ki­no­gra­mă, cu un șut de la aproa­pe 30 de me­tri. Ha­gi ju­ni­or a pre­luat pa­sa de la Ho­uri cu stângul și a șu­tat ime­diat, la vin­clu, cu pi­ci­o­rul drept. În mi­nu­tul 57, Ri­val­din­ho a tran­sfor­mat în go­lul vic­to­ri­ei pa­sa ide­a­lă din dre­ap­ta sem­na­tă de Ge­or­ge Ga­nea, fi­ul fos­tu­lui in­ter­nați­o­nal Io­nel Ga­nea.

Vic­to­rie cu for­cep­sul pen­tru Bo­toșani

FC Bo­toșani și AFC Her­man­nstadt s-au due­lat în play-out, pe te­re­nul gru­pă­rii mol­da­ve. Jo­cul a avut un as­pect de lup­tă, cu due­luri de uzu­ră și des­tul de puți­ne oca­zii de poar­tă. În mi­nu­tul

67, gaz­de­le au be­ne­fi­ciat de o lo­vi­tu­ră de la 11 me­tri obți­nu­tă de Ro­man, în duel cu Dan­dea. Argen­ti­nia­nul Ro­dri­guez a ra­tat, șu­tând pen­tru o pa­ra­dă de ex­ce­pție a por­ta­ru­lui Că­buz.

Oas­peții nu au îndrăz­nit prea mult pe con­traa­tac, așa că pe fi­nal Bo­toșa­ni­ul a împins jo­cul spre ca­reul ad­vers.

Go­lul vic­to­ri­ei, mar­cat de ita­lia­nul Fab­brini în mi­nu­tul 90+3, a fost unul no­ro­cos. Fab­brini a pă­truns pe par­tea stângă și a șu­tat de la mar­gi­nea ca­reu­lui. Min­gea de­via­tă de Mățel l-a pă­că­lit pe goal-ke­e­per-ul echi­pei oas­pe­te, ca­re alt­fel ar fi pa­rat, pro­ba­bil, acea min­ge. Așa s-a scris is­to­ria aces­tui

joc, iar an­tre­no­rul de la Bo­toșani, Li­viu Ci­o­bo­ta­riu, are po­si­bi­li­ta­tea de a con­ti­nua man­da­tul, el fi­ind în pe­ri­col de de­mi­sie. Con­cor­dia Chiaj­na, tot în play-out, și-a re­a­li­men­tat spe­ra­nțe­le pen­tru evi­ta­rea re­tro­gra­dă­rii, du­pă vic­to­ria la scor de ne­pre­zen­ta­re, 3-0, pe te­ren pro­priu cu Du­nă­rea Că­lă­rași.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.